Watervergunning aanvragen

De watervergunning dekt alle activiteiten in het watersysteem. U hebt een watervergunning nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren in de bodem.

Sinds 1 april 2012 kan een watervergunning aangevraagd worden via het Omgevingsloket Online.

Gemeente Oldambt

Johan Modastraat 6
9671 CD Winschoten

Telefoon: (0597) 48 20 00
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl

Openingstijden:
Ma t/m vr van 9.00 tot 12.30
Woe van 9.00 tot 16.30

Provincies of waterschappen kunnen kosten in rekening brengen voor de behandeling van uw aanvraag.

Bevoegde instantie

U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij de gemeente of rechtstreeks bij de bevoegde instantie. De bevoegde instantie beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend.
Dit kan zijn: een waterschap (regionaal watersysteem), Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem) of de provincie (grote grondwateronttrekkingen/infiltraties) en is afhankelijk van de voorgenomen activiteiten en de locatie. Neem bij twijfel hierover contact op met uw gemeente of de bevoegde instantie.

Vooroverleg

Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van uw aanvraag makkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie. U hoort waarvoor u precies een watervergunning nodig heeft en welke voorwaarden gelde

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente, of bij één van de andere bevoegde instanties.

Gemeente Oldambt

Johan Modastraat 6
9671 CD Winschoten

Telefoon: (0597) 48 20 00
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl

Openingstijden:
Ma t/m vr van 9.00 tot 12.30
Woe van 9.00 tot 16.30

Waterschap Hunze en Aa's
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel (0598) 69 38 00
www.hunzeenaas.nl

Rijkswaterstaat
Regionale dienst Noord Nederland
Postbus 2301
8901 JH Leeuwarden
Tel (058) 234 43 44

Provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen
Tel (050) 316 49 11
http://www.provinciegroningen.nl