Werk en Inkomen (Participatiewet)

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Naast deze ingrijpende wetswijziging in de sociale zekerheid, is ook de Wet Maatregelen WWB 2015 van kracht geworden.

Met de Participatiewet komt er een bundeling van de:

 • Wet werk en bijstand (WWB);
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De eerste twee wetten worden uitgevoerd door de gemeente. De derde door het UWV. De huidige Wajongers gaan niet over naar de gemeente. Zij blijven bij het UWV, maar worden wel herkeurd.

Doelstelling Participatiewet

De doelstelling van deze wet is om grotere groepen werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van werk. Een groot gedeelte van deze werkzoekenden is niet in staat om (zelfstandig) het minimumloon te verdienen. De Participatiewet biedt daarom een aantal ondersteunende maatregelen voor deze doelgroep.

Wet Maatregelen WWB 2015

Met de Wet Maatregelen WWB 2015 wordt een uniformering van de arbeidsverplichtingen en een aanscherping van het maatregelenbeleid beoogd. Twee belangrijke onderwerpen van deze nieuwe wet zijn de invoering van de kostendelersnorm en de tegenprestatie. De langdurigheidstoeslag is vervangen door de individuele inkomenstoeslag.

Afspraken met werkgevers

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de sociale werkvoorziening (Wsw) niet meer en kunnen mensen met een arbeidshandicap niet meer een beroep doen op de Wsw. Dat betekent dat ook mensen met een arbeidsbeperking vooral bij reguliere werkgevers aan de slag moeten. Samenwerking tussen gemeente en werkgevers is hierin belangrijk. Zij hebben afspraken met elkaar gemaakt: tot 2026 zorgen werkgevers voor in totaal 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid regelt daarbovenop nog eens 25.000 extra banen in de komende tien jaar. Alleen voor mensen die echt niet kunnen functioneren op een gewone werkplek, kunnen gemeenten straks gezamenlijk zorgen voor beschutte banen.

In ons huis-aan-huisblad de Oldambtster is ook aandacht besteed aan dit thema. Zie: 

Over de veranderingen in werk en inkomen (Participatiewet)

 • Wat is er anders per 1 januari 2015?
  Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dat betekent dat iedereen die niet werkt en tijdelijk inkomensondersteuning nodig heeft, een aanvraag indient bij de gemeente via www.werk.nl. De gemeente beoordeelt of er recht is op inkomensondersteuning (uitkering). Van u wordt verwacht dat u zelf actief op zoek gaat naar betaald werk. De gemeente kan u daarbij helpen.
 • Wat betekent de Participatiewet voor Wajongers die vóór 1 januari 2015 een indicatie Wajong hebben?
  De Wajongers die al een indicatie Wajong hebben, blijven bij het UWV voor inkomen en ondersteuning naar werk. Vanaf 1 januari 2015 valt iedereen die dan geen indicatie Wajong heeft onder de Participatiewet en moet dus naar de gemeente voor werk (via Werkplein aan de Garst 1 te Winschoten) en inkomen (via www.werk.nl).
 • Wat betekent de Participatiewet voor mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen?
  Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die niet meer kunnen werken. Jonggehandicapten die wel kunnen werken (geheel of gedeeltelijk), kunnen bij de gemeente vragen om hulp bij re-integratie.
 • Wat betekent de Participatiewet voor mensen met een dienstverband Sociale werkvoorziening (Sw). Verandert er iets voor hen vanaf 2015?
  Nee, iedereen die op 31 december 2014 een dienstverband heeft in kader van de Sociale werkvoorziening behoudt deze (baanzekerheid). Deze garantie geldt maximaal tot het moment van pensionering. Het Sw-bedrijf kan wel andere vormen van arbeid aanbieden.
 • Mijn kind zit op speciaal onderwijs. Waar kan mijn kind terecht als hij/zij klaar is met school?
  Wie voorheen in Wajong of Wsw terecht zou komen, moet vanaf 2015 aan het werk in reguliere banen. U kunt hiervoor begeleiding aanvragen bij het Werkplein aan de Garst 1 in Winschoten. Medewerkers daar beoordelen of er recht is op inkomensondersteuning en begeleiden uw kind naar passend werk bij ondernemers in de regio. Werkgevers kunnen een bijdrage in de salariskosten krijgen om kansen op passend werk voor uw kind te vergroten. Gemeenten zijn ook nog druk bezig te onderzoeken welke vormen van ondersteuning aangeboden kan worden voor die kinderen voor wie plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt, ook met ondersteuning, niet mogelijk is. Als ik jonger ben dan 27 jaar met een arbeidsbeperking, kan ik dan in aanmerking komen voor Wajong en hoe regel ik dat?
 • Als ik jonger ben dan 27 jaar en ik heb een arbeidsbeperking, kan ik dan in aanmerking komen voor Wajong en hoe regel ik dat?
  De aanvraag voor een Wajong uitkering verloopt via UWV.  Kijk hiervoor op www.uwv.nl. Vanaf 2015 bestaat Wajong alleen nog voor mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn. Deze indicatie verloopt ook via het UWV. Als er geen sprake is van 100% arbeidsongeschiktheid, dan is de Participatiewet van toepassing.
 • Kan ik een baan weigeren die niet bij me past als ik een uitkering ontvang?
  Nee, dat kan niet. Samen gaan we op zoek naar een baan die past bij uw mogelijkheden. Indien een baan past bij uw mogelijkheden en u daardoor geen of minder uitkering nodig heeft, is acceptatie van de baan verplicht.

Schematisch overzicht participatiewet

Hier kunt u het [[{"attributes":{},"fields":{}}]]

.