Besluitenlijst collegevergadering 11 april 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 4 april 2023

Akkoord

2. Actualisatie begroting 2023 en concept beleidsbegroting 2024 Veiligheidsregio Groningen

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. Met betrekking tot de actualisatie begroting 2023: akkoord te gaan met de actualisatie van de beleidsbegroting VRG 2023.
  2. Met betrekking tot de (meerjaren) Beleidsbegroting 2024: akkoord te gaan met de beleidsbegroting 2024, met als zienswijze een duidelijke periodieke (financiële) monitoring op de voortgang van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne/vastgoedopgave

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.

3. Wensen en bedenkingen t.a.v. Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. Kennis te nemen van het besluit van het Veiligheidsberaad tot het oprichten van en deelnemen aan een Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's als volgende stap om te komen tot een landelijk waarborgfonds voor de Veiligheidsregio’s;
  2. Te besluiten daarop geen nadere wensen en bedenkingen te formuleren.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.

4. Vaststellen bestemmingsplan Ulsderweg 8-10 Beerta

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

  1. Het bestemmingsplan ‘Ulsderweg 8-10 Beerta’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.01BP0014-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.

5. Verzoek om financiële tegemoetkoming Stichting Veteranenhuis/Stichting Veerkracht

Het college besluit (4-4):

  1. De stichting de Veerkracht, een eenmalige subsidie te verstrekken ad € 10.000, voor de opstart van een inloophuis voor veteranen in Winschoten;
  2. de toegekende subsidie ten laste te brengen van de post onvoorzien incidenteel;
  3. de stichting de Veerkracht aan te geven dat er momenteel nog geen mogelijkheden gezien worden voor een structurele subsidie, maar dat zij worden uitgenodigd een volledige en gemotiveerde aanvraag hiervoor (iom de beleidsmedewerker) in te dienen.