Bijstandsuitkering aanvragen (Participatiewet)

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Gevolgen Participatiewet

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers).

Gevolgen voor bijstandsgerechtigden

Sinds 1 januari 2015 hebben alle bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen. En moeten gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze arbeidsverplichtingen. Ook krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten kunnen delen. Lees meer over de wijzigingen in de bijstand voor 2015.

Gevolgen voor Wajongers

Sinds 1 januari 2015 hebben alleen nog jonggehandicapten die niet kunnen werken recht op Wajong. UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van mensen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken. Lees meer over de wijzigingen in de Wajong voor 2015.

Gevolgen voor Wsw’ers

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Zij krijgen mogelijk bijstand. Bestaande Wsw’ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris.

Wijzigingen bijstand 2015

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand (WWB). Bijstandsgerechtigden hebben hierdoor te maken met nieuwe bijstandsregels.

Wijzigingen voor bijstandsgerechtigden

De Participatiewet heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Gelijke arbeidsverplichtingen met verzwaarde maatregelen.

Sinds 1 januari 2015 hebben bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen zoals iedereen in de bijstand. De verplichtingen zijn namelijk geconcretiseerd in de wet. Zo moeten bijstandsgerechtigden aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden. En bereid zijn om voor hun werk maximaal 3 uur per dag reizen. Gemeenten moeten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze verplichtingen.

  • Kostendelersnorm in de bijstand

Sinds 1 januari 2015 krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten kunnen delen met huisgenoten van 21 jaar of ouder. Dit heet de kostendelersnorm. Lees meer over de kostendelersnorm in de bijstand.

  • Tegenprestatie bijstandsgerechten

Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten in een verordening vastleggen wat voor soort tegenprestatie zij vragen voor bijstand. Duidelijk moet zijn wat de inhoud, omvang en duur is van de tegenprestatie. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten van beperkte duur en omvang. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand.

  • Zeer ernstige misdragingen bijstandsgerechtigden

Sinds 1 januari 2015 mogen gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die zich ernstig misdragen tegen een gemeentelijke ambtenaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om het schoppen, slaan of duwen van iemand. Of het toebrengen van schade aan een gebouw.

  • Individuele inkomenstoeslag

Sinds 1 januari 2015 krijgen bijstandsgerechtigden met een langdurigheidstoeslag voortaan een individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder uitzicht op verbetering. Gemeenten mogen bepalen wat de hoogte van de individuele inkomenstoeslag is en wat zij verstaan onder langdurig en laag inkomen.

  • Toeslag alleenstaande ouders

Sinds 1 januari 2015 vallen alleenstaande ouders in een lagere bijstandsnorm. Wel krijgen zij extra kindgebonden budget. Lees meer over de bijstandsnorm.

  • Taaleis bijstandsgerechten

Het kabinet is van plan voorwaarden te stellen aan de taalvaardigheid van mensen in de bijstand. Een taaleis moet helpen om de kans op betaald werk te vergroten. Het wetsvoorstel Wet taaleis Wet werk en bijstand ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft het voorstel al goedgekeurd.

 

Wijzigingen Wajong 2015

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor een aantal Wajongers met een uitkering van voor 2015. En voor mensen die Wajong willen aanvragen (nieuwe Wajongers).

Gevolgen voor nieuwe Wajongers

Mensen met een ziekte of handicap die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, hebben mogelijk recht op Wajong. Het gaat om mensen die nooit meer kunnen werken. Zij krijgen van UWV een Wajong-uitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Jonggehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. En hulp bij het vinden van geschikt werk.

Gevolgen voor bestaande Wajongers

UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van iedereen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken.

Wajongers die niet kunnen werken

Wajongers zonder mogelijkheden om te werken, behouden gewoon hun Wajong-uitkering.

Wajongers die kunnen werken

Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. Ook zij behouden hun Wajong-uitkering. De hoogte van de uitkering gaat voor hen wel veranderen. De uitkering is vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.

 

Herbeoordeling Wajong

UWV weet niet van alle Wajongers met een uitkering van voor 2010 (oude Wajong) of zij kunnen werken. Voor een aantal hiervan is een (her)beoordeling door een arts of arbeidsdeskundige nodig. UWV weet dit wel van Wajongers met een uitkering van na 2010 (nieuwe Wajong). Voor hen is een herbeoordeling niet nodig.

 

Wijzigingen Wsw 2015

Sinds 1 januari 2015 komen er geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening. Ook niet als u hier al een indicatie (‘Wsw-indicatie’) voor heeft. De gemeente helpt zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een baan bij een ‘gewone’ werkgever. De gemeente kan ook voor beschut werk zorgen.

Op 31 december 2014 vast contract

Had u op 31 december 2014 een vast contract op grond van de Wet sociale werkvoorziening (‘Wsw-dienstverband’)? Dan houdt u uw baan en uw salaris tot u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Op 31 december 2014 tijdelijk contract

Had u op 31 december 2014 een tijdelijk contract op grond van de Wsw? Dan kunt u mogelijk een plaats in de sociale werkvoorziening krijgen. Als uw contract na 1 januari 2015 afloopt, hoeft de gemeente u geen vervolg-contract aan te bieden. Omdat uw salaris stopt, komt u mogelijk in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering.

Op 31 december 2014 Wsw-indicatie maar geen contract

Had u op 31 december 2014 een Wsw-indicatie maar geen Wsw-dienstverband (meer) en stond u op de wachtlijst? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 niet meer terecht in de sociale werkvoorziening. Wel kunt u nog hulp krijgen van uw gemeente bij het zoeken naar een opleiding of werk. En mogelijk heeft u recht op bijstand.

Dit is het gevolg van de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 in werking is.

Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

U komt met voorrang in aanmerking voor één van de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers zorgen voor deze nieuwe banen zodat u zo veel mogelijk bij een ‘gewone’ werkgever aan de slag kunt.

 

Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf

Wilt u een uitkering aanvragen? Dat kan alleen als u als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf.

Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf kan via internet.

Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Heeft u zich al ingeschreven bij UWV Werkbedrijf?

Dan kunt u direct online een uitkering aanvragen.

Heeft u geen computer, of heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Dan kunt u terecht bij de gemeente.

Bezoekadres: Garst 1, 9673 AA Winschoten

Telefoon: 0597 48 20 00

 

Bezwaar tegen ons besluit?

Heeft u een uitkering aangevraagd en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Dien uw bezwaar binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit in bij de gemeente.

Is onze uitspraak op uw bezwaarschrift nog niet naar wens? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank Noord-Nederland (afdeling Bestuursrecht, t.a.v. president van de Arrondissementsrechtbank, postbus 150, 9700 AD Groningen). Vergeet niet om tegelijktijdig dit bezwaarschrift ook bij de gemeente in te dienen.

 

Rechten en plichten

De Participatiewet zorgt voor begeleiding om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden en zorgt desnoods voor een uitkering. U gaat samen met ons aan de slag om uw kansen op werk te vergroten en uiteindelijk te voorzien in uw eigen levensonderhoud. Aan een uitkering vanuit de Participatiewet zijn rechten en plichten verbonden, voor zowel u als voor ons.

Tijdelijke financiële ondersteuning

Een uitkering is bedoeld als een tijdelijke financiële ondersteuning om te voorzien in uw levensonderhoud. Een uitkering op basis van de Participatiewet is een aanvulling tot een minimale vastgestelde grens: de bijstandsnorm. Het is belangrijk dat u, voordat u een aanvraag doet, ook kijkt hoe u uw inkomsten zelf kunt aanvullen. Bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen via de Belastingdienst.

Kostendelersnorm

Vraagt u een bijstandsuitkering aan en deelt u uw woning met meerdere personen van 21 jaar of ouder? Dan wordt uw uitkering hierop aangepast. Meer personen in één woning kunnen immers de kosten delen.

Inlichtingenverplichting

Om de financiële ondersteuning goed uit te kunnen voeren, bent u verplicht om alles wat van invloed kan zijn op uw uitkering of uw eventuele deelname op de arbeidsmarkt direct bij ons te melden. Dit noemen wij de inlichtingenverplichting. Denk hierbij aan het: 

• melden van wijzigen in uw situatie

• opgeven van inkomsten

• nakomen van afspraken die met u gemaakt zijn.

Voldoet u niet aan de inlichtingenverplichting? Dan kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor uw uitkering en een boete opleveren. Als u onterecht een uitkering heeft ontvangen, moet u dit altijd terugbetalen. Eventueel vermeerderd met een boete van 100% van uw uitkering!

Op weg naar werk

Naast verplichtingen heeft u natuurlijk ook rechten. Samen met uw werkadviseur kijkt u naar mogelijkheden om (ander) werk te vinden. Het Training Diagnose Centrum (TDC) aan de Garst kan helpen om te kijken welke vaardigheden u heeft en wat u verder kunt ontwikkelen om weer werk te vinden. Is betaald werk niet direct mogelijk? Dan kijkt u werkadviseur samen met u naar andere mogelijkheden, zoals een cursus, training of het opdoen van werkervaring.

Het is voor behoud van uw uitkering wel van belang om:

• te voldoen aan uw sollicitatieplicht

• voor u geschikte scholing en training te volgen

• geschikt werk te behouden en te aanvaarden

• afspraken met uw werkcoach na te komen.

Tegenprestatie (maatschappelijke bijdrage)

Wij mogen u vragen een tegenprestatie voor uw uitkering te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Ook voor uzelf kan dit heel nuttig zijn, bijvoorbeeld door het opdoen van sociale contacten, werkritme en/of vaardigheden. De tegenprestatie moet wel voldoen aan voorwaarden, bijvoorbeeld dat het uw kansen op betaald werk niet in de weg staat.

Uitkering per direct noodzakelijk?

Vindt u dat uw financiële problemen zo groot zijn dat u onmiddellijk een uitkering nodig heeft? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Heeft de gemeente nog geen besluit over uw uitkering genomen?

Stuur dan uw vraag om een voorlopige voorziening naar:

Provinciehuis Groningen

T.a.v. voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten provincie Groningen

Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen

Heeft de gemeente al wel een besluit over uw uitkering genomen?

Stuur dan uw vraag om een voorlopige voorziening naar:

Rechtbank Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht

T.a.v. president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 150, 9700 AD Groningen.