Woonvisie Oldambt 2015-2020

De stip op de horizon is dat bewoners graag in Oldambt wonen. Dit door een aantrekkelijk stedelijk centrum met een groot voorzieningen-niveau en leefbare dorpen en wijken. Oldambt biedt een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor alle typen huishoudens. Daaraan willen we met de Woonvisie 2015 – 2020 een verdere bijdrage leveren.  Deze woonvisie is gemaakt  op het moment waarop de woningmarkt een vragersmarkt is geworden. Het consumentenvertrouwen is nog niet erg hoog en de prognoses voorspellen een verdere vergrijzing en bevolkingsdaling. De nadruk ligt op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving voor bewoners en nieuwe inwoners.

Woonvisie

In hoofdstuk 2 worden de kaders en context voor deze woonvisie geschetst. Eén van de belangrijkste kaders betreft de Regionale Prestatieafspraken Oost-Groningen. Dit regionale document bevat de ‘stippen op de horizon’ waar de regiogemeenten de komende jaren naar toe wil. Een aantal van die stippen dienen echter op lokaal niveau te worden uitgewerkt of zelfs worden aangepast. In de voorliggende woonvisie wordt aangegeven wat er aan de hand is, waar we naar streven, wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen (gemeentelijke acties en speerpunten) en wat we verwachten van onze partners. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere:

 • Begeleiden effecten van bevolkingsdaling voor het wonen en de woonomgeving;
 • Samenwerken met regiogemeenten en maatschappelijke instellingen om ontwikkelingen, waarmee we in krimpgebied te maken hebben, vorm te geven;
 • Vroegtijdig betrekken en informeren van bewoners en -organisaties en belangenverenigingen bij ontwikkelingen;
 • Stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatief;
 • Goede en blijvende afstemming van wonen, zorg en welzijn;
 • Voldoende goedkope, betaalbare en passende woningen zowel in de huur als koop;
 • Voldoende geschikte woningen voor mensen met een zorgvraag/beperking;
 • Er zijn voldoende ontmoetingsplaatsen, waar de afstanden te groot zijn moet bereikbaarheid worden georganiseerd;
 • Niet toevoegen van extra woningen. Focus ligt op vervanging en renovatie (kwaliteitsverbetering);
 • De corporaties investeren gericht en bouwen levensloopbestendig;
 • Aardbevingsproblematiek vraagt om samenwerking en afstemming met bewoners en instellingen;
 • Stimuleren van energiebesparende maatregelen;
 • Realiseren van het wonen boven winkels;
 • Herinvulling openbare ruimte levert een bijdrage aan geborgenheid, sociale veiligheid en verkeersveiligheid;
 • Overleg met aanbieder openbaar vervoer over verbinding van kleine(re) dorpen met grote(re) dorpen;
 • In samenwerking met corporaties invulling geven aan de verhoogde taakstelling voor het opvangen van asielzoekers.

Documenten woonvisie