Besluitenlijst college vergadering van 25 juli 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 18 juli 2023

Akkoord

2. Zienswijze Vaststellingsbesluit Gaswinning 2023-2024

Het college besluit: 

 1. De zienswijze op het Ontwerpvaststellingsbesluit Groningenveld 2023- 2024 van de staatssecretaris van EZK vast te stellen; -
 2.  De zienswijze mede namens de gemeente Oldambt als rechtspersoon en de gemeenteraad in te dienen middels bijgevoegde brief; - 
 3. Geen bezwaar te maken tegen het wijzigingsbesluit voor het lopende gasjaar; -
 4.  De zienswijze ter kennisname aan de raad te sturen met bijgevoegde raadsbrief.

3. Parkeergarage 't Rond

Het college besluit: 

 1. De evaluatie van de proef met betrekking tot de openingstijden van de parkeergarage in ‘t Rond vast te stellen. 
 2. De openingstijden gewijzigd vast te stellen, waarbij de openingstijden verruimd worden tot 19.00 uur en op vrijdagavond verruimd worden naar 22.00 uur. 
 3. Het concept aangepast parkeerreglement daartoe vast te stellen. 
 4. Kennis te nemen van de brief van de eigenaren van index 5 van VvE appartementencomplex ‘t Rond inzake de kosten voor beheer van de parkeergarage. 
 5. De eigenaren bijgevoegde conceptbrief informeren over het gemeentelijk standpunt over de kostenverdeling voor het beheer van de parkeergarage. 
 6. Per jaar nagaan of het aantal openbare beschikbare parkeerplaatsen in het Centrum van Winschoten voldoende is om af te wegen tot verkoop van de parkeergarage over te gaan. 
 7. Betrokken partijen mondeling te informeren

4. Vervanging armaturen openbare verlichting

Het college besluit: 

 1. De intentie uit te spreken 3.500 conventionele verlichtingsarmaturen te vervangen door LED armaturen. 
 2. In de concept begroting 2024 een krediet van € 1,22 miljoen op te nemen voor het vervangen van alle niet LED armaturen. 
 3. De investeringslasten van € 91.000,- per jaar te dekken uit de lagere energiekosten van de openbare verlichting als gevolg van het vervangen van de conventionele armaturen door LED armaturen.

5. Collegebesluit over voorontwerp bestemmingsplan Scheemderzwaag 1 te Scheemda

Het college besluit: 

 1. Het voorontwerp bestemmingsplan Scheemderzwaag 1 te Scheemda vast te stellen. 
 2. De planologische procedure te starten door het voorleggen van het bestemmingsplan aan de (wettelijke) vooroverlegpartners.

6. Start notitie cultuur

Het college besluit (college van 18-7-2023):

 1. Akkoord te gaan de startnotitie cultuur voor te leggen aan de raad.