Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Ondersteuning voor zelfstandigen in het 4e kwartaal van 2021

Als zelfstandig ondernemer kunt u ook na de coronacrisis een onzekere tijd doormaken. De economie draait weer normaal, maar dat wil nog niet zeggen dat voor u de zaken goed gaan en problemen zijn opgelost. Het is sinds 1 oktober niet meer mogelijk om een Tozo-uitkering of -lening aan te vragen. Misschien heeft u ook nu (financiële) ondersteuning nodig? De gemeente kan u helpen! Dat kan met een uitkering, een lening voor bedrijfskapitaal en met hulp bij de uitvoering van uw bedrijf of bij heroriëntatie.

Hulp bij uw bedrijf en heroriëntatie

U heeft vast al nagedacht over uw toekomst. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw bedrijf of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Wat heeft u hierbij nodig? De gemeente biedt zelfstandigen verschillende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld coaching, verschillende cursussen of begeleiding naar ander werk. U kunt hier gebruik van maken. Ook landelijk en in de regio zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Op Rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/checklist-steun-na-30-september-2021) kunt u zien welke ondersteuning bij u past.

Tijdelijke aanpassingen aan het Bbz

In het 4e kwartaal van 2021 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in oktober, november of december een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Had u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone voorwaarden gelden. Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

  1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot de eerste van de voorafgaande maand;
  2. Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend;
  3. Uw vermogen telt niet mee;
  4. De uitkering wordt direct toegekend als gift.

Zelf kijken of u recht heeft

Wilt u weten of u mogelijk recht heeft op een Bbz-uitkering? Kijk dan op www.krijgikbbz.nl. Voor het aanvragen van de tijdelijke aanpassing Bbz kunt u naar het tabblad ‘aanvraag’ gaan.

Wijzigt uw woonsituatie, werksituatie of inkomen?

Dan horen wij dit graag, u kunt dit via het wijzigingsformulier aan ons doorgeven. Zo is de hoogte van uw uitkering altijd afgestemd op uw actuele woon- werksituatie en/of uw inkomen.

 

Als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet kunt u hierover contact opnemen met ons. U kunt het contactformulier invullen en aansluitend nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. In een gesprek wordt vastgesteld of u een aanvraag voor het Bbz 2004 kunt indienen. Vervolgens ontvangt u het aanvraagformulier waarmee u een aanvraag kunt indienen.

Uw aanvraag wordt na inname door de gemeente getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau stelt een rapport op inzake de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert uw gemeente om de aanvraag (deels) te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders het formele besluit.

Herkent u zich in één van de ondernemers, omschreven onder 'doelgroep Bbz' en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Bbz-regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met het IMK via het emailadres: teamzelfstandigen@gemeente-oldambt.nl. Ook al denkt u niet geheel te voldoen aan de gestelde eisen, dan is het nog raadzaam contact op te nemen het IMK. Deze kan uw rechten en mogelijkheden mogelijk beter inschatten.

 

Voorwaarden

Aan elke mogelijkheid die het Bbz biedt zijn specifieke voorwaarden verbonden. Over het algemeen geldt dat inkomensondersteuning verstrekt wordt in de vorm van een renteloze lening, in afwachting van de jaarlijkse definitieve vaststelling van het inkomen. De bedrijfskredieten zijn rentedragende leningen (momenteel bedraagt het rentepercentage 8%* en de aflossingstermijn is maximaal 10 jaar.

Als algemene voorwaarden kan gesteld worden dat:

  • u een Bbz aanvraag indient bij de gemeente (cluster Maatschappelijke Zaken) waar u woonachtig bent;
  • u aangewezen bent op het inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf dan wel een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.

Verplichtingen

Per doelgroep zijn er specifieke verplichtingen. Als algemene verplichting geldt dat u behoort:

  • mee te werken aan onderzoek naar de gestelde voorwaarden;
  • de algemene bijstand wordt als renteloze lening aan u toegekend; in het boekjaar volgend op het boekjaar dat u de Bbz uitkering en/of krediet heeft ontvangen dient u inzicht te geven in uw inkomenssituatie over het betreffende boekjaar voor de definitieve vaststelling van uw inkomen;
  • mee te werken met (her)onderzoeken;
  • aflossingsverplichtingen en renteafspraken na te komen.

Indien u een aanvraag in wilt dienen worden alle mogelijkheden, voorwaarden en de verplichtingen met u besproken.

Aan een eventuele Bbz-aanvraag zijn voor de ondernemer geen kosten verbonden.

* Bedrag/percentage geldt per 1 januari 2019, bedragen en rentepercentages worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Wie kunnen een beroep doen op de Bbz-regeling?

1. Pré starters

De persoon die algemene bijstand (Participatiewet) ontvangt en voornemens is een eigen bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen kan in aanmerking komen voor een voorbereidingsperiode. In deze periode die maximaal 12 maanden kan duren wordt aan de pré starter de mogelijkheid geboden om tezamen met een adviseur een ondernemingsplan op te stellen, ter voorbereiding op het ondernemerschap. Daarnaast kan de pré starter in aanmerking komen voor scholing.

2. Startende ondernemers

Voor startende ondernemers (ondernemers die een onderneming starten of maximaal anderhalf jaar een onderneming hebben) is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een tijdelijke inkomensondersteuning (maximaal 36 maanden) en/of een bedrijfskrediet van maximaal € 37.817,-. Er dient sprake te zijn van een levensvatbare onderneming.

3. Gevestigde ondernemers

Gevestigde ondernemers (ondernemers wiens onderneming minimaal anderhalf jaar bestaan) kunnen een aanvraag indienen voor een periodieke uitkering (maximaal 12 maanden) of een bedrijfskrediet van maximaal € 205.410,-. Er dient sprake te zijn van een levensvatbare onderneming. Verlenging van de periodieke uitkering is alleen mogelijk als de oorzaak van de behoefte aan bijstand gelegen is in externe omstandigheden van tijdelijke aard.

4. Oudere zelfstandigen

De oudere zelfstandige kan indien deze is geboren voor 1 januari 1960 in aanmerking komen voor een inkomensondersteuning. De inkomensondersteuning vult het inkomen uit de onderneming aan tot de bijstandsnorm. Daarnaast kan de oudere zelfstandige in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet van maximaal € 10.271,-. Om in aanmerking te komen voor de oudere zelfstandige regeling wordt onder andere een eigen inkomenseis en een leeftijdsgrens gesteld.

5. Beëindigende zelfstandige

Ondernemers die hun onderneming noodgedwongen willen of moeten beëindigen kunnen tijdens de afbouwfase van hun onderneming maximaal 12 maanden in hun inkomen ondersteund worden. Het inkomen wordt aangevuld tot de bijstandsnorm. Er moet een noodzaak aanwezig zijn om de onderneming af te bouwen.

6. Oudere gewezen zelfstandige (IOAZ)

Ondernemers ouder dan 55 jaar die hun onderneming willen beëindigen kunnen in aanmerking komen voor inkomensondersteuning na beëindiging van de onderneming. De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot maximaal de bijstandsnorm. De aanvraag dient ingediend te worden voordat de onderneming beëindigd is

 

 

IMK

Telefoonnummer: (088) 99 90 111 (alleen op de maandag en donderdag)

E-mail: teamzelfstandigen@gemeente-oldambt.nl