Besluitenlijst college 16 mei 2023

Besluitenlijst College van 16 mei 2023    

1. Besluitenlijst van de vergadering van college van 9 mei 2023

Akkoord

2. Benoeming voorzitter en leden Participatieraad

Het college besluit:

1. In te stemmen met de benoeming van de onafhankelijke voorzitter en de nieuwe leden van de participatieraad

3. Collegevoorstel aanbestedingsprocedure sloop St. Lucas ziekenhuis

Het college besluit:

Een nationale niet-openbare aanbesteding te houden voor de sloopwerkzaamheden van het St. Lucas ziekenhuis

4. Jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 GGD Groningen

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

De raad besluit

 1. kennis te nemen van het concept jaarverslag annex jaarrekening 2022 van PG&Z
 2. a) in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 PG&Z en
  b) niet in te stemmen met de overige noodzakelijke investeringen die beschreven staan in de ontwerpbegroting 2024 PG&Z in verband met onvoldoende onderbouwing van nut en noodzaak alsook het ontbreken van alternatieve dekkingen cq het onderzoek daarvan en dit middels de concept reactie (bijlage 5) deze zienswijze kenbaar te maken aan de GGD Groningen
 3. de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 PG&Z te verwerken in de begroting 2024 ev.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Verzoek om een verklaring van geen bedenking ten aanzien van de aanvraag voor een camping op het adres Winschoterzijl 1 te Winschoten

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

Aan de raad voor te stellen

 1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het oprichten van camping Winschoterzijl.
 2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen als afgegeven te verklaren indien blijkt dat er tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen zijn ingediend

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Ger Klein was, in verband met familiaire betrokkenheid, niet bij de besluitvorming van dit onderwerp aanwezig.

6. Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen.
 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Groningen.
 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Groningen.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

7. Verlenging vervoerscontracten (Publiek Vervoer)

Het college besluit:  (4 april 2023)

De huidige vervoersovereenkomst met Connexxion op grond van artikel 2.2. te verlengen voor een periode van twee aaneengesloten jaren te weten van 31 juli 2024 tot 1 augustus 2026.

8. De Garst

Het college besluit:

 1. Zichzelf geheimhouding op te leggen ten aanzien van de grondexploitatie Garst april 2023.
 2. Variant 4 vast te stellen als uitvoeringsvariant voor de herontwikkeling van De Garst.
 3. Een voorlopige koopoptie aan te bieden aan Goud voor mekaar na vaststelling van de grondexploitatie door de gemeenteraad.
 4. Bijgevoegd conceptpersbericht vast te stellen.

  Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:
 5. Geheimhouding over te nemen ten aanzien van de grondexploitatie Garst april 2023.
 6. De grondexploitatie Garst april 2023 vast te stellen.
 7. De reserve grondexploitatie aan te wenden om het verwachte tekort in 2029 te dekken.
 8. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig ontwerp.

En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

9. De jaarrekening 2022 en concept-begroting 2024 Afeer voorleggen aan de gemeenteraad van juni 2023

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Kennis te nemen van de (concept) jaarrekening 2022 van Afeer.
  1. Kennis te nemen van de (concept) begroting 2024 van Afeer.
  2. Geen zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van de (concept)begroting 2024 van Afeer.

ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

2. De financiële consequenties te verwerken in de gemeentelijke begroting van 2024 en de daarbij behorende meerjarenraming 2025-2026-2027.

10. Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Volkskredietbank 

Het college besluit:

 1. De jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noordoost Groningen voor kennisgeving aan te nemen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.