Besluitenlijst college vergadering van 4 juli 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 27 juni 2023

Akkoord

2. Mandaatverlening inzake aanvragen SPUK IZA

Het college besluit:

  1. volmacht, machtiging en mandaat te verlenen aan de gemeente Groningen om in afstemming met hen op basis van bestaande samenwerkingsafspraken en namens hen in het kader van de uitvoering van de afspraken in GALA, IZA en de regionale werkagenda middelen aan te vragen voor zover nodig op basis van de SPUK IZA en hierover verantwoording af te leggen aan de subsidieverstrekker.
  2. Wethouder E. Wünker de bevoegdheid te geven om het mandaatbesluit te ondertekenen als vertegenwoordiger van gemeente Oldambt

3. Hoofdstraat Oostwold

Het college besluit:

  1. Over te gaan sanering van de locatie Hoofdstraat 1, 3 en 5 in Oostwold.
  2. De kosten voor sanering te dekken uit de opbrengsten van de verkoop van kavels voor woningbouw (Overige Gronden).

4. Energiekosten Eextahal

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de achterstallige betaling van de energielasten 2022 van de Eextahal ad € 15.000 en
  2. dit bedrag te dekken uit de post onvoorzien.