Rijbewijs bijzondere aanvraag

Staat u ingeschreven in Nederland en heeft u een rijbewijs dat is afgegeven in een EU/EVA land, dan mag u hier nog tot 15 jaar na afgifte van het buitenlandse rijbewijs in Nederland mee blijven rijden. Dit geldt alleen voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE. Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt een maximale termijn van 5 jaar vanaf de afgiftedatum van het rijbewijs. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs en de betreffende categorieën nog geldig zijn.

Is de periode van 15 of 5 jaar voorbij of is de periode dat u hier nog mag rijden korter dan 2 jaar op het moment dat u ingeschreven staat in Nederland?

Dan mag u nog 2 jaar in Nederland rijden met het buitenlandse rijbewijs, vanaf de datum waarop u ingeschreven staat. Voorwaarde is wel dat het rijbewijs en de betreffende categorieën nog geldig zijn.

Hoe gaat het omwisselen van een buitenlands rijbewijs in zijn werk?

Het omwisselen van het rijbewijs houdt in dat u uw buitenlandse rijbewijs inlevert en daar een Nederlands rijbewijs voor in de plaats krijgt.

Hoe kan ik mijn rijbewijs omwisselen?

In bepaalde gevallen kunt u, via de gemeente waar u staat ingeschreven, het rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

U moet hiervoor dus in een gemeente in Nederland zijn ingeschreven en, wanneer u geen onderdaan bent van een EU, EER-staat of Zwitserland, beschikken over een geldige verblijfstitel. De aanvraag wordt met tussenkomst van de gemeente doorgestuurd naar de Rijksdienst voor Wegverkeer. Wanneer de aanvraag door de RDW wordt goedgekeurd krijgt de aanvrager bericht wanneer het Nederlandse rijbewijs bij de gemeente kan worden afgehaald.

Welke rijbewijzen kunnen worden omgewisseld?

Geldige rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld:

EU/EER/Zwitserland:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Door de minister aangewezen landen:

 • Aruba (ale categorieën);
 • Andorra (categorie B);
 • Taiwan (categorie B);
 • Israël (categorie B);
 • Japan (categorieën A en B);
 • Jersey (alle categorieën);
 • eiland Man (alle categorieën);
 • Monaco (alle categorieën);
 • Nederlandse Antillen (alle categorieën);
 • Quebec (categorie B);
 • Singapore (categorieën A en B);
 • Zuid-Korea (categorie B);
 • Zwitserland (alle categorieën).

Wanneer u niet de nationaliteit heeft van een EU, EER-land (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland, moet u beschikken over een geldige verblijfsvergunning

De gemeente stuurt uw aanvraag voor omwisseling door naar de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Rijbewijzen afgegeven in andere landen dan bovengenoemd komen niet voor omwisseling in aanmerking. U moet opnieuw uw theorie- en praktijkexamen halen.

Uitzondering hierop zijn echter rijbewijzen van buitenlandse werknemers, op wie de zogenaamde 30% regeling van toepassing is. Dit is aan te tonen met een brief van de inspectie der Directe Belastingen in Heerlen.

Uw buitenlandse rijbewijs dat u heeft verkregen op grond van een Nederlands rijbewijs, dat nog geldig was na 30 juni 1985, komt voor omwisseling in aanmerking.

Het is niet mogelijk om een internationaal rijbewijs (een vertaling van het huidige rijbewijs in meerdere talen) om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs.

U kunt er ook voor kiezen om uw buitenlands rijbewijs te vervangen.

U hoeft zich dan niet te laten keuren en u krijgt op basis van uw buitenlandse rijbewijs een Nederlands rijbewijs. De RDW geeft het Nederlands rijbewijs in dit geval af met een geldigheid zolang het buitenlands rijbewijs nog geldig is. Hieraan zit wel een maximale geldigheidsduur. Voor de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE is dat 10 jaar en voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE is dat 5 jaar. Dit geldt ook als het buitenlandse rijbewijs is afgegeven voor een langere periode dan 10 jaar.

U kunt alleen kiezen voor vervanging van het buitenlands rijbewijs als u voldoet aan de volgende voorwaarden

Het buitenlandse rijbewijs moet nog geldig zijn voor alle categorieën.

Er mogen geen maatregelen zijn op het buitenlandse rijbewijs.

Er mogen geen tekstuele beperkingen/vermeldingen op het buitenlandse rijbewijs vermeld staan.

Heeft u een EU/EVA rijbewijs dat is afgegeven terwijl u al ingeschreven stond in Nederland? Dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. Om te kunnen rijden in Nederland, moet u het buitenlandse rijbewijs omwisselen.

Heeft u een rijbewijs dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat? Dan mag u nog 185 dagen na inschrijving in Nederland met het rijbewijs rijden.

Wat moet ik meenemen voor het omwisselen van een militair rijbewijs?

Voor het omwisselen van een militair rijbewijs dien u een goed lijkende pasfoto, het huidig rijbewijs en het militaire rijbewijs mee te nemen. Is het militaire rijbewijs het eerste rijbewijs dan dient u naast dit rijbewijs en de foto een legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Omwisseling EU/EER of Zwitsers rijbewijs:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument);
 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto (Voorschriften pasfoto, zijn die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden);
 • Het originele geldige rijbewijs;
 • Is de geldigheidsduur verstreken, een verklaring van de afgevende autoriteit;
 • Bij vermissing van het EU/EER of Zwitsers rijbewijs moet u een verklaring van de afgevende instantie overleggen en ook een door de Nederlandse politie opgemaakt proces-verbaal.
 • Voor de identiteitsvaststelling adviseren wij u om een ander geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) mee te nemen.
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet dient het CBR een op uw naam geregistreerde verklaring van geschiktheid ("Eigen verklaring") in het rijbewijzenregister te hebben geplaatst in volgende gevallen; u bent 75 jaar of ouder;

  *het rijbewijs verloopt op of na uw 75e jaar;

  *het rijbewijs heeft niet de normale geldigheidsduur i.v.m. een medische indicatie;

  *het rijbewijs is tevens geldig voor categorie C, CE, D of DE. 
 • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte.

Omwisseling rijbewijs buiten EU/EER/Zwitserland, welke voor omwisseling in aanmerking komen:

 • Een geldig legitimatiebewijs (reisdocument of verblijfsdocument);
 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto (Voorschriften pasfoto, zijn die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden);
 • Het originele geldige rijbewijs;
 • Voordat u de aanvraag om omwisseling doet dient het CBR een op uw naam geregistreerde verklaring van geschiktheid ("Eigen verklaring") te hebben geplaatst in het rijbewijzenregister;
 • In enkele gevallen een bewijs waaruit blijkt dat u, ten tijde van afgifte van het buitenlandse rijbewijs, minimaal 185 dagen in een periode van één jaar, woonachtig bent geweest in het land van afgifte;
 • In enkele gevallen de verklaring van de inspectie van Belastingen te Heerlen waaruit de zgn. "30% belastingregeling" blijkt.
 • Vertaling van het buitenlandse rijbewijs.

Wanneer het ter omwisseling aangeboden rijbewijs alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks), is het noodzakelijk dat een vertaling van het buitenlandse rijbewijs wordt meegestuurd. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, dan wel door de Ambassade of het Consulaat.

Wat zijn de voorschriften voor pasfoto's?

De voorschriften voor de pasfoto zijn die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden. U vindt de eisen op de website van de rijksoverheid.