Besluitenlijst college 23 mei 2023

Besluitenlijst collegevergadering 23 mei 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2023

Akkoord

2. Jaarrekening en jaarverslag 2022

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De jaarrekening 2022 vast te stellen, inclusief alle mutaties in de bestemmingsreserves.
 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van BDO.
 3. In te stemmen met het resultaat van € 9.280.211 positief.
 4. Een bedrag van € 4.487.423 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven projecten.
 5. Een bedrag van € 1.380.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve Vluchtelingen.
 6. Een bedrag van € 2.350.000 toe te voegen aan de reserve organisatie ontwikkeling.
 7. Het resterende positieve saldo 2022 van de jaarrekening ad € 1.062.788 te storten in de Algemene Reserve.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. 1e Besluitvormende Bestuurs Rapportage 2023 (1e BBR 2023)

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De 1e BBR 2023 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen.
 2. Het negatief resultaat 2023 van de 1e BBR ad. € 166.910 te onttrekken aan de Algemene reserve.
 3. De begroting 2023 en het bijbehorende meerjarenperspectief conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves.
 4. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuurs Rapportage) waarin ook is opgenomen informatie de voortgang van het herstelplan (bezuinigingen).

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.