traffic iconUitweg, het aanleggen of wijzigen van een inrit of oprit

Beschrijving

Voor het maken of veranderen van een uitweg is een omgevingsvergunning vereist.
Onder uitweg (inrit) wordt verstaan een in-/uitgang voor voertuigen van een gebouw of perceel van/naar de openbare weg of een niet - openbare weg van de provincie, gemeente of het waterschap.

Voor de aanleg of wijziging van een uitweg bent u een omgevingsvergunning nodig. U verkrijgt hierdoor ontsluiting met de weg en kunt een deel van uw perceel als uitweg gebruiken.

In artikel 2:12 van de APV van de gemeente Oldambt (Algemene Plaatselijke Verordening) is de uitweg geregeld. In het kort komt het hier op neer.

Weigeringsgronden

De aanvraag voor het realiseren of wijzigen van een uitweg wordt geweigerd indien sprake is van één of meer van onderstaande weigeringsgronden:

 • de uitweg leidt tot gevaar voor het verkeer op de weg
 • de uitweg gaat zonder dat het nodig is ten koste van een openbare parkeerplaats
 • de uitweg tast het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aan
 • de uitweg tast het straatbeeld op onaanvaardbare wijze aan (bijvoorbeeld parkeren in voortuinen). Een uitzondering kan hierop worden gemaakt indien men een medisch verklaring kan overleggen dat de uitweg noodzakelijk is.

Tweede uitweg

Daarnaast maakt het nog verschil of u al een uitweg bij uw perceel heeft of niet. Het is namelijk in principe niet toegestaan om twee uitwegen te hebben. Dit onder meer vanuit het oogpunt van de veiligheid op de weg, de parkeergelegenheid ter plaatse, het straatbeeld en het openbaar groen.

 Van het verbod van een tweede uitweg kan worden afgeweken Indien er geen van bovenstaande weigeringsgronden van toepassing is én er daarnaast sprake is van één van onderstaande omstandigheden :

 • Indien het perceel een bedrijfs- of agrarische bestemming heeft en men de tweede uitweg nodig heeft op grond van de verkeersveiligheid en/of intensiteit of zwaarwegende bedrijfseconomische gronden, of
 • Indien het perceel een breedte heeft van meer dan 35 meter, of
 • Indien het perceel aan meerdere zijden gelegen is aan de openbare weg waarbij de uitwegen niet op dezelfde weg uitkomen en bovendien de oppervlakte van het perceel groter is dan 1000 m2.

 De volledige regeling vindt u in artikel 2:12 van de APV.

Aanvragen

Online aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen via Omgevingsloket Online (OLO). U heeft hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Op het OLO kunt tevens een Vergunningencheck doen. Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is. 

Heeft u geen DigiD?

Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:

 • afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten;
 • opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
 • scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl 

Bedrijven

Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning.

Voorwaarden

Voor het realiseren (aanleggen) van een uitweg is binnen de gemeente Oldambt het volgende geregeld: 

 • Door de gemeente Oldambt is een aannemer geselecteerd die de uitweg kan realiseren. Met deze aannemer zijn afspraken gemaakt over materiaalgebruik en prijs. Getracht wordt door middel van deze afspraken de eenheid in toegepaste materialen en de toepassing ervan te garanderen. Dit leidt ertoe dat de veiligheid wordt gewaarborgd en de uitstraling van de openbare ruimte een hoge kwaliteit behoudt. Door het maken van prijsafspraken willen wij bevorderen dat de prijs- en kwaliteitsverhouding juist zijn. Met andere aannemers zijn dergelijke afspraken niet gemaakt. Een opdracht verstrekken aan een andere aannemer dan die door de gemeente is aangewezen, is daarom ook niet toegestaan.
 • Indien u gebruik gaat maken van de verleende vergunning en een uitweg gaat aanleggen wordt de daarbij behorende aansluiting op de weg, op uw kosten, door ons gerealiseerd. Voor deze ontsluiting hebben wij een prijsopgave aangevraagd.
 • Zodra het hierboven genoemde bedrag op het onderstaande bankrekeningnummer is bijgeschreven, krijgt de aannemer van ons opdracht de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer zal contact met u opnemen. 

Kosten

Kosten

Waarvoor brengen wij u kosten in rekening?

 • Het ontsluiten van de uitweg op de openbare weg
 • Het aanleggen van de uitweg over gemeentegrond. Voor de ontsluiting is het regelmatig nodig dat er een stuk berm of plantsoen verhard moet worden.
 • Het verwijderen en/of verplaatsen van een obstakel zoals een boom, lantaarnpaal of straatkolk.

Houd er rekening mee dat de kosten voor een uitweg hoger worden naarmate het deel van de uitweg dat over gemeentegrond loopt groter is. Dit komt voornamelijk door het feit dat de grond afgegraven en afgevoerd moet worden zoals omschreven in wet- en regelgeving.

Daarnaast worden voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van een uitweg, kosten in rekening gebracht als bedoeld in de ‘Legesverordening gemeente Oldambt 2022’. Ook indien de omgevingsvergunning wordt geweigerd bent u dit bedrag verschuldigd.

Procedure 

Zodra de aanvraag is ontvangen en compleet is, wordt er advies gevraagd over uw aanvraag. Als er positief beschikt wordt, vragen wij ook direct een prijsopgave op bij de door de gemeente gecontracteerde aannemer. De prijs staat dan in de begeleidende brief bij de omgevingsvergunning. Op het moment dat u het bedrag overmaakt aan ons, geven wij de aannemer de opdracht de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer neemt dan doorgaans voordat hij begint eerst contact met u op.

Met deze werkwijze beogen we de kwaliteit en de uitstraling van het openbare gebied te waarborgen. Wat op gemeentegrond wordt gerealiseerd blijft eigendom van de gemeente, die ook zorg draagt voor het verdere beheer en onderhoud ervan.