Besluitenlijst College vergadering van 12 september 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 5 september

Conform besloten

2. Raadsvoorstel aanpassen Adviesrecht in kader Omgevingswet

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. De lijst van activiteiten waarvoor een advies van de gemeenteraad ingevolge art. 16.15a lid b onder 1 van de Omgevingswet nodig is zoals vastgesteld in het raadbesluit van 28 februari 2023 aan te passen door het schrappen van nummer 1 van deze lijst, activiteiten gericht op het toevoegen van één of meer woningen in het buitengebied;
  2. De als bijlage bij dit besluit opgenomen aangepaste lijst vast te stellen en bekend te maken.

En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Vaststellen bestemmingsplan Opslagloods Nieuwolda

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. In te stemmen met de nota van zienswijzen en wijziging;
  2. Het bestemmingsplan ‘Opslagloods Hoofdstraat te Nieuwolda’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.Hoofdstraat1719-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

En de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.