Openbare ruimte

Openbare ruimte of publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van ons "buiten" leven zich afspeelt. Het gaat over onderwerpen als groen, maar ook over zaken die u niet ziet, zoals de riolering.

Meldpunt openbare ruimte

Heeft u een melding of klacht met betrekking tot de openbare ruimte, dan kunt u deze via het Meldpunt openbare ruimte doorgeven.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zwerfvuil of een gat in de weg.

 

 

Landbouwnotitie

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 25 januari 2016 de beleidsnotitie ‘Landbouw in Oldambt; Goud in innovatie’ heeft vastgesteld. De beleidsnotitie geeft een integraal beeld van alle vanuit het gemeentelijk beleid aan de landbouw gerelateerde facetten. Het geeft inzicht in het beleidsterrein landbouw en alles wat daarmee samenhangt.

Geslaagd Landbouwcongres 9 november 2017

Op donderdag 9 november 2017 organiseerde de gemeente Oldambt, samen met LTO Noord en de Campus Winschoten, het landbouwcongres ‘Stoer en bruisend Platteland’. Doel van het congres was een sterkere verbinding te leggen tussen de landbouwsector en de inwoners van Oldambt.

Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Yvon Jaspers spraken ruim honderdvijftig boeren, vertegenwoordigers van dorpsverenigingen en onderwijs over de thema’s duurzame energie, natuur en de samenwerking tussen de landbouw en het onderwijs. Na afloop werd door wethouder Laura Broekhuizen, samen met Yvon Jaspers, vastgesteld dat boer en burger, maar ook natuur en landbouw niet tegenover elkaar staan. Zij hebben elkaar juist nodig. Door op een constructieve manier meer samen op te trekken, kan er gezamenlijk veel meer uit de kracht van de regio worden gehaald. Dit kan worden gerealiseerd door als lokale overheid, kennisinstellingen, boeren en burgers op regionale en lokale schaal samen te werken aan onder andere duurzame energie, voedselketens en landschap.

Dat was de uitkomst van de verschillende workshops die werden gehouden over de kracht van samenwerking in dorps-en gebied coöperaties. Daarbij waren de onderwerpen duurzame energie-opwekking, de innovatiekracht door koppeling van onderwijs en kennisinstellingen aan het gebied en het belang van het in stand houden van de natuurwaarden voor de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

Wethouder Laura Broekhuizen gaf aan dat er in de gemeente Oldambt al verschillende initiatieven lopen die hierop aansluiten en die de gemeente  verder zal uitrollen. Ook zal wat haar betreft dit congres niet blijven bij een eenmalige activiteit. Deze congresdag is de start van toekomstige gesprekken met landbouw- en natuurorganisaties, onderwijs en vertegenwoordigers vanuit de dorpen om gezamenlijk nieuwe thema’s en initiatieven op te pakken.

Hieronder vindt u de presentaties die op het congres gegeven zijn.