Besluitenlijst college vergadering van 18 juli 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van college van 11 juli 2023

Akkoord

2. Herontwikkeling de Garst

Het college besluit:

 1. Zichzelf geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage B. Grondexploitatie Garst 2023 op basis van artikel 87 Gemeentewet, met een verwijzing naar artikel 5.1 lid 2 aanhef en sub b. van de Woo.
 2. Variantnummer 4 vast te stellen als uitvoeringsvariant voor de herontwikkeling van de Garst.
 3. Een voorlopige koopoptie aan te bieden aan ‘Goudvoormekaar’ na vaststelling van de grondexploitatie door de gemeenteraad.
 4. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig ontwerp.

  Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:
 5. Geheimhouding over te nemen ten aanzien van de grondexploitatie Garst 2023 op basis van artikel 87 Gemeentewet, met een verwijzing naar artikel 5.1 lid 2 aanhef en sub b. van de Woo.
 6. De grondexploitatie Garst 2023 vast te stellen.
 7. De reserve grondexploitatie aan te wenden om het verwachte tekort in 2029 te dekken.
 8. Kennis te nemen van het stedenbouwkundig ontwerp.

En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter vaststelling voor te leggen aan de raad

3. 3 ton extra voor De Hardenberg

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. In te stemmen met het voornemen van het college om het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) te verzoeken om een bedrag ad € 300.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van Stichting MFC De Hardenberg.
 2. Dit bedrag ad € 300.000 in de begroting 2023 op te nemen, met als doel om hiermee éénmalig (incidentele) middelen ter beschikking te kunnen stellen aan Stichting MFC De Hardenberg onder dezelfde voorwaarden als genoemd in de motie "Reserve € 150.000 t.b.v. MFC De Hardenberg".

ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Lening Stichting De Ringberg Scheemda

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Stichting zwembad De Ringberg uit Scheemda te kwalificeren als ‘goedgekeurde derde partij’ voor het verstrekken van een geldlening overeenkomstig het Treasury statuut gemeente Oldambt d.d. 4 januari 2010;
 2. Dat stichting zwembad De Ringberg een publieke taak dient;
 3. Aan stichting zwembad De Ringberg een rentedragende lineaire geldlening te verstrekken van € 150.000,- (tegen een rentepercentage van 2,45%, aflossing € 15.000,- gedurende 10 opeenvolgende jaren) voor de coating van de baden gelegen aan de Badhuislaan 6 te Scheemda (9679 HK).

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Collegevoorstel vaststellen ontwerpbestemmingsplan Ekamperweg 1 Oostwold

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Ekamperweg 1, Oostwold’ vast te stellen.
 2. De planologische procedure te vervolgen door het ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen ter inzage te leggen.
 3. De overlegpartners in kennis stellen van de verdere voorgang.
 4. De raad te informeren door de als bijlage opgenomen raadsbrief vast te stellen en aan de raad te zenden.