Veelgestelde vragen azc

Veelgestelde vragen over het voorgekomen besluit van de komst van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Udesweg in Winschoten.

Waarom komt er een azc in onze gemeente?

Nederland biedt onderdak aan mensen die in hun eigen land gevaar lopen en daardoor hun land zijn ontvlucht. Dit is het gevolg van oorlogsgeweld of vervolging op basis van geloof, afkomst of seksuele geaardheid. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voert het asiel- en integratiebeleid uit.

Het college van burgemeester en wethouders ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om het COA hierbij te helpen. Op 22 juni 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat er in de gemeente Oldambt een asielzoekerscentrum komt. Daarbij heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waaraan de komst van een asielzoekerscentrum moet voldoen.

Welk kaders heeft de gemeenteraad vastgesteld?

De volgende kaders zijn door de gemeenteraad vastgesteld:

 • maximaal duizend asielzoekers op één locatie;
 • gedurende minimaal tien jaar;
 • de locatie voldoet aan de eisen van het COA (bijvoorbeeld afstand tot voorzieningen en openbaar vervoer);
 • het azc moet extra werkgelegenheid in de gemeente Oldambt opleveren;
 • de veiligheid van omwonenden, asielzoekers en andere betrokkenen is gewaarborgd.

Waarom heeft het college als voorkeurslocatie de Udesweg aangegeven?

Nadat de gemeenteraad de kaders heeft vastgesteld, heeft het college van burgemeester en wethouders een locatieonderzoek laten uitvoeren. Bureau BügelHajema uit Assen heeft dit onderzoek gedaan. In totaal zijn 16 locaties onderzocht aan de hand van een multicriteria-analyse. De volgende aspecten zijn beoordeeld:

 • afstand tot voorzieningen;
 • bereikbaarheid per openbaar vervoer;
 • sociale veiligheid;
 • landschappelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid;
 • milieu;
 • verkeersveiligheid;
 • planologische uitvoerbaarheid;
 • technische uitvoerbaarheid;
 • maatschappelijke uitvoerbaarheid;
 • economische uitvoerbaarheid.

De Udesweg komt als meest geschikte locatie naar voren voor de realisatie van een azc. Het college volgt de uitkomst van het onderzoek en heeft haar voorkeur uitgesproken voor de locatie Udesweg.

Hoe ziet de procedure eruit?

Na de informatiemarkten neemt het college een definitief besluit. Dit besluit wordt op 14 juni besproken in de Commissievergadering. De gemeenteraad neemt dan op 27 juni een definitief besluit.

Na het definitieve besluit wordt eind juni de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarna volgt in september het ontwerp besluit. Daarmee start de formele inspraakprocedure en kunnen inwoners tot half oktober een zienswijze indienen. De definitieve beschikking zal eind oktober afgegeven worden.

Er zou toch geen AZC meer in de wijk Zuid van Winschoten komen ?

In  onderstaand raadsvoorstel van 23-9-2009 staat:

“Bij de keuze van de bepaling van tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Udesweg is destijds een procedure voor een tijdelijke vrijstelling (5 jaar) op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toegepast. Binnen dat kader is aan de wijkbewoners in Zuid de garantie gegeven dat na die 5 jaar geen asielzoekerscentrum ten Zuiden van de Udesweg zou komen, omdat dit in strijd was met de strekking van het gestelde in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (niet langer vrijstelling dan 5 jaar). Hierover zijn alle wijkbewoners van Zuid per afzonderlijke brief door het college geïnformeerd. “

Met de zin “Binnen dat kader is aan de wijkbewoners in Zuid de garantie gegeven dat na die 5 jaar geen asielzoekerscentrum ten Zuiden van de Udesweg zou komen” wordt bedoeld “direct aansluitend na die 5 jaar”. Er is daarbij een relatie met de toen geldende regel dat er niet langer dan 5 jaar vrijstelling mogelijk was. Er staat niet dat er nooit meer een azc in Zuid zou kunnen komen.

Verder staat er in het raadsvoorstel: "Overige stukken met eventuele toezeggingen over het niet realiseren van een azc in Zuid hebben wij in het gemeentelijk archief niet kunnen vinden.” Recent onderzoek bevestigt dat.

In het raadsdebat over de kaders van een eventueel azc in juni 2015 is de gesproken over "geen azc in Zuid". De raad heeft echter geen kader gesteld dat er geen azc in Zuid zou mogen komen.

Daarmee is er geen toezegging in wat voor vorm dan ook dat er geen azc in Zuid zou mogen komen.

We hebben al een noodopvang in onze gemeente. Waarom ook nog een azc?

De noodopvang in Beerta is tijdelijk en maximaal voor 1 jaar. Realisatie van het azc vindt naar verwachting in de eerste helft 2017 plaats. De huidige noodopvang in Beerta is dan al gesloten. Er zullen dus geen twee opvangcentra tegelijkertijd in de gemeente zijn.

Wie betaalt de kosten voor een azc?

Uitgangspunt is dat het azc de gemeente geen geld kost. Het COA betaalt bijvoorbeeld de bouw van het centrum en de kosten voor de (bouw)grond. De gemeente krijgt een vergoeding van de Rijksoverheid voor de opvang van asielzoekers voor de kosten die de opvang met zich meebrengt, zoals inzet van personeel, onderwijs, enzovoorts. Belangrijk om te melden is dat dit niet ten koste gaat van voorzieningen van de inwoners van Oldambt.

Wat doen vluchtelingen in een azc?

In een azc zorgen vluchtelingen voor zichzelf. Vaak zijn ze al enkele maanden in Nederland. Ze doen het huishouden, koken en doen boodschappen. Het COA begeleidt de vluchtelingen en geeft taallessen en programma’s over kennis van de Nederlandse samenleving. Meer informatie vindt u op de website van het COA: www.coa.nl

Wordt waardedaling van mijn woning gecompenseerd?

Het is mogelijk dat er huizen zijn die minder waard worden en moeilijker verkoopbaar zullen zijn. Na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan, kan een aanvraag worden ingediend in verband met planschade. Een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie adviseert hierover. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat er wettelijk sprake is van een eigen risico van 2%.

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Er wordt een wijkagent ingezet voor de politietaken.

Hoe wordt de gezondheidszorg gewaarborgd?

Het COA ziet toe op de gezondheidszorg van de asielzoekers (onder andere met betrekking tot infectieziekten), zodat de risico’s voor de bevolking minimaal zijn.

Hoe wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd?

Als definitief gekozen wordt voor de locatie Udesweg, zullen passende maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Dat kan onder andere betrekking hebben op snelheid beperkende maatregelen.