Leerplicht

In Nederland mogen kinderen van vier jaar naar school. Op die leeftijd kunnen zij wennen aan het schoolritme, het samenspelen en samenwerken met andere kinderen. Dit komt hun ontwikkeling ten goede. Als zij vijf jaar zijn moeten zij naar school. Dit is vastgelegd in de Leerplichtwet.

Twee soorten leerplicht

De volledige leerplicht:

Die geldt vanaf de 1e schooldag van de 1e maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt.

De kwalificatieplicht:

De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die:

  • nog geen 18 jaar zijn;
  • de volledige leerplicht achter zich hebben, maar nog geen startkwalificatie hebben. Dat is een mbo2-, havo-, of vwo-diploma.

Zij hebben tot hun 18e verjaardag of het moment dat zij een startkwalificatie hebben een plicht tot leren. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Doel is om met een goede afgeronde opleiding aan het werk te kunnen gaan.

Het college van burgemeester en wethouders houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Het college van Oldambt heeft het toezicht op de naleving van de Leerplicht opgedragen aan bureau Leerlingzaken van de gemeente, te bereiken via (0597) 48 20 00.

Aanvragen van ontheffing Leerplicht

Als u om bepaalde redenen een ontheffing wilt van de Leerplicht, dan kan dat via bureau Leerlingzaken worden aangevraagd.

 

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

Vanaf de jaren '90 is de leerplichtwet uitgebreid met de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) om voortijdig schoolverlaten onder (niet-leerplichtige) jongeren tussen de 18 en 23 jaar terug te dringen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen. De scholen zijn wettelijk verplicht om deze jongeren te melden aan de woongemeente als ze de school verlaten zonder startkwalificatie.

Het is de taak van het RMC om het aantal jongeren dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en te houden. Het doel is om deze jongeren naar een opleiding terug te geleiden.De gemeente Oldambt heeft daarvoor twee preventiemedewerkers VSV die samen met de betreffende jongere een trajectplan maken, zodat specifieke hulp geboden kan worden om het halen van een startkwalificatie mogelijk te maken. Zo werken de preventiemedewerkers VSV nauw samen met bijvoorbeeld Neon, Sociaal Werk Oldambt, Radar en Elker. Om zo preventief mogelijk te kunnen werken, houden de preventiemedewerkers VSV elke week spreekuur op de Campus in Winschoten. Met de zogenaamde MIKA-aanpak (Motiveren in Kansen) is er binnen de gemeente ook een sluitende aanpak met de afdeling werk en inkomen naar werk. Natuurlijk kan een voortijdig schoolverlater ook zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken met een preventiemedewerker VSV.

Meer informatie op onderstaande websites: