Besluitenlijst collegevergadering 12 december 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 5 december 2023

Akkoord

2. Stedelijke muziekvereniging Nieuw Leven

Het college besluit: 

 1. De Stedelijke muziekvereniging Nieuw Leven voor 2024 een subsidie toe te kennen van € 2.200; 
 2. Het bedrag van € 2.200,- ten laste te brengen van het budget culturele en recreatieve activiteiten (grootboeknummer 6530015/4420000)

3. Ontwerp Wijzingsplan 'Zuiderveen 33a, Winschoten'

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerpwijzigingsplan ‘Zuiderveen 33a, Winschoten’

4. Ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Scheemder Hoogte, Scheemda'

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Scheemder Hoogte, Scheemda’; 
 2. Bijgevoegde raadsbrief te verzenden

5. Ontwerpfase bestemmingsplan Scheemderzwaag 1

Het college besluit: 

 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Scheemderzwaag 1 te Scheemderzwaag
 2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen 
 3. De raad hierover per brief te informeren

6. Versterking aanpak vroegsignalering armoede en schuldhulpverlening

Het college besluit: 

 1. akkoord te gaan met de versterking van de vroegsignalering, waarbij de inzet van Sociaal Werk Oldambt en de Volkskredietbank wordt uitgebreid.

7. 200 jaar stadsrechten Winschoten

Het college besluit: 

 1. Theater over de Noord een startsubsidie toekennen van € 25.000,- voor 200 jaar stadsrechten Winschoten; 
 2. Het bedrag van € 25.000,- als volgt te verdelen: 
  A. Een bedrag van € 20.000,- ten laste van onvoorzien 2024; 
  B. Een bedrag van € 5.000,- ten laste van het budget culturele en recreatieve activiteiten (6530015/4420000)

8. Evenementen subsidie verlening 2024

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het toekennen van een subsidie aan de volgende evenementen die plaatsvinden in kalenderjaar 2024: 
  - Festival Hongerige Wolf - € 10.000,- 
  - Grasnapolsky - € 10.000,- 
  - Bevrijdingsfestival Oldambt - € 5.000,- 
  - Jeugdtheatervoorstelling Aander Lu- € 10.000,- 
  - Waterbei - € 10.000,- 
  - Kloosterpop - € 7.500,- 
  - Slag bij Heiligerlee - € 10.000,- 
  - Airshow Oostwold - € 10.000,- 
  - De RUN van Winschoten - € 10.000,- 
 2. Het bedrag van € 72.500,- ten laste te brengen van het budget 2024 Evenementen subsidie. 
 3. Het resterende bedrag van € 3.000,- over te boeken naar kalenderjaar 2024 en te reserveren voor evenementen georganiseerd door Oostwold Airport als alternatief voor de Airshow Oostwold.

9. Financiële verordening gemeente Oldambt 2023

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. de Financiële Verordening gemeente Oldambt 2023 vast te stellen. 
 2. deze verordening in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en terug te laten werken tot en met 1 januari 2023; 
 3. de Financiële Verordening gemeente Oldambt 2020 in te trekken. 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

10. Ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg Heiligerlee

Het college besluit: 

 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Provincialeweg Heiligerlee 
 2. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen 
 3. de raad hierover te informeren

11. Tarieven beschermd wonen 2024

Het college besluit: 

 1. De tarieven voor Beschermd Wonen 2024-2025 vast te stellen; 
 2. Deze tarieven in het eerste kwartaal van 2024 op te nemen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldambt 2018.

12. Vaststellen normenkader 2023

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Bijgaand normenkader 2023 vast te stellen. 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

13. Wijziging GR Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Het college besluit: 

 1. Bijgevoegd raadsvoorstel met onderstaande beslispunten: 
 2. Kennis te nemen van het voornemen om de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2024 te wijzigen; 
 3. Geen zienswijze in te dienen bij het voornemen om de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2024 te wijzigen. 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

14. Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Oldambt

Het college besluit (28-11): 

 1. De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Oldambt vast te stellen

15. Verhoging eigen bijdrage WMO-vervoer 2023

Het college besluit (28-11): 

 1. De eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer te verhogen naar € 1,27 als instaptarief en € 0,27 als kilometertarief vanaf 01-01-2024

16. Subsidieverhoging voor vrijwilligersorganisaties op het gebied Welzijn en Armoede en intrede Volwassenfonds Sport en Cultuur

Het college besluit (5-12):

 1. om de subsidieplafonds voor vrijwilligersorganisaties te verhogen naar het niveau voor de bezuinigingen in 2021. 
 2. daarnaast besluit het college om van start te gaan met het opzetten van een volwassenfonds voor sport en cultuur.