Wet Openbaarheid van Bestuur

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) kunnen inwoners inzage krijgen in bepaalde documenten van de overheid.

Actief en passief

De WOB onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt, bijvoorbeeld via het Streekblad, het gemeentelijk voorlichtingsblad en de gemeentelijke website.

Passieve openbaarheid houdt in dat iedereen het recht heeft om een verzoek om informatie in te dienen bij de gemeente. Daarbij gelden wel beperkingen:

het verzoek moet betrekking hebben op bestuurlijke informatie (informatie over beleid, met inbegrip van de voorbereiding en de uitvoering daarvan
het verzoekmoet betrekking hebben op bestaande informatie
er er kan een uitzonderingsgrond van toepassing zijn

Uitzonderingsgronden

In een aantal gevallen verstrekt de gemeente geen informatie. Deze zogenaamde uitzonderingsgronden betreffen onder andere:

het in gevaar brengen van de veiligheid van de staat
gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente
gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de gemeente
gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Besluit

De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie. De beslissing mag één keer voor een periode van 4 weken worden uitgesteld. Als de informatie kan worden verstrekt moet dat gelijktijdig gebeuren met de bekendmaking van de beslissing. Als de gemeente kan verwachten dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan 2 weken na de bekendmaking van het besluit dat de informatie wordt verstrekt.

WOB-verzoek indienen

De gemeente zal sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is.
Een verzoek om informatie kan alleen schriftelijk  worden ingediend door een brief  en deze per post te richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt. In de brief moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid informatie wordt gevraagd. Bij voorkeur wordt het document genoemd dat de verzoeker wil ontvangen.
Verzoeken die via bijvoorbeeld fax of via info@gemeente-oldambt.nl worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Tips

Voordat u een officieel verzoek indient kunt u ook contact met de gemeente opnemen om het document naar u toe te zenden
Op de website http://wetten.overheid.nl (link opent een nieuw venster) kunt u de volledige tekst van de Wet Openbaarheid van Bestuur vinden.