Modder op de weg

Vooral tijdens het oogstseizoen ligt er vaak modder op de weg. Dit betekent dat loonwerkers, landbouwers en transporteurs de oogst via de openbare weg moeten vervoeren. Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, zeker wanneer door deze werkzaamheden modder op de weg achterblijft. Dit in combinatie met natte weersomstandigheden levert gladde wegen op met alle risico’s van dien. Ook moeten landbouwvoertuigen de maximum toegestane snelheid in acht nemen. Landbouwvoertuigen zijn de laatste jaren steeds groter geworden. In combinatie met een (te) hoge snelheid levert dat gevaar op voor andere weggebruikers.

Meer weten?

Hieronder treft u een aantal pagina's aan over het veilig- en schoonhouden van de wegen bij werkzaamheden, informatie over de modderborden en de kosten daarvan bij huur.

Modderborden

De gemeente Oldambt heeft voor landbouwers met een perceel grond, gelegen in de gemeente Oldambt, een set modderborden beschikbaar (in bruikleen) voor het attenderen van het overige verkeer op een mogelijk gevaarlijke situatie. Klik hier voor meer informatie over de modderborden.

Plaatsen modderborden

Hoe moeten de modderborden worden geplaatst? Hier leest u wat de regels zijn voor binnen en buiten de bebouwde kom.

Brochure

‘Modder op de weg’ is voor weggebruikers en wegbeheerders een jaarlijks terugkomend probleem. Daarom is er speciaal voor deze categorie een brochure ontwikkeld waarin stapsgewijs de richtlijnen staan beschreven voor het veilig- en schoonhouden van de wegen bij wegzaamheden. Dit komt het vaakst voor tijdens de oogstperiode.

U kunt de brochure ‘Modder op de weg Groningen’ hier downloaden

Handhaving

Bij constatering van een verkeersonveilige situatie door vervuiling van de openbare weg zal de veroorzaker gewaarschuwd worden. Worden er dan vervolgens door de vervuiler geen of onvoldoende maatregelen getroffen, dan kan er door de politie verbaliserend worden opgetreden.

Aansprakelijkheid

Conform de Wegenverkeerswet, art.5, geldt het volgende: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Strikt genomen mag de weg dus niet worden bevuild. Verontreiniging van het wegdek veroorzaakt gevaarlijke situaties waaruit ongevallen kunnen ontstaan. De praktijk leert echter dat enige vervuiling niet altijd te voorkomen is.
Wel kan van de landbouwer die de weg vervuilt, worden verwacht dat hij de wegbeheerder hierover vroegtijdig informeert. Verder dient hij de weggebruikers hiervoor te waarschuwen en ervoor te zorgen dat de weg tijdens en direct na de vervuilende activiteit wordt schoongemaakt.

Bent u landbouwer, loonwerker, aannemer of transporteur?

  • Als er door werkzaamheden modder op de weg komt dienen er waarschuwingsborden geplaatst te worden.
  • Tijdens de werkzaamheden dient zoveel als mogelijk het wegdek schoongehouden te worden.
  • De wegbeheerder dient minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ingelicht. Dit kan via het KCC.
  • Na afronding van de werkzaamheden dient het wegdek schoon te worden achtergelaten. Indien nodig zelfs schoongespoten (art.5 Wegenverkeerswet).
  • Na afloop de borden verwijderen en de wegbeheerder wederom inlichten.

Bent u weggebruiker?

  • Breng begrip op voor alle beroepsgroepen welke in, aan of op de weg werkzaamheden uitvoeren.
  • Passeer deze werkzaamheden dan ook altijd stapvoets.
  • Houdt op voorhand rekening met mogelijke vervuiling van het wegdek. Pas uw snelheid hierop aan.

Gemeente Oldambt
Johan Modastraat 6
Postbus 175
9670 AD Winschoten

Telefoon: (0597) 48 20 00
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl
Openingstijden