Besluitenlijst collegevergadering 14 november 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2023

Akkoord

2. Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2023-2024

Het college besluit: 
Het Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2023-2024 vast te stellen

3. Verlenen toestemming goedkeuring gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met beslispunt: 

  1. Het college toestemming te geven voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen 

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Vaststelling Belastingverordeningen 2024

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten 1 tot en met 9 vast te stellen:
1 Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2024
2 Verordening Leges Oldambt 2024
2 a Tarieventabel 2024 behorende bij de Verordening Leges
Oldambt 2024
3 Verordening Afvalstoffenheffing 2024
3 a Tarieventabel 2024 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2024
4 Verordening Rioolheffing 2024
5 Verordening Binnenhavengeld Oldambt 2024
5 a Tarieventabel 2024 behorende bij de Verordening Binnenhavengeld Oldambt 2024
6 Verordening PrecariobelastingOldambt 2024
6 a Tarieventabel 2024 behorende bij de Verordening Precariobelasting Oldambt 2024
7 VerordeningRoerende woon- en bedrijfsruimten 2024
8 Verordening Markt- en staanplaatsgelden 2024
8a Tarieventabel 2024 behorende bij de Verordening Markt- en staanplaatsgelden 2024
9 Verordening Toeristenbelasting 2024

5. Tweede begrotingswijziging 2023 Publieke Gezondheid en Zorg

Het college besluit (7 november):
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

  1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2023 PG&Z.
  2. Op deze begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n)  ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.