Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Rol gemeente

 • Binnen dorp/wijk moeten er contactpersonen zijn die op vrijwillige basis het aanspreekpunt zijn van bewoners en de gemeente. Deze persoon heeft een trekker rol en kan bewoners enthousiast maken en houden voor initiatieven.
 • Binnen dorp/wijk moeten (hulp) vragen en vrijwilligers elkaar goed kunnen vinden. Hiervoor zijn methoden zoals dorpskrant, burendag en infoavonden.
 • Tussen dorp/wijk, organisaties en gemeente moet kennisdeling en uitwisseling plaatsvinden. Voorbeelden hiervoor zijn een dorpendag, vraag/aanbod via internet regelen, organisaties samen brengen.
 • Faciliteren van fysieke locatie in eigen dorp/wijk waar inwoners elkaar laagdrempelig en kleinschalig kunnen ontmoeten. Leegstaande (gemeentelijke) panden, steunstees, efficiënt  gebruik van sportkantines.
 • Ondersteuning, dagbesteding en begeleiding voor kwetsbare inwoners die dat nodig hebben in de eigen omgeving. Gebruikmaken van de wederkerigheid van deze mensen in de eigen dorp/wijk (bijvoorbeeld tuinonderhoud, strijken bij ouderen en eten koken in dorpshuis).
 • Burgerinitiatieven in beeld hebben en gebruiken en eventueel hier naar doorverwijzen als zijnde voorliggende voorzieningen binnen de Wmo.
 • Gemeente heeft vooral een faciliterende rol bij de ontwikkeling van burgerinitiatieven en dorps-/wijkgericht werken.
 • Integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie, waarbij richting de inwoner één aanspreekpunt of loket de wens is.

Overige op- en aanmerkingen

 • Eén gezin, één plan effectueren.
 • Jeugd activeren bij vrijwilligerswerk.
 • Dementieconsulent instellen in verband met vergrijzing gemeente.