Besluitenlijst college 9 mei 2023

Besluitenlijst collegevergadering 9 mei 2023

1.    Besluitenlijst van de vergadering van 25 april 2023

Akkoord

Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

1.    De Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019 te wijzigen door aan de verordening een paragraaf ‘Beleidsgestuurde Contractfinanciering’ (BCF) toe te voegen om de verlening van BCF subsidies van een rechtsgrond te voorzien.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Collegevoorstel Brief 'Kracht van Sport' Groninger gemeenten

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de inhoud van de brief ‘Kracht van provinciale aandacht voor sport en bewegen’, opgesteld door de gemeente Groningen namens de 10 Groninger gemeenten.
  2. De brief mede te ondertekenen en zich daarmee achter de oproep namens alle andere Groninger gemeenten te scharen.

4. Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2023

Het college besluit:

Het Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2023 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2020.

5. Nieuwborgen.net is voornemens om de huurders van Groninger Huis de Voucherregeling gasbesparing voor huurders Nieuwborgen gemeente Oldambt 2023 aan te bieden. Deze regeling is onderdeel van een grotere Huurdersaanpak voor deze doelgroep. De subsidieregeling is gericht op gasbesparing door het aanbieden van een inductiekooktoestel en een pannenset en wordt gefinancierd uit de middelen van Nieuwborgen.net

Het college besluit:

  1. De Voucherregeling gasbesparing voor huurders Nieuwborgen gemeente Oldambt 2023 vast te stellen.
  2. Het mandaatbesluit (bijlage 2) voor de uitvoering van de Voucherregeling gasbesparing voor huurders Nieuwborgen gemeente Oldambt 2023 vast te stellen.

6. Voorstel voor het aangaan van een centrumregeling voor het uitvoeren van wettelijke en bovenwettelijke taken door Veilig Thuis Groningen, het vaststellen van een nieuwe verdeelsleutel en het indexeren va de DUVO-middelen


Het college besluit:

  1. het ontwerp van de concept-centrumregeling inclusief de algemene en artikelsgewijze toelichting voor te leggen aan de raad en de raad gelegenheid te bieden om zienswijzen te geven;
  2. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij het voornemen van het college om bijgaande centrumregeling aan te gaan voor de uitvoering van taken door Veilig Thuis Groningen, en dat besluit (conform Wet Gemeenschappelijke Regeling, art. 1, lid 3, slotzin) aan het college kenbaar te maken;
  3. Het bijgaande raadsvoorstel met bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
  4. in te stemmen met de nieuwe verdeelsleutel gebaseerd op een combinatie van het aantal inwoners (vast deel; 80%) en het gebruik van VTG (flexibel deel; 20%) voor de gemeentelijke bijdragen (bijlage 3) en deze gefaseerd in te voeren: 50% per 1-1-24 en 100% 1-1-2025
  5. in te stemmen met het indexeren van de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)middelen die bestemd zijn voor de uitvoering van de wettelijke en bovenwettelijke taken door Veilig Thuis Groningen (VTG) inclusief de indexeringsmethodiek (index CPB, waarbij de loonontwikkeling voor 80% meetelt en de prijsontwikkeling voor 20%.; verdeling naar rato inwonertal).