Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over schade, het versterkingsprogramma, de typologieaanpak, de nieuwste inzichten, aardbevingen, de veiligheidsnorm en de regelingen en subsidies voor het aardbevingsgebied. Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 10 maart 2022.

Vragen over schade

Mijn huis valt niet onder de subsidieregelingen voor de versterking, maar heeft wel schade. Heb ik dan ook recht op subsidie?

Ja, huiseigenaren met erkende aardbevingsschade van 1000 euro of meer, kunnen aanspraak maken op de Subsidie Waardevermeerdering van het SNN. Met deze subsidie, die maximaal 4000 euro bedraagt, kun je je huis verduurzamen. Kijk voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden op https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering.

Welke rol speelt de gemeente in de afhandeling van schades?

De gemeente speelt hier geen rol in. Het IMG is een onafhankelijk instituut en bepaalt dus haar eigen regels. Maar we blijven wel met het IMG in gesprek om de belangen van onze inwoners te behartigen. Ook hebben we als gemeente een aantal keer per jaar overleg met het IMG over de schademeldingen in Oldambt en de ontwikkelingen die er spelen. Ten slotte hebben we contact met het IMG bij acuut onveilige en schrijnende situaties om te kijken hoe we kunnen helpen. Bijvoorbeeld met sociaal-maatschappelijke ondersteuning of toezicht en handhaving.

Wat doet de gemeente aan de verschillen die zijn ontstaan door het invoeren van de omgekeerde bewijslast? Vóór de invoering werden schademeldingen vaak afgewezen omdat de bewoners zelf moesten bewijzen dat de schade is ontstaan door de gaswinning. Nu de bewijslast is omgekeerd, worden schades veel sneller vergoed. Als je in het verleden al een schademelding hebt gedaan en die schademelding is afgewezen, mag je niet zomaar opnieuw een schademelding doen. Hoe wordt dat probleem opgelost?

Het klopt dat je alleen een nieuwe schademelding mag doen als er nieuwe schades zijn ontstaan. Helaas hebben we hier als gemeente niet veel invloed op. Natuurlijk zijn en blijven we in gesprek met het IMG om de belangen van onze inwoners te behartigen. We nemen deze vraag dan ook mee in de gesprekken die we met het IMG voeren.

Vragen over het versterkingsprogramma

Op welke manier komt een huis in het versterkingsprogramma terecht?

De meeste huizen in Oldambt zijn in het versterkingsprogramma terechtgekomen, omdat ze een (licht) verhoogd risicoprofiel hebben. Dat betekent dat er een (licht) verhoogd risico is dat het huis niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Voor het bepalen van het risicoprofiel is gebruik gemaakt van het HRA-model van de NAM. De letters HRA staan voor Hazard and Risk Assessment, oftewel een beoordeling van gevaren en risico’s. Omdat de lijst met risicovolle gebouwen door een computer gemaakt is, heeft NCG een aantal regels opgesteld waarmee de lijst aangevuld kan worden. De gemeente heeft op basis van die regels voorgesteld om een aantal adressen toe te voegen aan de lijst met risicovolle gebouwen. NCG heeft hier vervolgens een besluit over genomen.

Alle huizen die op de lijst met risicovolle gebouwen staan, worden door NCG opgenomen en beoordeeld om te bepalen of ze voldoen aan de veiligheidsnorm. Voldoen ze niet aan de veiligheidsnorm, dan worden ze versterkt.

Het HRA-model werd overigens gebruikt tot en met 2020. Sinds 2021 wordt de risicoanalyse uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksinstituut TNO. Uit de meest recente risicoanalyse blijkt dat er in Oldambt geen nieuwe adressen toegevoegd hoeven te worden aan de lijst met risicovolle gebouwen.

Lees meer over het bepalen van het risico van een gebouw op de website van NCG

Wat kan ik doen als mijn adres niet in het versterkingsprogramma zit, maar ik me wel zorgen maak over de veiligheid van mijn huis?

In dat geval kunt u zich melden bij het loket opname op verzoek van NCG. Is er sprake van een Acuut Onveilige Situatie? Neem dan contact op met het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Lees meer over het loket opname op verzoek op de website van NCG

Klopt het dat er in Oldambt nog steeds mensen wachten op een opname?

Ja, dat klopt. In de opdracht van de gemeente aan NCG staat dat alle huizen die in het versterkingsprogramma zitten, in 2022 moeten zijn opgenomen. Het streven is om ook de beoordeling zoveel mogelijk in 2022 op te leveren.

Wat gebeurt er precies tijdens een opname en een beoordeling?

Een opname is niets meer dan het in kaart brengen van de woning. Na de opname toetst NCG of aan alle voorwaarden voor de opname is voldaan. Als dat het geval is, dan zet NCG de opname uit voor een beoordeling. Bij de beoordeling wordt berekend of het nodig is om het huis te versterken en zo ja, met welke maatregelen. Die informatie komt in het versterkingsadvies te staan. Bij de beoordeling van een huis wordt rekening gehouden met de grondversnellingen, de grondsamenstelling en de kenmerken van het huis die tijdens de opname zijn vastgesteld.

Hoeveel tijd zit er normaal gesproken tussen een opname en een beoordeling? En tussen de beoordeling en het versterkingsadvies? En wat moet ik doen als dat in mijn geval veel langer duurt?

De tijd tussen de opname en de beoordeling is per gebouw verschillend. Bij een grote boerderij duurt het bijvoorbeeld langer dan bij een rijtjeshuis. Heb je vragen over de planning van je eigen huis? Neem dan contact op met je bewonersbegeleider.

Mijn buren hebben later een opname gehad, maar hebben hun beoordeling eerder gekregen. Hoe kan dat?

NCG werkt met verschillende bureaus die opnames en beoordelingen uitvoeren. Zij krijgen de opdrachten hiervoor vaak in één grote bulk aangeleverd (soms wel 100 adressen tegelijk). Daardoor kan het gebeuren dat er bij het ene adres meer tijd zit tussen opname en beoordeling dan bij het andere adres. Hetzelfde geldt voor de versterkingsadviezen.

Als mijn huis versterkt moet worden, krijg ik dan stutten of wordt mijn huis op een andere manier aangepast?

Bij de versterking van een huis wordt de constructie van een huis aangepast. Dat betekent bijvoorbeeld dat de muren en de vloeren van een huis beter aan elkaar worden verbonden, zodat de muren niet om kunnen vallen bij een (zware) aardbeving. Door de versterkingsmaatregelen worden de muren en vloeren één geheel dat beter kan meebewegen tijdens een aardbeving. Op die manier wordt de constructie van het huis dus veilig gemaakt. Na de versterking kan er nog steeds schade ontstaan. Het stutten van een huis is een noodmaatregel die bijvoorbeeld wordt toegepast bij een Acuut Onveilige Situatie.

Welke bouwkundige normen worden er gebruikt voor de versterking?

Dat gebeurt volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen.

Lees meer over de NPR op de website van NCG

TNO geeft aan dat elk gebouw individueel bouwkundig moet worden getoetst. Ook buiten de 0,05-contourlijn. Waarom gebeurt dit niet?

Dit gebeurt wel. De afspraak is namelijk dat elk huis dat in het versterkingsprogramma van NCG zit, ook buiten de 0,05-contourlijn, wordt opgenomen en getoetst op veiligheid.

Het is erg druk in de bouw. Levert dat problemen op in de versterkingsoperatie? En is het op dit moment wel aan te raden om de versterking in eigen beheer uit te voeren?

NCG heeft eind 2021 een Bouwtop georganiseerd met Bouwend Nederland. Tijdens die bijeenkomst is besproken wat er de komende tijd nog gaat gebeuren op het gebied van de versterking. De bouwpartijen hebben aangegeven dat ze kunnen voldoen aan de vraag van NCG. We verwachten dus niet direct problemen in de versterkingsoperatie door de drukte in de bouw. Als een bewoner de versterking zelf gaat organiseren, is de kans groot dat het lang wachten is totdat er een aannemer, constructeur of architect beschikbaar is. NCG adviseert op dit moment dus om de versterking niet in eigen beheer uit te voeren. Het uiteindelijke besluit hiervoor ligt uiteraard bij de eigenaar zelf.

Waarom worden er versterkingsadviezen afgegeven zonder bouwkundige onderbouwing of zonder individueel bouwkundig onderzoek?

Oldambt ligt voor een groot deel buiten het effectgebied van de aardbevingen. Huizen die buiten dat effectgebied liggen, voldoen naar alle waarschijnlijkheid aan de veiligheidsnorm. Behalve als er aanpassingen aan het huis zijn gedaan (zoals verbouwingen) waarbij de constructie is veranderd. Of als er andere bijzonderheden zijn die invloed hebben op de sterkte van het huis, zoals (ernstige) schades.

Elk huis dat in het versterkingsprogramma van NCG zit, wordt individueel bouwkundig onderzocht. Dat gebeurt tijdens de opname. Als er tijdens de opname geen bijzonderheden worden geconstateerd en het huis ligt buiten het effectgebied van de aardbevingen, dan voldoet het huis waarschijnlijk aan de veiligheidsnorm. Als dat het geval is, dan wordt dat vaak kort en bondig weergegeven in het versterkingsadvies.

Wordt er bij de versterking ook rekening gehouden met het zakken of het stijgen van het grondwaterpeil?

Ja, want de samenstelling van de ondergrond (en dus ook de hoogte van het waterpeil) is van invloed op de aardbevingsbestendigheid van een huis.

Heeft de gemeente al ideeën over locaties voor tijdelijke huisvesting?

Nog niet concreet. We zijn aan het onderzoeken hoeveel inwoners straks misschien gebruik moeten maken van tijdelijke huisvesting. En zo ja, of ze dat zelf willen organiseren (bijvoorbeeld op hun eigen erf) of gebruik willen maken van tijdelijke woningen op een andere plek. Of en hoeveel tijdelijke huisvesting nodig is in onze gemeente, is afhankelijk van wat woningeigenaren met een versterkingsadvies op basis van de oude inzichten (NPR:9998:2018 tijdvak 2 of een eerdere versie van de NPR:9998) kiezen. Als ze kiezen voor een herbeoordeling, dan is de kans groot dat er geen of minder zware versterkingsmaatregelen nodig zijn. En dan is tijdelijke huisvesting misschien ook niet nodig.

Vragen over de typologieaanpak

Hoe ziet de typologieaanpak eruit?

De typologieaanpak bestaat, net zoals de reguliere versterkingsaanpak, uit een opname en een beoordeling. Tijdens de opname komt er een bouwkundige langs die de kenmerken van het huis in kaart brengt. Op basis van die kenmerken wordt het huis ingedeeld in een typologie. TNO heeft per typologie de gevolgen van aardbevingen berekend en hiervan een kaart gemaakt. Bij de beoordeling van het huis zoekt de bouwkundige de plek van het huis op de kaart op die bij de vastgestelde typologie hoort. Staat het huis in een gekleurd gebied op de kaart? Dan moet het versterkt worden. Staat het huis niet in een gekleurd gebied? Dan voldoet het aan de veiligheidsnorm.

Lees meer over de typologieaanpak op de website van Nationaal Coördinator Groningen

Hoe zijn de typologieën uit de typologieaanpak bepaald?

De typologieën zijn bepaald op basis van de constructieve kenmerken. Die constructieve kenmerken zijn bijvoorbeeld het materiaal van de gevels en de vloeren, het aantal openingen (ramen en deuren) en het aantal verdiepingen.

Zijn alle huizen ingedeeld in een typologie?

Bijna alle huizen in het versterkingsprogramma zijn ingedeeld in een typologie. Een bouwkundige kijkt tijdens een opname of het huis daadwerkelijk in die typologie past. En of er geen aanpassingen aan het huis zijn gedaan (zoals verbouwingen) waarbij de constructie is veranderd. Ook wordt er gekeken naar andere bijzonderheden die invloed hebben op de sterkte van het huis, zoals (ernstige) schades. Zijn er geen bijzonderheden en past het huis binnen een typologie? Dan wordt het huis beoordeeld volgens de typologieaanpak. Zijn er afwijkingen of past het huis niet in één van de vastgestelde typologieën? Dan wordt het huis regulier beoordeeld. In dat laatste geval moet de bouwkundige nog een keer langskomen voor een uitgebreidere opname.

Wordt de typologie bepaald door alleen naar de buitenkant van een huis te kijken?

Nee, de bouwkundige die de opname komt doen kijkt ook naar de binnenkant van het huis.

Geen huis is hetzelfde. Hoe kan er dan toch gewerkt worden op basis van typologieën?

Het klopt dat geen enkel huis hetzelfde is. Toch zijn er veel overeenkomsten tussen de huizen in Groningen. Die overeenkomsten zie je vaak niet aan de buitenkant. Het gaat bij de typologieaanpak namelijk om de constructie van de huizen. Huizen met eenzelfde soort constructie worden beoordeeld volgens de typologieaanpak. Past een huis niet in één van de vastgestelde typologieën, dan volgt een reguliere beoordeling.

Vragen over de nieuwste inzichten

Wat is de scheidslijn voor het toepassen van de oude en de nieuwe inzichten?

Er wordt sinds 1 september 2020 gerekend met de vernieuwde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Deze lijn is ook opgenomen in de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020.

Waarop zijn de nieuwste inzichten gebaseerd?

De ‘oude’ inzichten gingen uit van de gaswinning en de aardbevingsintensiteit (het aantal aardbevingen en de kracht ervan) in 2018. Het veiligheidsrisico was toen groter. Daardoor zijn de versterkingsmaatregelen op basis van die inzichten ook vrij zwaar. De nieuwste inzichten gaan uit van het stoppen van de gaswinning in 2022*. Hierdoor neemt het aantal en de zwaarte van de aardbevingen af en daardoor neemt ook het veiligheidsrisico af. Daarnaast hebben deskundigen in de afgelopen tijd veel nieuwe kennis opgedaan over de huizen in het aardbevingsgebied en wat er met die huizen gebeurt tijdens een aardbeving. Ook die kennis is meegenomen in de nieuwste inzichten. Huizen die worden beoordeeld volgens de nieuwste inzichten, hebben daardoor waarschijnlijk minder of zelfs helemaal geen versterkingsmaatregelen meer nodig.

Wil je meer weten over het gebruik van de nieuwste inzichten? Bekijk dan deze video.

* Begin januari 2022 werd bekend dat het kabinet de gaswinning in Groningen wil verhogen. We hebben hier inmiddels meerdere gesprekken over gevoerd met de staatssecretaris. Het is op dit moment nog niet bekend wat de invloed van de verhoogde gaswinning is op de veiligheid. Dat wordt nog onderzocht. Het kabinet beslist uiterlijk op 1 april 2022 of het winningsniveau dit jaar inderdaad omhoog moet.

Wie heeft de nieuwste inzichten bepaald?

De nieuwste inzichten zijn opgesteld door onafhankelijk onderzoeksinstituut TNO en vervolgens getoetst door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG).

Waarom worden er nog steeds huizen opgenomen en beoordeeld, terwijl uit de beoordeling volgens de nieuwste inzichten waarschijnlijk blijkt dat versterking niet nodig is?

De kans is inderdaad aanwezig dat een huis dat wordt beoordeeld volgens de nieuwste inzichten, niet versterkt hoeft te worden. Toch worden alle huizen die in het versterkingsprogramma zitten opgenomen en beoordeeld. Dat is nodig, omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat alle huizen nu veilig zijn. De inschatting is dat in de kern van het aardbevingsgebied nog steeds (lichte) versterkingsmaatregelen nodig zijn. Daarnaast kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een verbouwing ervoor heeft gezorgd dat er een dragende muur in het huis ontbreekt, waardoor de constructie van het huis onstabiel is geworden. In zulke gevallen is versterking waarschijnlijk nog wel nodig.

Huizen die volgens de oude inzichten zijn beoordeeld, worden vaak voor veel geld versterkt. Als de versterking nog moet beginnen, zijn de versterkingsmaatregelen op dit moment waarschijnlijk niet meer nodig. Waarom zijn hier geen afspraken over gemaakt? Op deze manier kost het toch onnodig veel geld?

Rijk en regio hebben met elkaar afgesproken dat bestaande afspraken blijven staan. Dat betekent bijvoorbeeld dat versterkingsadviezen die al klaar zijn, gewoon worden uitgevoerd. Inwoners die al een versterkingsadvies hebben, maar waar de daadwerkelijke versterking nog niet is begonnen, kunnen kiezen voor een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten. Als ze hiervoor kiezen, maken ze aanspraak op een vergoeding van 30.000 euro.

Er ontstaan grote verschillen tussen buren als het ene huis wordt beoordeeld volgens de oude inzichten en het andere huis volgens de nieuwste inzichten. Het ene huis moet flink versterkt worden en het andere huis kan subsidie aanvragen voor verbetering of verduurzaming. Wat wordt eraan gedaan om die verschillen te voorkomen?

Het klopt dat er verschillen kunnen ontstaan. Tijdens het maken van de bestuurlijke afspraken is geprobeerd hier rekening mee te houden. Moeilijk uitlegbare verschillen in dorpen, buurten en wijken, die ontstaan door de verschillende beoordelingsmethoden, moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Daarom konden gemeenten adressen aanwijzen voor een zogenaamde maatwerkaanpak. In Oldambt zijn de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar aangewezen voor deze aanpak. In deze drie dorpen staan de meeste huizen die beoordeeld worden volgens de oude inzichten (blok A). De eigenaren van de huizen in deze drie dorpen die worden beoordeeld volgens de nieuwste inzichten, komen net als de eigenaren van de huizen in blok A, in aanmerking voor een vergoeding van 30.000 euro. Verder ontstaan naar onze mening geen onuitlegbare verschillen in de versterkingsaanpak van vergelijkbare woningen in deze dorpen. Daarom bieden we op voorhand geen aanvullend pakket (versterkings)maatregelen.

Vragen over (toekomstige) aardbevingen

Wat zijn de verwachtingen over het toekomstige aantal aardbevingen en de sterkte daarvan?

De metingen van het KNMI laten zien dat het aantal en de kracht van de aardbevingen in Groningen aan het afnemen is. Dat komt door het afnemen van de gaswinning. Omdat er eind 2021 meer aardbevingen waren dan verwacht, heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de minister geadviseerd om de modellen waarmee de aardbevingen in Groningen worden voorspeld, nog eens goed tegen het licht te houden.

De eerste aardbevingen ontstonden pas jaren nadat de gaswinning is begonnen. Dan stoppen de aardbevingen toch ook niet zodra er geen gas meer wordt gewonnen?

Dat klopt: de aardbevingen in Groningen zijn voorlopig nog niet voorbij. Ook niet als de gaskraan helemaal dicht is. Dat komt door de drukverschillen in het Groningenveld. Die druk is zich nu aan het vereffenen. Dat betekent dat het aardgas van plekken met een hoge druk naar plekken met een lage druk stroomt. Dit proces veroorzaakt spanningen op breuken in de diepe ondergrond, die tot bevingen kunnen leiden. Pas als de druk weer min of meer gelijk is in het veld, zullen de aardbevingen stoppen. Dit is een langzaam proces dat nog tientallen jaren kan duren. Het aantal aardbevingen en de kans op zwaardere aardbevingen neemt langzamerhand wel af.

Klopt het dat ondiepe aardbevingen ongeveer op 3 kilometer diepte plaatsvinden?

Ja, dat klopt. Geïnduceerde aardbevingen (dat zijn aardbevingen die zijn ontstaan door de gaswinning) vinden meestal plaats op een diepte van ongeveer 3 kilometer. Dat is erg ondiep voor een aardbeving, want natuurlijke aardbevingen komen meestal voor op dieptes vanaf 10 kilometer.

Vragen over de veiligheidsnorm

Hoe ziet de veiligheidsnorm eruit?

De landelijk geldende veiligheidsnorm (de Meijdam-norm) bepaalt dat ieder persoon per jaar maximaal een kans van 1 op 100.000 mag hebben om bij een aardbeving te overlijden door het instorten van een gebouw, of afbrokkeling van onderdelen daarvan, zoals een schoorsteen. Deze kans is even groot als de kans die we in Nederland accepteren om te overlijden door bijvoorbeeld een overstroming of een windhoos.

Ik heb vorig jaar een inspectierapport gekregen. Daarin staat dat er een aantal dingen in kunnen storten bij een (zware) aardbeving. Maar mijn huis voldoet wel aan de veiligheidsnorm. Hoe kan dat?

Er zijn altijd onderdelen aan of op een huis die voor een vorm van onveiligheid kunnen zorgen. Bijvoorbeeld een schoorsteen: die kan van een woning vallen door een aardbeving. Maar dat betekent niet dat de bewoners het huis niet veilig kunnen verlaten bij een (zware) aardbeving. En dat laatste is nodig om te kunnen voldoen aan de veiligheidsnorm.

Vragen over regelingen en subsidies

Welke regeling geldt voor mijn adres?

Op deze pagina op onze website staat een handig overzicht van alle regelingen die gelden voor het aardbevingsgebied.

Meer weten over de regelingen uit de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020? Kijk dan op de website van Nationaal Coördinator Groningen.

Tot wanneer zijn de subsidies uit de bestuurlijke afspraken beschikbaar? En is er een maximum budget? Oftewel: moeten we opschieten met het aanvragen van de subsidies?

Er is geen maximum budget voor de subsidies voor inwoners die in het versterkingsprogramma van NCG zitten (blok A, B en C). Dat betekent dat je geen haast hoeft te maken met het aanvragen ervan. De subsidiepotten sluiten in 2026, dus je moet de subsidie wel voor de deadline aanvragen. Voor blok A en C is die deadline 31 mei 2026 en voor blok B is die deadline 15 november 2026. Het vrij te besteden bedrag van 13.000 euro voor blok A kan aangevraagd worden tot en met 1 juli 2026.

Voor inwoners die niet in het versterkingsprogramma van NCG zitten (blok E), is het subsidiebudget opgehoogd met 250 miljoen euro. Dat betekent dat iedereen die voor deze subsidie in aanmerking komt, de subsidie kan aanvragen. Voor 1 mei 2022 wordt meer bekend over waar en wanneer de subsidieregeling weer opent.

Mijn huis is al wel opgenomen, maar nog niet beoordeeld. Ik wil graag wachten op die beoordeling voordat ik de subsidie aanvraag, zodat ik de eventuele versterking van mijn huis kan combineren met andere werkzaamheden. Kan dat?

Ja, dat kan. De subsidies voor inwoners die in het versterkingsprogramma zitten, zijn aan te vragen tot en met 2026. We verwachten dat alle adressen die nog beoordeeld moeten worden, in 2022 opgenomen worden. Het streven is om ook de beoordeling zoveel mogelijk in 2022 op te leveren.

Het is erg druk in de bouw. Daardoor kan het heel lang duren voordat je een offerte krijgt voor het verbeteren en verduurzamen van je huis. En het duurt nog langer voordat de daadwerkelijke werkzaamheden plaatsvinden. Dat maakt het aanvragen en besteden van de subsidies lastig. Is hier een oplossing voor?

Voor het aanvragen van de subsidies is niet per se een offerte nodig. Een schatting van de kosten is ook mogelijk. Wil je de subsidie gebruiken voor het verduurzamen van je huis? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met het Regionaal Energieloket. Zij kunnen je ook helpen met het maken van een kostenplaatje. De subsidies voor huizen die in het versterkingsprogramma zitten, zijn aan te vragen tot en met 2026. Daarnaast is er even tijd voor het uitvoeren van de maatregelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, namelijk drie jaar. Verder schatten we in dat er meer ruimte komt voor het besteden van de subsidies als blijkt dat Groningers de subsidie niet op tijd kunnen gebruiken.

Waarom zijn er huizen geselecteerd voor maatwerk (blok B)?

Om verschillen te voorkomen tussen huizen die in hetzelfde dorp, in dezelfde wijk of in dezelfde straat staan. Die verschillen kunnen ontstaan als er voor het ene huis wél een ingrijpend versterkingsadvies is, maar voor het andere huis niet. Dit komt omdat bij woningen die eerder op veiligheid zijn beoordeeld, andere inzichten zijn gebruikt. Inzichten die nog uitgingen van een hogere gaswinning en een grotere kans op zware aardbevingen. Eigenaren van huizen die met de oude inzichten zijn beoordeeld (NPR:9998:2018 tijdvak 2 of een eerdere versie van de NPR:9998), kunnen ervoor kiezen om hun huis opnieuw te laten beoordelen met de nieuwe inzichten. Zij komen dan in aanmerking voor een vergoeding van 30.000 euro. Om verschillen te voorkomen met huizen die beoordeeld worden volgens de nieuwste inzichten, hebben deze eigenaren recht op dezelfde vergoeding.

Eigenaren van woningen in blok B kunnen niet kiezen voor een beoordeling op basis van de oude of de nieuwe inzichten. En dus zijn er alsnog verschillen met woningen uit blok A, die deze keuze wel hebben. Waarom krijgt categorie B niet alsnog de keuze voor een beoordeling op basis van oude of nieuwe inzichten? De opnames voor deze categorie zijn in de meeste gevallen namelijk uitgevoerd toen de oude inzichten nog gebruikt werden. Zijn de regels op deze manier niet aangepast tijdens het spel?

Dit is inderdaad een lastige discussie geweest tijdens het maken van de afspraken over het vervolg van de versterking. De gaswinning neemt af en daarmee nemen ook de risico’s op (zware) aardbevingen af. Dit inzicht wordt meegenomen in het beoordelen van de aardbevingsbestendigheid van woningen. Er moest ergens een grens getrokken worden. Daarom is besloten om woningen waarvan het versterkingsadvies nog niet klaar was (of bijna klaar was) tijdens het maken van de bestuurlijke afspraken (op 6 november 2020) te beoordelen volgens de nieuwste inzichten.

Wat betekent 'maatwerk' en 'soms krijgen eigenaren de mogelijkheid om te kiezen voor een aanvullend pakket (versterkings)maatregelen'?

De gemeente heeft de ruimte om huizen die in blok B (maatwerk) vallen, in plaats van de vergoeding van 30.000 euro die ook voor blok A geldt, een pakket aan extra (versterkings)maatregelen aan te bieden. Dat pakket aan (versterkings)maatregelen is ongeveer hetzelfde is als de maatregelen die worden uitgevoerd bij vergelijkbare woningen in blok A die dicht in de buurt van de woningen in blok B staan. Dit is echter geen regel, maar een uitzondering. Voor Oldambt is de inschatting vooralsnog dat dit niet aan de orde is. Woningen uit blok A en B zijn in Oldambt namelijk niet of heel beperkt als vergelijkbaar aan te merken.        

Ik heb mijn woning verkocht. Waarom kom ik niet in aanmerking voor de vergoeding van 13.000 euro?

De voorwaarde van de regeling is dat je op het moment van aanvragen eigenaar bent van de woning.

Waarom is de subsidie van 10.000 euro in een bepaald gebied aan te vragen?

De subsidie van 10.000 euro is onderdeel van de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020. Die afspraken zijn gemaakt vanwege een verandering in de versterkingsoperatie. Sinds het najaar van 2020 worden huizen die in het versterkingsprogramma zitten, beoordeeld volgens de nieuwste inzichten. Die inzichten houden rekening met het stoppen van de gaswinning. Experts verwachten dat daardoor de kans op (zware) aardbevingen afneemt. En dus dat de veiligheid van de huizen in het aardbevingsgebied toeneemt. We zien dat dit in Oldambt inderdaad het geval is: de huizen die nu worden beoordeeld volgens de nieuwste inzichten, zijn bijna allemaal op norm. Dat betekent dat ze aan de landelijk geldende veiligheidsnorm voldoen en dus niet versterkt hoeven te worden.

Voor inwoners die in het gebied wonen waar de versterkingsoperatie plaatsvindt, was het lange tijd onduidelijk of hun huis wel of niet aan de versterkingsoperatie toegevoegd zou worden. Pas sinds het invoeren van de nieuwste inzichten is duidelijk dat er geen nieuwe huizen uit de risicoanalyse naar voren komen die onderzocht moeten worden op aardbevingsbestendigheid. 

De subsidie van 10.000 euro is een vorm van een tegemoetkoming voor huiseigenaren die in het versterkingsgebied wonen, omdat zij onderhoud en energiebesparende maatregelen misschien hebben uitgesteld. Deze subsidieregeling heeft dus een relatie met de versterkingsopgave. Daarom is een gebied gekozen waar versterking plaatsvindt. Dit gebied blijkt sterk overeen te komen met het gebied waarin de Waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen geldt. Daarom hebben de rijksoverheid en de regio besloten om dit gebied te gebruiken voor deze subsidieregeling. De drie postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt zijn aan dit gebied toegevoegd, omdat hier ook huizen worden versterkt.

Hoe komt het dat eigenaren van huizen met bevingsschade niet in aanmerking komen voor de 10.000 euro subsidie en huizen zonder aardbevingsschade wel?

De subsidie van 10.000 euro is voor eigenaren die lange tijd niet wisten of hun huis onderdeel zou worden van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. De subsidie is een vorm van een tegemoetkoming omdat deze eigenaren onderhoud en energiebesparende maatregelen misschien hebben uitgesteld. Deze subsidieregeling heeft dus een relatie met de versterkingsopgave. Daarom is een gebied gekozen waar versterking plaatsvindt. Het melden van schade en de bijbehorende vergoedingen staan los van deze subsidieregeling.

Als ik me aanmeld bij het Loket opname op verzoek, kom ik dan in aanmerking voor de hogere subsidiebedragen omdat mijn huis dan onderdeel is van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen?

Nee, als je huis via het Loket opname op verzoek wordt opgenomen in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen, kom je niet in aanmerking voor hogere subsidiebedragen. Deze subsidieregeling geldt namelijk voor gebouwen die op of voor 6 november 2020, de datum van de bestuurlijke afspraken, onderdeel waren van het versterkingsprogramma. De subsidies zijn bedoeld om inwoners tegemoet te komen die al lang wachten op duidelijkheid over de veiligheid van hun huis en daardoor het onderhoud aan hun huis misschien wel hebben uitgesteld. Je maakt uiteraard wel aanspraak op de 10.000 euro als je aan de voorwaarden van deze regeling voldoet. Inwoners met erkende aardbevingsschade van 1.000 euro of meer komen in aanmerking voor de Subsidie Waardevermeerdering van maximaal 4.000 euro.

Mijn woning is nog niet opgenomen, maar ik heb al wel een brief gekregen over de subsidie voor het verduurzamen en verbeteren van de woning. Wordt mijn woning dan nog wel opgenomen?

Ja, alle woningen die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten, worden opgenomen.

Kun je bij het gebruik van de subsidies werken met eigen aannemers of wordt er een aannemer toegewezen?

De keuze van de aannemer is vrij. Er wordt dus geen aannemer toegewezen.

Ik wil gaan verbouwen of ik heb eerder al maatregelen genomen voor het verbeteren en verduurzamen van mijn huis. Kan ik de subsidie dan met terugwerkende kracht aanvragen?

Ja, dat kan. Alle maatregelen voor het verbeteren en verduurzamen van de woning die zijn betaald ná 6 november 2020 (de datum van de bestuurlijke afspraken over de versterking) kunnen, ook met terugwerkende kracht, worden betaald met het geld uit de subsidieregelingen. Dit geldt voor alle blokken.

Zijn de subsidieregelingen alleen bedoeld voor woningen? Of ook voor andere gebouwen?

De subsidieregelingen voor blok A, B en C zijn bedoeld voor alle gebouwen die horen bij het adres dat in het versterkingsprogramma van NCG zit. De subsidieregeling voor blok E geldt voor particuliere eigenaren van gebouwen die bestemd of mede bestemd zijn voor bewoning en voor eigenaren met een bedrijf aan huis.

Zijn er aparte regelingen voor erfgoedpanden, zoals monumentale of karakteristieke panden?

De subsidieregelingen voor het verduurzamen en verbeteren van woningen gelden ook voor erfgoedpanden. Daarnaast zijn er verschillende andere regelingen voor het onderhoud, herstel en/of de restauratie van erfgoedpanden. Een overzicht van deze regelingen staat op de website van het Erfgoedloket Groningen: https://erfgoedloketgroningen.nl/kennisbank/subsidies-en-financiering/

Zijn er aparte regelingen voor bedrijfspanden?

Ook voor bedrijfspanden (in de blokken A, B en C) die in het versterkingsprogramma van NCG zitten, kan subsidie worden aangevraagd. Bedrijfspanden die niet in het versterkingsprogramma van NCG zitten, komen niet in aanmerking voor de subsidie van 10.000 euro. Die subsidie is alleen bedoeld voor woonhuizen, gebouwen die mede bestemd zijn voor bewoning en eigenaren met een bedrijf aan huis.

Kun je, naast het aanvragen van de subsidieregelingen uit de bestuurlijke afspraken, ook de Subsidie Waardevermeerdering van 4000 euro bij SNN aanvragen?

Ja, dat kan. De subsidieregelingen die zijn opgesteld naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken staan los van de Subsidie Waardevermeerdering, die geldt voor woningeigenaren met erkende aardbevingsschade. Meer informatie over deze subsidie staat op https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering.

Gelden de subsidieregelingen ook voor huurders?

Nee, de subsidieregelingen gelden alleen voor huiseigenaren. Huur je een woning van een particulier? Maak dan afspraken met de eigenaar over de eventuele inzet van de subsidie. Huur je een woning van een woningcorporatie? Dan heb je als het goed is inmiddels een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro van je woningcorporatie ontvangen. Woningcorporaties krijgen ook geld van de Rijksoverheid om hun woningen op te knappen en te verduurzamen.

Hebben de subsidieregelingen invloed op mijn uitkering, huurachterstand of andere schulden?

De subsidies en vergoedingen tellen niet mee voor de inkomstenbelasting. Het kan wel zijn dat je voor vermogensbelasting boven een grensbedrag uit komt en daar dus belasting over moet betalen. Als je van de gemeente Oldambt een bijstandsuitkering krijgt, heeft de vergoeding geen invloed op de hoogte van je uitkering. Maak wel altijd een melding bij de gemeente van het feit dat je een vergoeding krijgt, zodat we er rekening mee kunnen houden. Woningcorporaties hebben aangegeven dat ze de vergoedingen niet inzetten om huurachterstanden weg te werken.

Krijg je een uitkering van een andere instantie? Of heb je schulden of heb je te maken met een bewindvoerder of deurwaarder? Dan kun je het beste zelf navragen bij de desbetreffende instanties wat dit betekent.

Ben je verplicht om de subsidies uit de bestuurlijke afspraken aan te vragen? En moet je bij het aanvragen de volledige bedragen aanvragen?

Je bent niet verplicht om de subsidies uit de bestuurlijke afspraken aan te vragen. Ook hoef je niet het volledige subsidiebedrag aan te vragen. De hoogte van het subsidiebedrag is namelijk afhankelijk van hoeveel geld je investeert om je woningen te verduurzamen en/of te verbeteren. De vergoeding van 13.000 euro voor eigenaren uit blok A en blok B staat wel vast. Hierbij is het dus niet mogelijk om een lager bedrag aan te vragen.