Besluitenlijst collegevergadering 12 juni 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 6 juni 2023

Akkoord

2. Kavelverkoop G. Gernaatweg Finsterwolde

Het college besluit: 

  1. Over te gaan sanering van de locatie G. Gernaatweg 2 te Finsterwolde. 
  2. 2De kosten voor sanering te dekken uit de opbrengsten van de verkoop van kavels voor woningbouw (Overige Gronden). 
  3. Na sanering de locatie tegen taxatiewaarde opnieuw op de markt te brengen.

3. Coulance toepassing SMI-regeling

Het college besluit: 
Coulance toe te passen op de Regeling Sociaal Medische Indicatie kinderopvang 2013 voor de ouders en kinderen van de tijdelijke COA opvanglocatie.

4. Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed en Detailhandel gemeente Oldambt 2023

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

  1. De verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed en Detailhandel gemeente Oldambt 2023 vast te stellen; 
  2. Hiervoor een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen uit het krediet van € 1,5 miljoen dat op 14 maart 2023 beschikbaar is gesteld in een revolverend fonds. de raad aan te bieden ter vaststelling; 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Inspectierapport gezondheidszorg en jeugd mbt Jeugdteam in gemeente Oldambt

Het college besluit: 

  1. Kennis te nemen van het rapport ‘toegang tot de jeugdhulp in de gemeente Oldambt’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
  2. De bijgevoegde raadsbrief aan de gemeenteraad te sturen

6. Fonds Toekomstbestendig Wonen

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

  1. De verordening “Verzilverlening gemeente Oldambt” de raad aan te bieden ter vaststelling; 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

7. Kadernota 2024 - 2027

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

  1. In te stemmen met de kadernota 2024 - 2027 en de daarbij behorende investeringslijst 
  2. Het college opdracht te geven deze als kader te gebruiken bij het opstellen van de beleidsbegroting 2024 en de daarbij behorende meerjarenraming. 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.