Besluitenlijst college 10 januari 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 20 december 2022

Conform

2. Ontwerpbestemmingsplan Ulsderweg 8-10 Beerta

Het college besluit:

  1. Het ontwerp bestemmingsplan Ulsderweg 8 – 10 Beerta vast te stellen.
  2. De planologische procedure te vervolgen door middel van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

3. Vaststelling Meerjarige Prestatieafspraken 2022-2025 Oldambt (besluit 13 december)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Lokale prestatieafspraken en activiteitenoverzicht 2022-2025 Gemeente Oldambt.
  2. Wethouder Engelkens te machtigen om de Lokale prestatieafspraken en activiteitenoverzicht 2022-2025 Gemeente Oldambt namens het college te ondertekenen.