Bouw en verbouw, omgevingsvergunning

Hebt u bouw- of verbouwplannen? In veel gevallen hebt u daar een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) voor nodig. Dit is geregeld in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor een aantal activiteiten is geen omgevingsvergunning vereist . Dit is geregeld in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verdere informatie vindt u op 'Vergunningvrij bouwen, omgevingsvergunning'.

Monumenten

Als u gaat bouwen in, op, aan of bij een monument is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het bouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Per 1 januari 2012 is voor bepaalde werkzaamheden in en aan monumenten en in beschermde gezichten geen vergunning meer vereist.

Nieuwe woningen vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij

Vanaf 1 juli 2018 mogen er geen nieuwe woningen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Dit betekent dat we vanaf dat moment geen vergunningen meer verlenen voor het bouwen van nieuwe woningen of kleine bedrijven met een aardgasaansluiting. Vergunningaanvragen voor nieuwbouw mét een op gas gestookte ruimteverwarming kunnen tot en met 30 juni 2018 bij ons worden ingediend. Aanvragen die vanaf 1 juli 2018 worden ingediend, worden geweigerd. Lopende aanvragen of al verleende vergunningen hoeven niet aangepast te worden. Ook bij woningsplitsing mogen er geen nieuwe aansluiting(en) worden gerealiseerd.

 

 

Er worden op dit moment veel vergunningsaanvragen gedaan, deze hebben een wettelijke termijn en krijgen voorrang. We doen ons best om alle binnenkomende algemene vragen en vooroverleg met betrekking tot de omgevingsvergunning ook af te handelen. Echter in verband met Covid-19 en de huidige voorraad aanvragen duurt het langer voordat we terugbellen dan wel een reactie per mail verzenden.

Op het OLO (Omgevingsloket Online) kunt u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen: 

www.omgevingsloket.nl

Vergunningencheck

Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is.

Online aanvragen

Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?

Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:

  • afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten;
  • opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
  • scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl

Bedrijven

Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning

 

Waaraan wordt de aanvraag getoetst?

Het geldende bestemmingsplan

Voldoet het bouwplan hier niet aan dan kan een weigering volgen. Als er ontheffingsmogelijkheden zijn, zal de gemeente beoordelen of hiervan gebruik gemaakt kan worden.

Welstand

Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen' worden, in principe, aan redelijke eisen van welstand getoetst door een onafhankelijke welstandcommissie. Een van de belangrijkste criteria is dat het ontwerp in de omgeving moet passen.

De Mor

In de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn de indieningvereisten opgenomen. Met andere woorden: hoe moet een aanvraag worden ingediend en wat zijn de daarbij benodigde stukken. Het is verboden te bouwen op verontreinigde grond. Veelal moet dan ook een rapport worden ingediend, gebaseerd op NEN 5740, waaruit blijkt of de grond geschikt is voor het beoogde gebruik.

Het Bouwbesluit

Dit bevat alle technische voorschriften voor het bouwen. De (ver)bouwer is hiervoor zelf verantwoordelijk. De gemeente toetst de tekeningen, constructies enzovoort aan het Bouwbesluit.

 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.