Besluitenlijst collegevergadering 10 oktober 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 3 oktober

Akkoord

2. Evaluatieverslag 1e pilotjaar (2022-2023) Vraagbaak en School als Wijk

Het college besluit: 

  1. Het ‘Evaluatieverslag Vraagbaak en School als Wijk 2022-2023’ vast te stellen en de vervolgacties op te pakken.

3. Statutenwijziging SOOOG

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

  1. In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Beleidsgestuurde Contractfinanciering sociaal werk 2024

Het college besluit: 
De ’Subsidieregeling met betrekking tot Beleidsgestuurde Contractfinanciering van een professionele maatschappelijke organisatie op het gebied van het sociaal domein gemeente Oldambt 2024’ vast te stellen.

5. Collegevoorstel AED en burgerhulpverlening

Het college besluit: 

  1. AED en burgerhulpverlening in Oldambt te implementeren en in 2024 te zorgen voor onderhoud en vervanging van voorzieningen. 
  2. Dit te dekken uit budget dat vanuit de RegioDeal beschikbaar is gesteld zijnde € 76.089,25

6. Volkshuisvestingsfonds 2023

Het college besluit:  

  1. Akkoord te gaan met de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. – 
  2. Garant te staan voor de cofinanciering van € 1.507.515,- voor de onderdelen in de aanvraag die betrekking hebben op de gemeente Oldambt, met inachtneming budgetrecht van de raad. – 
  3. Namens de regio Oost-Groningen de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds in te dienen

7. Raadsvoorstel vaststelling boerderijenprogramma

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

  1. Het boerderijenprogramma vast te stellen, inclusief ambitie, visie en de uitvoeringsagenda. 
  2. Eind 2025 een evaluatie uit te voeren op basis waarvan er een voorstel gedaan wordt voor continuering of wijzigingen in de werkwijze van het projectteam en het Boerderijenloket. 

en de  bij het raadsvoorstel behorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.