Besluitenlijst college 25 april 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 18 april 2023

Conform

2. Oproep staatssecretaris EZK af te zien van coördinatieregeling TwG

Het college besluit:

  1. Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren om mede namens de gemeente de staatssecretaris op te roepen de Tijdelijke wet Groningen zodanig te wijzigen dat de coördinatieregeling vervalt.

3. Aangaan samenwerkingsovereenkomsten Peter de Boer en Visser Vastgoed

Het college besluit:

  1. Met PDB Holding BV en Visser Vastgoed BV samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan betreffende de herontwikkeling van hun eigendommen in de Langestraat-Noord;
  2. De portefeuillehouder/bestuurlijk opdrachtgever voor het programma centrumontwikkeling te mandateren om de overeenkomsten namens de gemeente te tekenen;
  3. Akkoord te gaan met bijgevoegd persbericht.

4. Collegevoorstel CDOKE: tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat en energie

Het college besluit:

  1. Akkoord te geven voor de aanvraag en besteding van de specifieke uitkering CDOKE als volgens het voorliggende collegevoorstel beschreven.
  2. Voor de aanvraag van de specifieke uitkering CDOKE de Medewerker Ontwikkeling III mandaat te verlenen voor alle handelingen die voortvloeien uit het aanvragen, besteden en verantwoorden van deze subsidie inclusief het aangaan en ondertekenen van verplichtingen en overeenkomsten die voortvloeien uit of verband houden met deze subsidieaanvraag van de gemeente Oldambt voor zover deze handelingen uitvoering geven aan een besluit van het college.

5. Programmaplan werk in zicht 2023-2027

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Programmaplan 2023-2027 Werk in Zicht.
  2. Het programmaplan 2023-2027 Werk in Zicht en begeleidende brief ter informatie naar de raad te sturen.