Besluitenlijst collegevergadering 14 maart 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 7 maart 2023

Akkoord

2. De ‘Beheerplannen Openbare Ruimte 2022-2025’ vast te stellen

Het college besluit:
De ‘Beheerplannen Openbare Ruimte 2022-2025’ vast te stellen.

3. Het gedeeltelijk onttrekken van de Eekerweg te Scheemda aan het openbaar verkeer

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

  1. het gedeeltelijk onttrekken van de Eekerweg te Scheemda kadastraal bekend gemeente Scheemda, sectie I perceel nummer 8, aan het openbaar verkeer op basis van artikel 9 en artikel 11 lid 1 en 2 van de Wegenwet

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Overeenkomst Dierenbescherming Dierennoodhulp

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aangaan van de overeenkomst tussen de Dierenbescherming en de gemeente Oldambt voor de uitvoering van de wettelijke taken betreffende dierennoodhulp.
  2. In te stemmen om de kosten die voortvloeien uit de te sluiten overeenkomst met de Dierenbescherming ad € 40.000,- voor de jaren 2023, 2024 en 2025 te dekken uit 6012030 – 4380399.
  3. In te stemmen met de indexatie van het bedrag ad € 40.000,- voor de jaren 2026 en 2027.
  4. In te stemmen dat het verschil tussen het huidige budget ad € 45.000,- en het afgesproken bedrag ad € 40.000,- zal vrijvallen ten gunste van het resultaat.

5. Wijziging Standplaatsenbeleid gemeente Oldambt 2020

Het college besluit:
Het Standplaatsenbeleid gemeente Oldambt 2020 te wijzigen.

6. MKB-programma aardbevingsgemeenten

Het college besluit:

  1. Het Plan van Aanpak Mkb-programma vast te stellen.
  2. De heer Hamster, als lid van het college van Gedeputeerde Staten, mandaat te verlenen om namens het college het Plan van Aanpak Mkb-programma te ondertekenen.

7. Rapport van het onderzoek naar het handelen van de gemeenten Oldambt, Veendam, Midden-Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland ten aanzien van Joods onroerend goed circa 1940-1955

Het college besluit (7-3):

  1. Kennis te nemen van het Rapport ‘Vermoord en bestolen: Joden, hun overlevingskansen en hun onroerende eigendommen in en na de Tweede Wereldoorlog op het Groninger platteland: Oldambt, Veendam, Midden-Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland’ (bijlage A).
  2. De gemeenteraad te informeren over het onderzoeksrapport d.m.v. bijgevoegde raadsbrief (bijlage B).

3.    De mogelijkheid voor een boek publicatie te laten onderzoeken.