Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de gaswinning, schade, de versterkingsoperatie en de regelingen voor het aardbevingsgebied. Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 21 oktober 2021.

Vragen over schade en gaswinning

Waar moet ik schade aan mijn woning of een ander gebouw melden?

Dat kan bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen via www.schadedoormijnbouw.nl of telefonisch via 0800 4444 111.

In de uitnodigingsbrief voor de bijeenkomst staat informatie over het aantal schademeldingen in de dorpen. Hoe komt de gemeente aan deze informatie?

We hebben hier afspraken over gemaakt met het IMG. Zij sturen ons regelmatig informatie over het aantal schademeldingen per postcode. We hebben gevraagd om deze cijfers, omdat we het belangrijk vinden dat we op de hoogte zijn van de situatie in onze gemeente. Naast afspraken over het aantal schademeldingen, hebben we ook afspraken gemaakt over Acuut Onveilige Situaties (AOS) in Oldambt. Als er een AOS-melding wordt gedaan in onze gemeente, krijgen wij daar ook informatie over.

Mijn huis valt niet onder de subsidieregelingen voor de versterking, maar heeft wel schade. Heb ik dan ook recht op subsidie?

Ja, huiseigenaren met erkende aardbevingsschade van 1000 euro of meer hebben recht op de Subsidie Waardevermeerdering van SNN. Met deze subsidie, die maximaal 4000 euro bedraagt, kun je je huis verduurzamen. Kijk voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden op https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering.

Welke rol speelt de gemeente in de afhandeling van schades?

De gemeente speelt hier geen rol in. Het IMG is een onafhankelijk instituut en bepaalt dus haar eigen regels. Maar we blijven als regio wel met ze in gesprek gaan om de belangen van onze inwoners te behartigen. Ook hebben we als gemeente een aantal keer per jaar overleg met het IMG over de schademeldingen in onze gemeente en de ontwikkelingen die er spelen. Ten slotte hebben we contact met het IMG bij acuut onveilige en schrijnende situaties om te kijken hoe we als gemeente kunnen helpen. Bijvoorbeeld met sociaal-maatschappelijke ondersteuning of toezicht en handhaving.

Vragen over de versterking

Heeft de gemeente al ideeën over locaties voor tijdelijke huisvesting?

Nog niet concreet. We zijn aan het onderzoeken hoeveel inwoners straks misschien gebruik moeten maken van tijdelijke huisvesting. En zo ja, of ze dat zelf willen organiseren (bijvoorbeeld op hun eigen erf) of gebruik willen maken van tijdelijke woningen op een andere plek. Of en hoeveel tijdelijke huisvesting nodig is in onze gemeente, is afhankelijk van wat woningeigenaren uit blok A kiezen. Als ze namelijk kiezen voor een herbeoordeling, dan is de kans groot dat er minder zware versterkingsmaatregelen nodig zijn. En dan is tijdelijk huisvesting misschien ook niet nodig.

In de uitnodiging voor de bijeenkomst voor Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar staat het volgende: “Uit de eerste adviezen blijkt dat versterking in de meeste gevallen wel nodig is.” Zijn dit adviezen op basis van de oude of de nieuwe NPR?

Dat zijn adviezen op basis van de oude NPR (oftewel: op basis van de oude inzichten).

Vragen over de regelingen voor het aardbevingsgebied

Blok A: het versterkingsadvies is (bijna) klaar

Welke subsidieregeling geldt voor blok A?

Eigenaren uit blok A hebben twee keuzes: óf de woning versterken volgens het bestaande versterkingsadvies óf een beoordeling volgens de nieuwste inzichten en een vergoeding van 30.000 euro. Deze vergoeding bestaat uit een subsidie van 17.000 euro voor de verduurzaming en verbetering van de woning en een bedrag van 13.000 euro om naar eigen inzicht te besteden.

Hoe weet ik wat de beste keuze voor mijn situatie is? Wanneer moet ik kiezen voor het uitvoeren van het bestaande versterkingsadvies en wanneer moet ik kiezen voor de nieuwe beoordeling en de vergoeding?

Als het goed is, heeft u inmiddels een versterkingsadvies gekregen of krijgt u het versterkingsadvies binnenkort. Een bewonersbegeleider van NCG maakt een afspraak met u om het versterkingsadvies aan u uit te leggen en om uw mogelijkheden met u te bespreken. U bespreekt samen de voor- en de nadelen van beide keuzes, zodat u een weloverwogen besluit kunt maken. Heeft u extra hulp nodig bij het maken van een keuze? Dan is het mogelijk om hier onafhankelijke ondersteuning voor in te schakelen.

Vanaf wanneer is deze subsidie aan te vragen?

Sinds 1 juni 2021. Voorwaarde voor het aanvragen is dat u een besluit van NCG heeft ontvangen om uw woning opnieuw te beoordelen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer u een nieuwe beoordeling kunt aanvragen. In de loop van 2021 neemt NCG contact met u op voor een gesprek. Uw bewonersbegeleider geeft u in dat gesprek meer uitleg over de precieze voorwaarden en mogelijkheden.

Waar kan de subsidie aangevraagd worden?

De subsidie van 17.000 euro kan aangevraagd worden via https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-gro.... Het bedrag van 13.000 euro kan aangevraagd worden via https://www.snn.nl/particulier/regeling-versterking-gebouwen-groningen-herbeoordeling-eu-13000

Blok B: maatwerk

Welke subsidieregeling geldt voor blok B?

Woningen uit blok B worden beoordeeld volgens de nieuwste inzichten. Eigenaren hebben daarbij recht op een vergoeding van 30.000 euro. Deze vergoeding bestaat uit een subsidie van 17.000 euro voor de verduurzaming en verbetering van de woning en een bedrag van 13.000 euro om naar eigen inzicht te besteden.

Vanaf wanneer is deze subsidie aan te vragen?

Vanaf eind 2021. Deze subsidieregeling staat nog niet open, omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze regeling. Dat betekent dat de gemeenten hier eerst zelf een subsidieregeling voor moeten vaststellen. We verwachten dat de regeling voor het eind van het jaar klaar is. Bewoners krijgen een brief van ons als we weten vanaf welke datum de vergoeding aan te vragen is.

Waar kan de subsidie aangevraagd worden?

Het doel is om deze subsidieregeling ook aan te bieden via Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), net als voor de andere blokken.

Eigenaren van woningen in blok B kunnen niet kiezen voor een beoordeling op basis van de oude of de nieuwe inzichten. En dus zijn er alsnog verschillen met woningen uit blok A, die deze keuze wel hebben. Waarom krijgt categorie B niet alsnog de keuze voor een beoordeling op basis van oude of nieuwe inzichten? De opnames voor deze categorie zijn in de meeste gevallen namelijk uitgevoerd toen de oude inzichten nog gebruikt werden. Zijn de regels op deze manier niet aangepast tijdens het spel?

Dit is inderdaad een lastige discussie geweest tijdens het maken van de afspraken over het vervolg van de versterking. De gaswinning neemt af en daarmee nemen ook de risico’s op (zware) aardbevingen af. Dit inzicht wordt meegenomen in het beoordelen van de aardbevingsbestendigheid van woningen. Er moest ergens een grens getrokken worden. Daarom is besloten om woningen waarvan het versterkingsadvies nog niet klaar was (of bijna klaar was) te beoordelen volgens de nieuwste inzichten.

Wat betekent 'maatwerk' en 'soms krijgen eigenaren de mogelijkheid om te kiezen voor een aanvullend pakket (versterkings)maatregelen'?

De gemeente heeft de ruimte om woningen die in blok B (maatwerk) vallen, naast de vergoeding van 30.000 euro die ook voor blok A geldt, een pakket aan extra (versterkings)maatregelen aan te bieden. Dat pakket aan (versterkings)maatregelen is ongeveer hetzelfde is als de maatregelen die worden uitgevoerd bij vergelijkbare woningen in blok A die dicht in de buurt van de woningen in blok B staan. Dit is echter geen regel, maar een uitzondering. Voor Oldambt is de inschatting dat dit niet aan de orde is. Woningen uit blok A en B zijn namelijk niet of heel beperkt als vergelijkbaar aan te merken.        

Wanneer krijgen de woningeigenaren uit blok B te horen waar ze aan toe zijn? Dus wanneer is duidelijk of ze wel of geen pakket (versterkings)maatregelen aangeboden krijgen?

Woningeigenaren uit deze categorie hebben op 28 juni 2021 een brief gekregen met meer informatie.

Is het mogelijk om het subsidiebedrag voor blok B eerder te krijgen?

Nee, dat is niet mogelijk. De gemeentelijke subsidieregeling voor blok B moet eerst opengesteld worden voordat de subsidie aangevraagd kan worden. Dat gebeurt waarschijnlijk in 2021.

Blok C: nog geen versterkingsadvies

Welke subsidieregeling geldt voor blok C?

Woningen uit blok C worden beoordeeld volgens de nieuwste inzichten. Eigenaren hebben daarbij recht op een subsidie van 17.000 euro voor de verduurzaming en verbetering van de woning.

Vanaf wanneer is deze subsidie aan te vragen?

Sinds 1 juni 2021.

Waar kan de subsidie aangevraagd worden?

Via https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000.

Blok E: overige adressen in het aardbevingsgebied

Welke subsidieregeling geldt voor blok E?

Woningen uit blok E vallen buiten het versterkingsprogramma van NCG, maar staan wel in de dorpen waar de versterking speelt. Eigenaren van deze woningen hebben recht op een subsidie van 10.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van de woning.

Vanaf wanneer is deze subsidie aan te vragen?

De eerste ronde van de subsidieregeling was aan te vragen vanaf 1 juli 2021. Er was toen een maximaal budget beschikbaar van 75 miljoen euro. Dit maximale budget werd al snel na het openstellen van de regeling bereikt.
De tweede ronde van de subsidieregeling is aan te vragen vanaf 10 januari 2022 om 09.00 uur. Er is dan een maximaal budget beschikbaar van 225 miljoen euro.

Waar kan de subsidie aangevraagd worden?

Via https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-gro....

Krijgen woningeigenaren die recht hebben op deze subsidie hier nog een brief over?

Ja, woningeigenaren die in blok E vallen krijgen in november 2021 een brief om ze te wijzen op de subsidieregeling van 10.000 euro.

Waarom is de subsidieregeling van 10.000 euro in een bepaald gebied aan te vragen?

De aardbevingsproblematiek treft meer huiseigenaren dan alleen de eigenaren van de ruim 26.000 adressen in de versterkingsopgave. Voor deze groep eigenaren was het lange tijd onduidelijk of hun huis wel of niet aan de versterkingsopgave toegevoegd zou worden. Dit gebied blijkt sterk overeen te komen met het gebied waarin de Waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade Groningen geldt. Daarom hebben Rijk en regio besloten dit gebied te gebruiken voor deze subsidieregeling. De drie postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt zijn aan dit gebied toegevoegd, omdat hier ook veel huizen worden versterkt.

Hoe komt het dat eigenaren van huizen met bevingsschade niet in aanmerking komen voor de 10.000 euro subsidie en huizen zonder aardbevingsschade wel?

De subsidie van 10.000 euro is voor eigenaren die lange tijd niet wisten of hun huis onderdeel zou worden van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. De subsidie is een vorm van een tegemoetkoming omdat deze eigenaren onderhoud en energiebesparende maatregelen misschien hebben uitgesteld. Deze subsidieregeling heeft dus een relatie met de versterkingsopgave. Daarom is een gebied gekozen waar versterking plaatsvindt. Het melden van schade en de bijbehorende vergoedingen staan los van deze subsidieregeling.

Hoe weet ik of mijn huis onderdeel is van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen?

In het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen zitten ruim 26.000 adressen uit de hele provincie. Deze adressen zijn afkomstig uit eerdere gemeentelijke versterkingsplannen. Alle eigenaren waarvan het huis onderdeel is van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen hebben hiervan bericht gehad. Heb jij nooit een brief gehad? Dan is jouw huis géén onderdeel van het versterkingsprogramma. Heb je wel een brief gehad? Dan is jouw huis wél onderdeel van het versterkingsprogramma.

Als ik me aanmeld bij het Loket opname op verzoek, kom ik dan in aanmerking voor de hogere subsidiebedragen omdat mijn huis dan onderdeel is van het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen?

Nee, als je huis via het Loket opname op verzoek wordt opgenomen in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen, kom je niet in aanmerking voor hogere subsidiebedragen. Deze subsidieregeling geldt namelijk voor gebouwen die op of voor 6 november 2020, de datum van de bestuurlijke afspraken, onderdeel waren van het versterkingsprogramma. Je maakt uiteraard wel aanspraak op de 10.000 euro als je aan de voorwaarden van deze regeling voldoet.

Waarom worden huizen gebouwd en opgeleverd na 2016 niet meegenomen in deze subsidie?

Voor deze voorwaarde is om twee reden gekozen. De eerste reden is dat nieuwe huizen de eerste 5 tot 10 jaar nagenoeg geen grootschalig onderhoud nodig hebben en er dus waarschijnlijk ook geen sprake is van achterstallig onderhoud. De tweede reden is dat eigenaren sinds april 2014 een bijdrage kunnen ontvangen voor de meerkosten van aardbevingsbestendige nieuwbouw via de Nieuwbouwregeling van NCG. Voor deze eigenaren is er geen noodzaak om eventueel onderhoud uit te stellen aangezien hun gebouw al aardbevingsbestendig is. Omdat eigenaren de regeling pas echt hebben kunnen toepassen in het ontwerpen van hun huis, is gekozen voor de begindatum van 1 januari 2016. Meer informatie over de Nieuwbouwregeling staat op de website van Nationaal Coördinator Groningen.

Overige vragen over subsidies voor verduurzamen en verbeteren woningen

Mijn woning is nog niet opgenomen, maar ik heb al wel een brief gekregen over de subsidie voor het verduurzamen en verbeteren van de woning. Wordt mijn woning dan nog wel opgenomen?

Ja, alle woningen die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten, worden opgenomen.

Hoe weet je in welk blok je valt?

Alle woningeigenaren uit blok A, B en C hebben inmiddels een brief ontvangen met meer informatie. Eigenaren uit blok A hebben die brief in december 2020 gekregen, eigenaren uit blok B in februari en in juni 2021 en eigenaren uit blok C in april 2021. Eigenaren uit blok E ontvangen in november 2021 een brief.

Welk bewijsmateriaal moet je aanleveren voor het aanvragen van de subsidies voor de verduurzaming en verbetering van je woning? Zijn dat bijvoorbeeld concrete plannen? Of offertes van aannemers?

Het bewijsmateriaal dat je moet aanleveren voor het aanvragen van de subsidie kan een begroting zijn, een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging óf een meldcode en de daarbij horende factuur en het betalingsbewijs. Voor de precieze voorwaarden voor het aanvragen van de subsidies verwijzen we je naar de subsidieregelingen die te vinden zijn op www.snn.nl.

De subsidies zijn aan te vragen voor het verbeteren en verduurzamen van je woning. Welke werkzaamheden vallen hier onder?

Voor het verduurzamen van de woning kun je denken aan het aanschaffen van zonnepanelen, HR++ glas of het isoleren van je huis. Maar ook je deelname aan een lokaal energieproject. Het verbeteren van je woning of (bij)gebouw gaat over onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk of een nieuwe vloer, maar ook om maatregelen die het wooncomfort verbeteren zoals het aanschaffen van een nieuwe keuken, badkamer of het plaatsen van een dakkapel. De richtlijn hierbij is dat de maatregelen vast moeten zitten aan je woning en dus niet bij je inboedel horen die je meeneemt als je verhuist. Een nieuwe tv aanschaffen is dus niet mogelijk. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden in de uitgebreide subsidieregeling op www.snn.nl.

Kun je bij het gebruik van de subsidies werken met eigen aannemers of wordt er een aannemer toegewezen?

De keuze van de aannemer is vrij. Er wordt dus geen aannemer toegewezen.

Kunnen de subsidies ook op raken?

Voor blok E is een subsidieplafond ingesteld van 300 miljoen euro. Als het subsidieplafond bereikt is, geeft SNN dat aan op haar website aan. Vanwege het subsidieplafond van 300 miljoen euro, kan niet iedere woningeigenaar die daar recht op heeft, gebruik maken van de subsidie van 10.000 euro. Voor de andere blokken (woningen binnen de versterkingsopgave) is er geen subsidieplafond.

Wanneer ontvang ik het geld als ik subsidie heb aangevraagd?

Nadat je de aanvraag hebt ingediend, bekijkt SNN of je voor subsidie in aanmerking komt. Is dat het geval, dan duurt het maximaal 8 weken voordat je de verleningsbeschikking ontvangt. Hierin staat dat je in aanmerking komt voor subsidie. Na ontvangst van dit bericht duurt het nog maximaal 15 werkdagen voordat het geld op je rekening staat.

Ik wil gaan verbouwen of ik heb eerder al maatregelen genomen voor het verbeteren en verduurzamen van mijn huis. Kan ik de subsidie dan met terugwerkende kracht aanvragen?

Ja, dat kan. Alle maatregelen voor het verbeteren en verduurzamen van de woning die zijn betaald ná 6 november 2020 (de datum van de bestuurlijke afspraken over de versterking) kunnen, ook met terugwerkende kracht, worden betaald met het geld uit de subsidieregelingen. Dit geldt voor alle blokken.

Zijn de subsidieregelingen alleen bedoeld voor woningen? Of ook voor andere gebouwen?

De subsidieregelingen voor blok A, B en C zijn bedoeld voor alle gebouwen die horen bij het adres dat in het versterkingsprogramma van NCG zit. De subsidieregeling voor blok E geldt alleen voor woningen.

Zijn er aparte regelingen voor erfgoedpanden, zoals monumentale of karakteristieke panden?

De subsidieregelingen voor het verduurzamen en verbeteren van woningen gelden ook voor erfgoedpanden. Daarnaast zijn er verschillende andere regelingen voor het onderhoud, herstel en/of de restauratie van erfgoedpanden. Een overzicht van deze regelingen staat op de website van het Erfgoedloket Groningen: https://erfgoedloketgroningen.nl/kennisbank/subsidies-en-financiering/

Zijn er aparte regelingen voor bedrijfspanden?

Ook voor bedrijfspanden (in de blokken A, B en C) die in het versterkingsprogramma van NCG zitten, kan subsidie worden aangevraagd. Bedrijfspanden die niet in het versterkingsprogramma van NCG zitten, komen niet in aanmerking voor de subsidie van 10.000 euro. Die subsidie is alleen bedoeld voor woonhuizen, gebouwen die mede bestemd zijn voor bewoning en eigenaren met een bedrijf aan huis.

Kun je, naast het aanvragen van de subsidieregelingen uit de bestuurlijke afspraken, ook de Susidie Waardevermeerdering van 4000 euro bij SNN aanvragen?

Ja, dat kan. De subsidieregelingen die zijn opgesteld naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken staan los van de Subsidie Waardevermeerdering, die geldt voor woningeigenaren met erkende aardbevingsschade. Meer informatie over deze subsidie staat op https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering.

Gelden de subsidieregelingen ook voor huurders?

Nee, de subsidieregelingen gelden alleen voor huiseigenaren. Huur je een woning van een particulier? Maak dan afspraken met de eigenaar over de eventuele inzet van de subsidie. Huur je een woning van een woningcorporatie? Dan heb je als het goed is inmiddels een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro van je woningcorporatie ontvangen. Woningcorporaties krijgen ook geld van de Rijksoverheid om hun woningen op te knappen en te verduurzamen.

Hebben de subsidieregelingen invloed op mijn uitkering, huurachterstand of andere schulden?

De subsidies en vergoedingen tellen niet mee voor de inkomstenbelasting. Het kan wel zijn dat je voor vermogensbelasting boven een grensbedrag uit komt en daar dus belasting over moet betalen. Als je van de gemeente Oldambt een bijstandsuitkering krijgt, heeft de vergoeding geen invloed op de hoogte van je uitkering. Maak wel altijd een melding bij de gemeente van het feit dat je een vergoeding krijgt, zodat we er rekening mee kunnen houden. Woningcorporaties hebben aangegeven dat ze de vergoedingen niet inzetten om huurachterstanden weg te werken.

Heb je schulden of heb je te maken met een bewindvoerder of deurwaarder? Dan kun je het beste zelf navragen bij de desbetreffende instanties wat dit betekent.

Ben je verplicht om de subsidies uit de bestuurlijke afspraken aan te vragen? En moet je bij het aanvragen de volledige bedragen aanvragen?

Je bent niet verplicht om de subsidies uit de bestuurlijke afspraken aan te vragen. Ook hoef je niet het volledige subsidiebedrag aan te vragen. De hoogte van het subsidiebedrag is namelijk afhankelijk van hoeveel geld je investeert om je woningen te verduurzamen en/of te verbeteren. De vergoeding van 13.000 euro voor eigenaren uit blok A en blok B staat wel vast. Hierbij is het dus niet mogelijk om een lager bedrag aan te vragen.Bovenkant formulier