Uitweg, het aanleggen of wijzigen van een inrit of oprit

Wilt u een nieuwe uitweg (laten) aanleggen, een bestaande verplaatsen of verbreden, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor een weg in gemeentelijk eigendom, maar ook voor wegen in provinciaal eigendom.

Wanneer verbod?

Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg. 

Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg in de volgende gevallen:

a. ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;

b. indien de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

c. indien door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

d. indien door de uitweg het straatbeeld op onaanvaardbare wijze wordt aangetast (bijv. parkeren in voortuinen); en/of

e. indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een (andere) uitweg wordt ontsloten.  

 (APV gemeente Oldambt, artikel 2:12)

Bezwaar indienen

Tegen dat besluit kunt u vervolgens een bezwaar indienen.

Bij akkoord

Wanneer de gemeente akkoord is met uw aan te leggen uitweg (of het wijzigen hiervan), ontvangt u een omgevingsvergunning met daarin de voorwaarden waaraan uw uitweg, minimaal, moet voldoen. Deze informatie geldt voor zowel bedrijven als particulieren.

Op het OLO (Omgevingsloket Online) kunt u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen: www.omgevingsloket.nl

Vergunningencheck

Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is.

Online aanvragen

Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?

Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:

  • afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten;
  • opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
  • scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl 

Bedrijven

Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning.

De legeskosten voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen of veranderen van een uitweg bedragen: € 89,00.

Voor het realiseren (aanleggen) van een uitweg is binnen de gemeente Oldambt het volgende geregeld: 

• Door de gemeente Oldambt is een aannemer geselecteerd die de uitweg kan realiseren. Met deze aannemer zijn afspraken gemaakt over materiaalgebruik en prijs. Getracht wordt door middel van deze afspraken de eenheid in toegepaste materialen en de toepassing ervan te garanderen. Dit leidt ertoe dat de veiligheid wordt gewaarborgd en de uitstraling van de openbare ruimte een hoge kwaliteit behoudt. Door het maken van prijsafspraken willen wij bevorderen dat de prijs- en kwaliteitsverhouding juist zijn. Met andere aannemers zijn dergelijke afspraken niet gemaakt. Een opdracht verstrekken aan een andere aannemer dan die door de gemeente is aangewezen, is daarom ook niet toegestaan.

• Indien u gebruik gaat maken van de verleende vergunning en een uitweg gaat aanleggen wordt de daarbij behorende aansluiting op de weg, op uw kosten, door ons gerealiseerd. Voor deze ontsluiting hebben wij een prijsopgave aangevraagd.

• Zodra het hierboven genoemde bedrag op het onderstaande bankrekeningnummer is bijgeschreven, krijgt de aannemer van ons opdracht de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer zal contact met u opnemen.