Besluitenlijst collegevergadering 11 juli

Besluitenlijst collegevergadering 11 juli 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 4 juli 2023

Akkoord

2. Woo implementeren - passieve openbaarmaking

Het college besluit: 

 1. Het college en de burgemeester wordt voorgesteld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft: 
 2. Het Aanwijzingsbesluit elektronische indiening Woo vast te stellen. 
 3. Het Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente Oldambt vast te stellen; 
  De raad voor te stellen:
  a. Het Aanwijzingsbesluit elektronische indiening Woo vast te stellen. 
  b. Het Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid gemeente
  Oldambt vast te stellen.

3. Jaarverantwoording Kinderopvang 2022


Het college besluit: 

 1. De jaarverantwoording kinderopvang gemeente Oldambt 2022 vast te stellen.
 2. Deze jaarverantwoording uiterlijk op 1 juli 2023 in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs. 
 3. De jaarverantwoording met bijgaande raadsbrief ter kennisname aan de leden van de raad toe te sturen.

4. Het Nationaal Isolatie Programma stelt door middel van de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie € 1.224.940,- beschikbaar om isolerende, ventilerende en adviserende activiteiten uit te voeren bij 839 woningen (€ 1460/woning). In bijgevoegde voorstel en concept aanvraagformulier geven wij inzicht in de besteding van deze gelden en de regionale samenwerking die hiervoor nodig is.

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het voorstel om de aanvraag en uitvoering Lokale Aanpak Isolatie op te pakken zoals omschreven in de bijgevoegde aanvraag; 
 2. In te stemmen met het aanvragen van aanvullende middelen SPUK Lokale Aanpak Isolatie, zodra deze bekend zijn.

5. Evaluatie en wijziging Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt


Het college besluit: 

 1. De Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt 2023 van 14 juli 2022 in te trekken en gelijktijdig de subsidieregeling De Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt 2024 vast te stellen. 
 2. Het subsidieplafond voor de Evenementen subsidieregeling gemeente Oldambt vanaf 2024 vast te stellen op € 75.500.

6. Collegevoorstel OZB compensatie dorpshuizen, buurthuizen en speeltuinverenigingen


Het college besluit (12-6): 

 1. De Subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt 2023 vast te stellen; 
 2. De OZB voor dorpshuizen en buurthuizen in de gemeente Oldambt, zijnde niet commercieel gerund voor 100% te compenseren middels een subsidieregeling met ingang van 2023. 
 3. De kosten hiervan te dekken uit de post ozb compensatie sportverenigingen.

7. Meicirculaire 2023 gemeentefonds 

Het college besluit (4-7):

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2023.
 2. Akkoord te gaan met bijgaande raadsbrief en deze naar de leden van de raad te sturen.
 3. Mee te gaan in het begrotingsadvies van de VNG.