Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Let op! Dit is de reguliere Bbz-aanvraag

Kijk op de pagina Hulp voor ondernemers voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) is een onderdeel van de Participatiewet en biedt mogelijkheden om een (startende) ondernemer te ondersteunen in een financieel moeilijke periode. De regeling is bedoeld voor ondernemers, ,die behoefte hebben aan ondersteuning in de maandelijkse lasten van het bestaan en/of een bedrijfskapitaal. Voorwaarde is dat het bedrijf als levensvatbaar. Levensvatbaar wil zeggen dat u op termijn kunt voldoen aan uw reguliere bedrijfsverplichtingen en kunt voorzien in uw levensonderhoud.

Alleen oudere ondernemers (geboren voor 1 januari 1960) en zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen, hoeven geen levensvatbaar bedrijf te hebben. De gemeente kan dan onder bepaalde voorwaarden helpen.

 

 

Als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet kunt u hiervoor een aanvraag indienen. U kunt het contactformulier invullen en aansluitend nemen wij binnen twee dagen contact met u op, of u kunt zelf contact opnemen met IMK via telefoonnummer (088) 99 90 111. In een gesprek wordt vastgesteld of u een aanvraag voor het Bbz 2004 kunt indienen. Vervolgens ontvangt u aanvraagformulieren waarmee u een aanvraag kunt indienen.

Uw aanvraag wordt na inname door de gemeente getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau stelt een rapport op inzake de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert uw gemeente om de aanvraag (deels) te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders het formele besluit.

Herkent u zich in één van de ondernemers, omschreven onder 'doelgroep Bbz' en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Bbz-regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met IMK. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (088) 99 90 111 .

Ook al denkt u niet geheel te voldoen aan de gestelde eisen, dan is het nog raadzaam contact op te nemen IMK. Deze kan uw rechten en mogelijkheden mogelijk beter inschatten.

 

 

Voorwaarden

Aan elke mogelijkheid die het Bbz biedt zijn specifieke voorwaarden verbonden. Over het algemeen geldt dat inkomensondersteuning verstrekt wordt in de vorm van een renteloze lening, in afwachting van de jaarlijkse definitieve vaststelling van het inkomen. De bedrijfskredieten zijn rentedragende leningen (momenteel bedraagt het rentepercentage 8%* en de aflossingstermijn is maximaal 10 jaar.

Als algemene voorwaarden kan gesteld worden dat:

  • u een Bbz aanvraag indient bij de gemeente (cluster Maatschappelijke Zaken) waar u woonachtig bent;
  • u aangewezen bent op het inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf dan wel een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.

Verplichtingen

Per doelgroep zijn er specifieke verplichtingen. Als algemene verplichting geldt dat u behoort:

  • mee te werken aan onderzoek naar de gestelde voorwaarden;
  • de algemene bijstand wordt als renteloze lening aan u toegekend; in het boekjaar volgend op het boekjaar dat u de Bbz uitkering en/of krediet heeft ontvangen dient u inzicht te geven in uw inkomenssituatie over het betreffende boekjaar voor de definitieve vaststelling van uw inkomen;
  • mee te werken met (her)onderzoeken;
  • aflossingsverplichtingen en renteafspraken na te komen.

Indien u een aanvraag in wilt dienen worden alle mogelijkheden, voorwaarden en de verplichtingen met u besproken.

Aan een eventuele Bbz-aanvraag zijn voor de ondernemer geen kosten verbonden.

* Bedrag/percentage geldt per 1 januari 2019, bedragen en rentepercentages worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Wie kunnen een beroep doen op de Bbz-regeling?

1. Pré starters

De persoon die algemene bijstand (Participatiewet) ontvangt en voornemens is een eigen bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen kan in aanmerking komen voor een voorbereidingsperiode. In deze periode die maximaal 12 maanden kan duren wordt aan de pré starter de mogelijkheid geboden om tezamen met een adviseur een ondernemingsplan op te stellen, ter voorbereiding op het ondernemerschap. Daarnaast kan de pré starter in aanmerking komen voor scholing.

2. Startende ondernemers

Voor startende ondernemers (ondernemers die een onderneming starten of maximaal anderhalf jaar een onderneming hebben) is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een tijdelijke inkomensondersteuning (maximaal 36 maanden) en/of een bedrijfskrediet van maximaal € 37.817,-. Er dient sprake te zijn van een levensvatbare onderneming.

3. Gevestigde ondernemers

Gevestigde ondernemers (ondernemers wiens onderneming minimaal anderhalf jaar bestaan) kunnen een aanvraag indienen voor een periodieke uitkering (maximaal 12 maanden) of een bedrijfskrediet van maximaal € 205.410,-. Er dient sprake te zijn van een levensvatbare onderneming. Verlenging van de periodieke uitkering is alleen mogelijk als de oorzaak van de behoefte aan bijstand gelegen is in externe omstandigheden van tijdelijke aard.

4. Oudere zelfstandigen

De oudere zelfstandige kan indien deze is geboren voor 1 januari 1960 in aanmerking komen voor een inkomensondersteuning. De inkomensondersteuning vult het inkomen uit de onderneming aan tot de bijstandsnorm. Daarnaast kan de oudere zelfstandige in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet van maximaal € 10.271,-. Om in aanmerking te komen voor de oudere zelfstandige regeling wordt onder andere een eigen inkomenseis en een leeftijdsgrens gesteld.

5. Beëindigende zelfstandige

Ondernemers die hun onderneming noodgedwongen willen of moeten beëindigen kunnen tijdens de afbouwfase van hun onderneming maximaal 12 maanden in hun inkomen ondersteund worden. Het inkomen wordt aangevuld tot de bijstandsnorm. Er moet een noodzaak aanwezig zijn om de onderneming af te bouwen.

6. Oudere gewezen zelfstandige (IOAZ)

Ondernemers ouder dan 55 jaar die hun onderneming willen beëindigen kunnen in aanmerking komen voor inkomensondersteuning na beëindiging van de onderneming. De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot maximaal de bijstandsnorm. De aanvraag dient ingediend te worden voordat de onderneming beëindigd is

 

 

IMK

Telefoonnummer: (088) 99 90 111

E-mail: oldambt@imk.nl