Besluitenlijst College vergadering van 3 oktober 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 26 september

Akkoord

2. Organisatie van de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023

Het college besluit:

 1. voor de verkiezingsdag op 22 november 2023 zesentwintig stemlokalen aan te wijzen volgens de bijgevoegde lijst;
 2. een gemeentelijk stembureau in te stellen dat als zodanig optreedt voor de              verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
  1. voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 dat de vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht (centrale stemopneming) geschiedt door het gemeentelijk stembureau;
  2. de zitting van het gemeentelijk stembureau vanaf 09.00 uur te laten plaatsvinden op donderdag 23 november 2023 in de sporthal Stikkerlaan, Mr. D.U. Stikkerlaan 6 in Winschoten.

3. Raadsvoorstel Vaststellen Erfgoedverordening gemeente Oldambt 2024 & Verordening op de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Oldambt

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. De Erfgoedverordening gemeente Oldambt 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 
 2. Hoofdstuk 5 ‘Vangnet archeologie’ in werking te laten treden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 3. De Erfgoedverordening gemeente Oldambt in te trekken. 
 4. De verordening op de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Oldambt vast te stellen en deze in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 

 en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027

Het college besluit:

Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Kennis te nemen van concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2023-2027;
 2. De volgende zienswijze in te dienen op het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027 eenheid Noord-Nederland:
  “De gemeenteraad van Oldambt heeft in vergadering van 15 november 2023 besloten bij het kennisnemen van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024 – 2027 van de politie-eenheid Noord-Nederland een zienswijze over het stuk af te geven. Wij zien dat de aanwezigheid van het aanmeldcentrum in Ter Apel in toenemende mate een weerslag heeft op de beschikbare politiecapaciteit in de brede regio. Het aantal incidenten is fors toegenomen, terwijl de beschikbare politiecapaciteit relatief én absoluut is afgenomen. Wij zijn van mening dat de aanwezigheid van een voorziening die het landelijk belang dient, in dit geval het aanmeldcentrum in Ter Apel, niet langer de reden kan zijn dat de politie-inzet in de brede regio knelt. Wij roepen u op zich actief in te zetten op uitbreiding van de capaciteit in de regio en vragen u het nodige te doen de politie-inzet in de brede regio blijvend en passend bij de situatie in te vullen. Wij hebben onze burgemeester in onze vergadering opgeroepen actief mee te denken over het zoeken naar oplossingen die eraan bijdragen dat de beschikbare politiecapaciteit is afgestemd op de aantallen incidenten in de regio en de spreiding daarvan.”

1. De regioburgemeester hiervan in kennis te stellen.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5.   VK Coll inzake 2e Besluitvormende Bestuursrapportage 2023

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. De 2e BBR 2023 vast te stellen en de mutaties zoals deze zijn opgenomen bij de programma’s te verwerken in een begrotingswijziging en deze samen met de gewijzigde programmatotalen vast te stellen.
 2. Het positief resultaat van de 2e BBR 2023 ad. € 4.103.631 als volgt te bestemmen:
  - € 1.500.000 te storten in de nieuw te vormen Reserve sport en leefbaarheidsfonds
  -€ 2.000.000 te storten in een nieuw te vormen Reserve co-financiering regiodeal 2.
  -En het restant ad € 603.631 te storten in de Algemene Reserve

 1. De begroting 2023 en het bijbehorende meerjarenperspectief conform te wijzigen, inclusief de mutaties in de bestemmingsreserves.
 2. Kennis te nemen van de informatie uit de IBR (Informerende Bestuursrapportage).

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

6. VK Coll inzake Programma begroting 2024

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunten:

De raad besluit:
DeProgrammabegroting 2024 (inclusief de paragrafen) en deMeerjarenraming 2025 - 2027 conform vast te stellen, inclusief de mutaties in de (nieuw te vormen) bestemmingsreserves.