Besluitenlijst college 30 mei 2023

Besluitenlijst collegevergadering 30 mei 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 23 mei

Akkoord

2. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de conceptbegroting 2024 van het SOZOG in te dienen

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van het SOZOG en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Bijdrage exploitatietekort ISK Winschoten 2023-2024

Het college besluit: 
Een bijdrage te leveren aan een eventuele exploitatietekort van ISK-Winschoten voor het schooljaar 2023-2024, indien de COAopvanglocatie aan de Stikkerlaan sluit per 9 juni 2024.

4. Vaststellingsbesluit gaswinning gasjaar 2023-2024

Het college besluit: 

  1. Het advies van de gemeente Oldambt aan de staatssecretaris van EZK betreffende het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2023-2024 vast te stellen;
  2. Het advies uiterlijk 30 mei 2023 aan de minister van EZK te doen toekomen;
  3. Het advies ter kennisname aan de raad te sturen. 
  4. GS Groningen te mandateren een (eventueel) aanvullend advies uit te brengen aan het ministerie van EZK over het Groningenveld in relatie tot leveringszekerheid.

5. Mandaatbesluit regelingen gaswinning

Het college besluit: 
Gedeputeerde staten van Groningen mandaat te verlenen voor het indienen van een consultatiereactie voor de volgende regelingen: 

  • Algemene maatregel van Bestuur Tijdelijke wet Groningen geografische afbakening effectgebied wettelijk bewijsvermoeden.
  • Regeling Tijdelijke wet Groningen versterking gebouwen in Groningen financiële, juridische en bouwkundige bijstand. 
  • Subsidieregeling mediation en rechtsbijstand