Besluitenlijst college 31 januari 2023

1. Besluitenlijst van de collegevergadering van 24 januari 2023

Akkoord

2. Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs

Het college besluit:

1. In te stemmen met het verlenen van de opdracht aan bureau ICS
adviseurs uit Zwolle om te komen tot een Integraal
Huisvestingsplan aangaande het voortgezet onderwijs in de
gemeente Oldambt voor een bedrag van € 20.000 inclusief BTW.
2. Het bedrag van € 20.000,- te dekken uit de post onvoorzien.

3. Voorontwerp bestemmingsplan Blijhamsterstraat 5/5a Winschoten

Het college besluit:
1. Het voorontwerp bestemmingsplan Blijhamsterstraat 5/5a Winschoten
vast te stellen.
2. De planologische procedure te starten door het voorleggen van het
bestemmingsplan aan de (wettelijke) overheidspartners.

4. Vaststellen bestemmingsplan ‘Blijhamsterweg 8 Winschoten

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:
1. Het bestemmingsplan 'Blijhamsterweg 8 Winschoten' vast te stellen.
Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.02BP0008-0401, met de bijbehorende bestanden.
Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Blijhamsterweg 8 Winschoten’.
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Definitieve verklaring van geen bedenkingen zonnepark Eekerpolder

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:
Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het oprichten van een zonnepark van circa 90 hectare aan de Eekerweg in Scheemda, conform de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. Collegevoorstel inzake aangaan regionale woondeal Oost Groningen

Het college besluit:

 • De regionale woondeal 2022-2030 regio Oost-Groningen aan te gaan.
 • Wethouder Engelkens te mandateren om de regionale woondeal 2022-2030 regio Oost-Groningen namens het college te ondertekenen.
 • De raad te informeren in een nog op te stellen raadsbrief.

7. PGB tarieven jeugd 2023

Het college besluit:
De formele PGB tarieven jeugd vast te stellen met ingang van 1 maart
2023.

8. Brandweerzorg Groningen 2030 Visie, Organisatieplan en Regionaal Dekkingsplan

1. Kennis te nemen van:

 • Visie Brandweerzorg 2030
 • Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026
 • Regionaal Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026
 • Basisgegevens Brandweerzorg Groningen in beeld
 1. De volgende zienswijzen in te dienen op de voorgelegde stukken:

Uit de visie en bijlagen wordt duidelijk dat er is veel werk is verzet om met alle betrokkenen te komen tot een toekomstgerichte invulling van de brandweerzorg. We waarderen het dat alle korpsen hierbij zijn betrokken en alle onderwerpen op tafel zijn gekomen. Vanuit de visie moeten we overgaan tot uitvoering. De gemeente Oldambt wil daar graag nauw bij betrokken blijven en wil daarbij het volgende meegeven als zienswijze:

In de visie is opgenomen dat het uitgangspunt is dat de visie binnen de bestaande budgetten wordt uitgewerkt. Dat wordt een uitdaging, nog los van indexaties die plaats zullen vinden en waarover de raden in kennis worden gesteld. Wij houden als gemeente graag grip op de financiële veranderingen. Daarom zijn de volgende punten van belang bij de uitwerking:

 • In de uitwerking van deze visie, verwachten wij een uiteenzetting of het nieuw beleid betreft, dan wel verandering van bestaand beleid betreft, waarbij tevens de financiële consequenties worden aangegeven.
 • Daar waar nieuwe ontwikkelingen/ambities leiden tot opgaves of innovaties gericht op de toekomst, verwachten wij een voorstel voor financiering waarover de gemeenteraden, voorafgaand aan besluitvorming, in kennis worden gesteld.
 1. De zienswijzen uiterlijk 31 maart 2023 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van VRG

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n)  ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

9. Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Centrum Winschoten 2021

Het college besluit:
1. Een subsidie voor gevelverbetering van het pand aan de Langestraat 80 Winschoten toe te kennen.
2. Een subsidie voor gevelverbetering van het pand aan de Langestraat 44 Winschoten toe te kennen.
3. Een subsidie voor gevelverbetering van het pand aan de Venne 117 Winschoten toe te kennen.

10. Aangepast voorstel energietoeslag

Het college besluit (24-1):

 1. De “Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Oldambt 2022” vast te stellen.
 1. De beleidsregels ter kennisgeving aan de gemeenteraad te verstrekken.
 2. Voor de toekenning en uitvoering van de energietoeslag een budget beschikbaar te stellen van € 564.000 (kosten te dekken uit de storting van € 750.000 in de bestemmingsreserve Energiearmoede en overschot van het budget voor de energietoeslag over 2022 mee te nemen als doorgeschoven project naar 2023).

De eerder vastgestelde beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 van 26 april 2022 in te trekken.

11. Uitvoering motie Statushouders en huisvesting Oekraïners in Bad Nieuweschans

Het college besluit (24-1):
1. In te stemmen met de uitvoering van de motie We doen het samen in Oldambt
2. In te stemmen met het verder uitwerken van de mogelijkheid om circa 10 Oekraïners tijdelijk te huisvesten in Bad Nieuweschans
3. In te stemmen met de raadsbrief waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over beide besluiten.