Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke heffingen, zoals OZB, en Rioolheffing worden indien mogelijk samengebracht op één aanslagbiljet. U ontvangt in februari een biljet waarop de aanslagen gemeentelijke heffingen én de WOZ-beschikking zijn samengevoegd. De WOZ-waarde wordt elkaar opnieuw vastgesteld. Het heffingstijdvak waarvoor deze WOZ-waarde geldt is één jaar. Het heffingstijdvak loopt van 1 januari t/m 31 december, de waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar.

Met ingang van 1 januari 2006 is de onroerende-zaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen afgeschaft. Hierdoor vervalt het gebruikersgedeelte OZB voor woningen.

Het eigenarengedeelte OZB voor woningen blijft wel bestaan. Eigenaren en gebruikers van bedrijfsobjecten krijgen zowel een eigenaren- als gebruikersaanslag OZB.

 

De afvalstoffenheffing wordt met ingang van 2015 per half jaar in rekening gebracht. De aanslag over het eerste half jaar wordt in september  toegezonden. De aanslag voor het tweede half jaar ontvangt u in januari van het jaar erop.

Zie voor meer informatie: Afvalstoffenheffing

Bij de aanslag Gemeentelijke Belastingen gaat de voorkeur uit naar betalen door middel van Automatische Incasso. Automatische incasso is voor niet-natuurlijke personen niet mogelijk én is ook niet mogelijk voor aanslagbedragen van minder dan € 80,= en meer dan € 2.600,=. Automatische incasso heeft zowel voordelen voor de belastingbetaler als voor de gemeen­te.

De voordelen op een rij: gespreide betaling over het aantal maanden dat nog na de aanslagoplegging in het belastingjaar overblijven in plaats van drie maanden, besparing op de kosten van betalingsverkeer, betalingen kunnen niet meer worden vergeten, administratieve verwerking van een automatisch incassosysteem is aanmerkelijk eenvoudi­ger dan het verwerken van acceptgirokaarten, goedkoper systeem van invordering én beter gereguleerde c.q. snellere ontvangsten

Verder blijft u als belastingbetaler baas over uw eigen geld, middels het recht om een betaling ongedaan te maken indien u het niet eens bent met de afschrijving.

Als u een machtiging heeft afgegeven voor het afgelopen jaar dan blijft deze machtiging ook gelden voor de  belastingenjaren erna, tenzij u de machtiging heeft ingetrokken.

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van uw aanslag, ook als u gebruik maakt van het systeem van Automatische Incasso!

Wijzigingen inzake uw automatische incasso dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

Op het aanslagbiljet staat vermeld, in hoeveel termijnen en voor welke vervaldagen u de belastingaanslag dient te voldoen.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid tot automatische incasso, treft u geen acceptgirokaarten aan. Maandelijks worden steeds rond de 25ste van de maand de bedragen van uw rekeningnummer afgeschreven. De termijnen vindt u op uw aanslagbiljet.

Als u nog geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot automatische incasso, dan wijzen wij u graag op het voordeel van het afgeven van een machtiging. Door één keer een machtigingskaart in te vullen, geniet u het voordeel van gespreide betaling. Bovendien betaalt u de aanslag altijd op tijd. Natuurlijk moet er wel voldoende geld op uw rekening staan.

Om uw privacy te waarborgen kunt u de in de bijsluiter opgenomen machtigingskaart in een envelop doen en deze verzenden naar de gemeente Oldambt, Antwoordnummer 46, 9670 VB Winschoten (dit antwoordnummer is alleen voor Automatische Incasso!!!).

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan dient u de aanslag gemeentelijke belastingen in drie termijnen te betalen  (voor de Afvalstoffenheffing gelden twee termijnen).

  • de eerste termijn vervalt       één maand       na dagtekening van het aanslagbiljet,
  • de tweede termijn vervalt      één maand       na de eerste termijn en
  • de laatste termijn vervalt       één maand       na de tweede termijn. Dus binnen drie maanden.

Mocht u echter geen acceptgiro's bij uw aanslagbiljet aantreffen en u heeft ook geen opdracht  tot automatische incasso afgegeven, dan dient u de termijnen te betalen op IBANrekeningnummer NL19BNGH 0285144510 (Bic:BNGHNL2G) t.n.v. gemeente Oldambt te Winschoten onder vermelding van uw aanslagnummer.

U dient per termijn minimaal éénderde van het aanslagbedrag te betalen. Als u uw termijnbedragen niet op tijd betaalt en u heeft geen uitstel van betaling aangevraagd, dan kunt  u per termijn een aanmaning krijgen. U krijgt dus niet eerst een herinnering, maar direct een aanmaning. Hier zijn extra kosten aan verbonden. U moet dan binnen 10 dagen betalen. U moet dan per omgaande het aanslagbedrag plus de aanmaningskosten betalen.

Betaalt u dan nog niet, dan komt de deurwaarder bij u langs met een dwangbevel. Ook hier zijn extra kosten aan verbonden. Ook wordt er nog invorderingsrente in rekening gebracht, indien u niet of te weinig heeft betaald.

Dus voorkom dat u extra kosten moet betalen en betaal op tijd!

Let er ook op dat het een week kan duren voordat een betaling bij ons binnen is.

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen: