Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?

Overheidsorganen

Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (belastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen (erfrecht). Het gebruik van de BRP-gegevens is van belang voor een goede uitvoering van taken van deze instanties.

Het is wettelijk niet mogelijk dat uw gegevens geheim blijven voor deze instanties. Welke persoonsgegevens deze afnemers krijgen is bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De instanties krijgen slechts de gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Bent u  nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Derden

Derden zijn alle andere instellingen of personen.

  1. Er zijn derden die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangewezen om gegevens te mogen ontvangen uit de BRP. Reden hiervoor is dat deze derden een gewichtig maatschappelijk belang dienen. Voorbeelden hiervan zijn pensioenfondsen of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezig houden om ernstige ziekten vroegtijdig te kunnen ontdekken.
  2. Er zijn ook derden aangewezen door de gemeente. Dit wordt geregeld in een gemeentelijke verordening en het gaat daarbij om instellingen en personen die een gewichtig maatschappelijk belang van de gemeente dienen. Elke gemeente maakt hier zelf keuzes in. Volgens de Wet BRP mag een gemeente aan een aangewezen derde alleen de volgende gegevens verstrekken: naam, naam (ex-) echtgenoot/geregistreerde partner, naamgebruik, adres, gemeente van inschrijving, geboortedatum en overlijdensdatum.
  3. Naast de genoemde derden zijn er ook andere instellingen of personen die persoonsgegevens nodig hebben noodzakelijk voor de uitvoering van bepaalde wet- en regelgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld over een faillissementscurator of een advocaat.
  4. Tot slot zijn er aanvragen door particulieren en commerciële instellingen: derden die uw gegevens vragen voor eigen gebruik (bijvoorbeeld voor een reünie) of handelsdoeleinden. Voor die verstrekking is uw toestemming vooraf nodig.