Wet Taaleis

Op 1 januari 2016 is de Wet Taaleis Participatiewet in werking getreden. Als u een uitkering aanvraagt, heeft u meteen met deze taaleis te maken.
Ontvangt u op 1 januari 2016 al een uitkering? Dan heeft u vanaf 1 juli 2016 met deze nieuwe wet te maken. Dit is een zogenoemd overgangsrecht.

Wat is de taaleis?

De taaleis heeft tot doel dat mensen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven.
Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool.

Waarom moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen?

Het gaat erom dat u zich kunt redden in het dagelijks leven. Ook als u
werkt of werkt zoekt, is de beheersing van de Nederlandse taal van groot
belang.
Het is het belangrijk dat u:
• kunt praten met anderen;
• verstaat wat mensen tegen u zeggen;
• antwoord kunt geven op vragen of zelf vragen kunt stellen;
• kunt lezen wat er bijvoorbeeld op etiketten, formulieren en gebruiksaanwijzingen
staat;

Hoe kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende
kent?

U kunt op een aantal manieren bewijzen dat u de Nederlandse taal
beheerst. Bijvoorbeeld door:
• een diploma of een inschrijvingsbewijs van een Nederlandstalige middelbare school in Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname of Vlaanderen;
• rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland;
• een diploma van een MBO-, HBO- of universitaire opleiding in Nederland;
• een diploma van een opleiding Nederlands in het buitenland;
• of een diploma inburgering op A2-niveau of hoger.

Laat u ons een bewijs zien? Dan voldoet u aan de taaleis voor de bijstandsuitkering.
Kunt u geen bewijs laten zien? Dan kunt u met de taaltoets aantonen dat u voldoende Nederlands kent.

Wat is een taaltoets?

Bij een taaltoets doet u een aantal oefeningen. Die zijn bedoeld om te testen of u voldoende Nederlands kent. De toets bestaat onder andere uit:
• een leesopdracht met vragen;
• een schrijfopdracht;
• een luisteroefening met vragen;
• en een gesprek met andere deelnemers van de toets en/of een docent.