Besluitenlijst college 17 januari

1.    Besluitenlijst van de vergadering van 10 januari 2023

Akkoord

2.    Vastgestelde begroting 2023 en de vastgestelde verordeningen van 2023

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:
de verordening op de heffing en de invordering van de
onroerende-zaakbelastingen en de verordening op de
heffing en de invordering van de belastingen op roerende
woon-en bedrijfsruimten te wijzigen en voor het
belastingjaar 2023 de volgende tarieven te hanteren :
Voor woningen (eigenaren) = 0,1641 %;
Voor niet-woningen (eigenaren) = 0,5865%;
Voor niet-woningen (gebruikers) = 0,4607%;
Onroerende zaakbelastingen 2023
In het kader van de Wet waardering onroerende zaken
(Wet WOZ) dienen alle WOZ-objecten per 1-1-2023 een
nieuwe WOZ-waarde te krijgen met als peildatum 1-1-2022.
In de raadsvergadering van december 2022 zijn er hogere
tarieven/percentages vastgesteld voor de Onroerendezaakbelastingen 2023 en de Roerende woon- en
bedrijfsruimten 2023, aangezien de herwaardering nog
niet was afgerond en omdat de tarieven na 1 januari 2023
alleen maar naar beneden mogen worden bijgesteld
De herwaardering is nu grotendeels afgerond en daarom
kunnen de werkelijke tarieven voor het belastingjaar 2023
worden vastgesteld.
ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

3.    Herbenoeming lid van Raad van Toezicht SOOOG

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met beslispunt:
De heer M.A.P. Michels te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht
van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen met als zittingstermijn
01-01-2024 tot 01-01-2027.
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.

4.    Verkoop ondergrond aan Speeltuinvereniging Heiligerlee

Het college besluit:

  1. Het juridisch eigendom van de ondergrond en opstallen over te dragen aan de speeltuinvereniging Wip Wap Vendelhof te Heiligerlee.
  2. Het voornemen tot de overdracht van het juridisch eigendom te publiceren conform het Didam arrest.
  3. De gemeenteraad van Oldambt te informeren via bijgevoegde conceptbrief.
  4. De speeltuinvereniging Wip Wap Vendelhof te Heiligerlee en dorpsbelangen Heiligerlee te informeren via bijgevoegde conceptbrief.

5.    Wijziging verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2023

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. De voorgestelde wijziging door te voeren in de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2023.
  2. De gewijzigde verordening met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023.
  3. De verordening als vastgesteld op 23 november 2022 in te trekken en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6.    Evenementen subsidie verlening 2023

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het toekennen van een subsidie aan de volgende evenementen:

- Aander Lu - € 10.000,-
- Festival Grasnapolsky - € 10.000,-
- Festival Hongerige Wolf - € 10.000,-
- De RUN van Winschoten - € 10.000,-
- Straattheaterfestival Waterbei - € 10.000,-
- Tellerlikker Festival - € 10.000,-
- Gronings Vuur - € 5.000,-
- Bevrijdingsfestival Oldambt - € 3.800,-
- Zuiderveen Festival € 2.500,-
- Boerenerf Festival € 1.825,-

2. Het totale bedrag van € 73.125.- ten laste te brengen van het budget Evenementen subsidie.

7.    Besteding budget preventieakkoord 2021

Het college besluit (20-12):

  1. In te stemmen met het voorstel voor de uitgave van het uitvoeringsbudget preventieakkoord 2021.