Besluitenlijst college 21 februari

  1.    Besluitenlijst van de vergadering van 14 februari 2023

Akkoord

2.    Bijdrage Giro555 Turkije en Syrië

Het college besluit:
A. Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Een bedrag ad € 38.000 beschikbaar te stellen voor noodhulp aan de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië
 2. Dit bedrag te dekken uit de post onvoorzien en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

B. Van het totale bedrag ad € 38.000 een bedrag ad € 500 beschikbaar te stellen via een lokaal initiatief in Beerta
C. Het resterende bedrag ad € 37.500 over te maken op Giro555

3.    Doorschuiven gelden jaarrekening

Het college besluit:

 1. Het ongebruikte budget ad € 641.083 voor de Omgevingswet via de jaarrekening 2022 door te schuiven naar 2023;
 2. De extra benodigde kosten voor de muziektheaterproductie De Graanrepubliek eenmalig te dekken door het ongebruikte budget SMO (6340060) ten bedrage van 44.750 euro via de jaarrekening 2022 door te schuiven uit het budget “Stichting Marketing Oldambt” naar 2023.

4.   Regiobrief aan EZK over kwik in Groningengas

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de situatie m.b.t. het kwik in het Groningengas.
 2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de staatssecretaris.
 3. GS te mandateren deze brief namens het college te verzenden

5.    Aanvullend krediet de Stuwe en de Maranathaschool

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 82.000,- inclusief BTW voor de uitbreiding van de Stuwe te Winschoten met een tweetal semipermanente leslokalen en de uitbreiding van de Maranatha school te Winschoten met één semipermanent leslokaal;
 2. In te stemmen om de jaarlijkse kapitaallasten van € 6.109,- te dekken ten laste van de stelpost kapitaallasten investeringsfonds en dit te verwerken in de 1e BBR 2023.

6.    Kennisnemen van eindrapport parkeeronderzoek Winschoten 2022

Het college besluit: 7 februari 2023

 1. Kennis te nemen van bijgaand eindrapport parkeeronderzoek Winschoten 2022 en bijgaande memo;
 2. De uitkomsten van het parkeeronderzoek te gebruiken als onderlegger voor de verder uitwerking van het ‘Ambitiedocument centrum Oldambt’;
 3. De Cityclub Winschoten te informeren over de resultaten van het parkeeronderzoek;
 4. De raad kennis van het onderzoek te laten nemen met bijgaande raadsbrief;
 5. Bijgevoegd persbericht uit laten gaan.

7.    Aanwijzingsbesluit toezichthouder WMO/Jeugdwet en P-wet  

Het college besluit:

 1. Alieke Roest aan te wijzen als regionaal toezichthouder op de Wmo 2015 en Jeugdwet.
 2. Naushad Sewbalak aan te wijzen als toezichthouder op de Participatiewet.