Kwijtschelding

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gemeente Oldambt én de heffingen van het Noordelijk Belastingkantoor.

Kwijtschelding dient u principe jaarlijks aan te vragen. Of dit zo is kunt u zien op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Gemeente Oldambt én op de aanslag heffingen van het Noordelijk Belastingkantoor.

De kwijtschelding Afvalstoffenheffing gemeente Oldambt is wel aan een maximum gebonden.

Als u gebruik maakt van een verzamelcontainer met pasje, krijgt u voor het belastingjaar 2020 kwijtschelding voor 45 inworpen. Voor alle inworpen daarboven betaalt u € 0,74 per inworp.

LET OP:

Voor het belastingjaar 2021 krijgt u alleen nog maar kwijtschelding voor het vastrecht.

De inworpen dient u altijd te betalen! Dit is per inworp € 0,80.

Als u gebruik maakt van grijze containers, krijgt u voor het belastingjaar 2020 kwijtschelding voor 6 keer de containers ledigen. Voor alle keren daarboven betaalt u per keer € 3,60 (140 liter container) of € 6,20 (240 liter container).

LET OP:

Voor het belastingjaar 2021 krijgt u alleen nog maar kwijtschelding voor het vastrecht.

De ledigingen dient u altijd te betalen! Dit is per lediging € 3,80 (140 liter container) of € 6,60 (240 liter container).

Heeft u al eerder kwijtschelding gekregen?

Cliënten van het cluster Maatschappelijke Zaken en 65-plussers die al eerder kwijtschelding kregen, ontvangen automatisch kwijtschelding als zij door de toets bij het Inlichtingenbureau zijn gekomen. Indien dit niet het geval is kunt u kwijtschelding op de reguliere wijze aanvragen.

U kunt alleen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wanneer u geen vermogen heeft en niet voldoende inkomen heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen. Het Noordelijk Belastingkantoor beoordeelt voor de gemeente ieder verzoek om kwijtschelding apart op basis van de landelijke berekeningsgrondslag. Kwijtscheldingsregels zijn wettelijk vastgelegd in de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2012.

Kwijtschelding aanvragen

Als u geen automatische kwijtschelding krijgt, dan kunt u dit aanvragen via de site het Noordelijk Belastingkantoor of telefonisch via telefoonnummer 088-7879000.

Aangezien wij de Afvalstoffenheffing achteraf opleggen, kunt u hiervoor een jaar later niet meer aanvragen. Dit had u dus al moeten doen bij de aanslag van het Noordelijke BelastingKantoor over dat belastingjaar!

Alle toewijzingen van het eerdere belastingjaar (dus aanslag in 2021 gaat over belastingjaar 2020) zijn verwerkt. Dus heeft u geen kwijtschelding ontvangen, dan dient u deze aanslag te betalen.

Een verzoek om kwijtschelding indienen

U doet dit door binnen zes weken na dagtekening van de aanslag het kwijtscheldingsformulier in te vullen. Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding, daarvoor dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In deze toelichting leest u wat deze voorwaarden zijn en hoe u in aanmerking kunt komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Let op! Uw verzoek kan niet worden beoordeeld als:

• het formulier niet volledig is ingevuld

• de gevraagde bewijsstukken niet volledig worden overlegd of helemaal ontbreken

• foutieve informatie is verstrekt

Uw verzoek wordt in deze gevallen afgewezen.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding?

U krijgt geen kwijtschelding als u over voldoende betalingscapaciteit beschikt.

Ook krijgt u geen kwijtschelding als u op het moment van de dagtekening van de aanslag volgens de normen deze aanslag uit uw inkomsten of uit uw vermogen had kunnen voldoen.

Bovendien krijgt u ook geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

• U heeft het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist ingevuld;

• U heeft de aanvullende informatie die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet ingeleverd;

• U heeft het verzoek om kwijtschelding niet via het vereiste formulier gedaan;

• Er bestaat vermoeden dat er bij u onwil in het spel is om te betalen;

• Het feit dat u niet kunt betalen aan uzelf te wijten is;

• Er is sprake van sterk wisselende inkomens;

• U beschikt over "positieve vermogensbestanddelen"

• Het verzoekformulier voor aanvraag van kwijtschelding is niet ingediend binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Als u een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend en de betalingscapaciteit is berekend, ontvangt u schriftelijk een besluit.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is alleen mogelijk voor:

  • onroerende-zaakbelastingen
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing

Inkomenstoets

Bij de beoordeling van een verzoek wordt gekeken naar uw inkomen. Ook het inkomen van uw echtgenoot of partner telt mee, het gaat dus om het gezamenlijk inkomen.

Onder inkomen wordt onder ander verstaan: loon/salaris, voorlopige teruggave belastingdienst, spaarloon, vakantiegeld, uitkeringen, pensioen, alimentatie, bijverdiensten, kamerhuur, kostgeld, rente en dividend. Kinderbijslag, teruggave kinderkorting en huursubsidie worden niet als inkomen gezien.

Berekening betalingscapaciteit

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, wordt uw betalingscapaciteit berekend. U heeft betalingscapaciteit wanneer er een positief verschil is tussen uw netto inkomen en bepaalde uitgaven, verminderd met het normbedrag kwijtschelding. Van dit verschil wordt 80% in aanmerking genomen.

Netto woonlasten

Bij de inkomensberekening wordt rekening gehouden met een aantal uitgaven van de aanvrager. Deze uitgaven worden van het netto inkomen afgetrokken.

Het betreft:

• netto woonlasten: dit is de kale huur verminderd met de ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag welke afhankelijk is van de gezinssituatie;

• betaalde alimentatie;

• ziektekostenpremie verminderd met de ontvangen zorgtoeslag;

• aflossing van bepaalde belastingschulden of van de aflossing van een afgesloten lening hiervoor.

Normbedragen kwijtschelding

Of kwijtschelding kan worden verleend, is afhankelijk van het aanwezige inkomen en vermogen op het moment dat om kwijtschelding wordt verzocht. De normbedragen kwijtschelding worden afgeleid van de bijstandsnormen voor levensonderhoud.

Vermogenstoets

Naast uw inkomen is ook uw vermogen van belang. Vermogen is het totaal van alle aanwezige bezittingen.

Tot vermogen wordt onder andere gerekend:

• saldi op bankrekening(en) en spaar(loon)rekening(en)

• inboedel

• auto/motor/caravan/boot

• garage/stuk grond

• eigen woning (de woz-waarde verminderd met de hypotheekschuld)

• vorderingen

Onder vermogen valt niet:

• inboedel voor zover deze niet meer waard is dan € 2.269,-;

• een auto die absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit of voor de uitoefening van het beroep;

• een auto die minder waard is dan € 2.269,-;

• een tegoed op bankrekening(en) tot de hoogte van het normbedrag kwijtschelding vermeerderd met de netto-woonlasten en de premie zorgverzekering;

• geld dat als renteloze of rentedragende lening op grond van de Wet Studiefinanciering is ontvangen;

• een extra vrijlating van € 2.269,- per persoon als u 65 jaar of ouder bent.

Als u schulden heeft

Schulden mogen alleen op uw bezittingen in mindering worden gebracht als het gaat om schulden die hoger op de ranglijst staan dan belastingschulden. Het gaat hier voornamelijk om hypotheekschulden.

Beoordeling en afhandeling

Het Noordelijk Belastingkantoor

geeft advies aan de gemeente inzake het kwijtscheldingsverzoek op basis van de door de aanvrager geleverde gegevens. De afhandeling van de kwijtschelding voor de aanslag gemeentelijke belastingen wordt door de gemeente zelf gedaan.

Deze tekst bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De normbedragen (ook de genoemde bedragen in de tekst) kunnen per halfjaar worden aangepast.

 

Voor meer informatie over de kwijtscheldingsregelingen kunt u terecht bij:

Noordelijk Belastingkantoor

Telefoonnummer: (088) 787 90 00

Postbus 88, 9700 AB Groningen  

Website: https://noordelijkbelastingkantoor.nl

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen: