Besluitenlijst collegevergadering 17 oktober 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2023

Akkoord

2. Centrumregeling Veilig Thuis Groningen (VTG)

Het college besluit:

 1. De concepttekst van de Centrumregeling VTG definitief vast te stellen en aan de gemeenteraad voor te leggen.
 2. Aan de gemeenteraad toestemming te vragen voor het aangaan van de centrumregeling Veilig Thuis Groningen, conform art. lid. van de WGR.
 3. Het bijgaande raadsvoorstel met bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad.

3. Indienen aanvraag Regio Deal 5e tranche

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde aanvraag van de Regio Deal (5e tranche)
 2. De intentie uit te spreken de cofinanciering te organiseren in de volgende fase van de Regio Deal-aanvraag;
 3. De burgemeester van Oldambt Cora Yfke Sikkema en de burgemeester van Stadskanaal Klaas Sloots te mandateren om de aanvraag te ondertekenen.

4. Collegevoorstel afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met contract aansluiting E-Depot

Het college besluit:

In te stemmen met af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door dezelfde leverancier te contracteren voor het leveren van een aansluiting op het e-Depot.

5. Collegevoorstel inzake e-bikes voor BOA's

Het college besluit:

 1. Tot het aankopen van twee elektrische fietsen (patrol bikes) voor BOA’s specifiek toegespitst op handhaving.

6. Aanvraag Regiodeal voor Masterplan Regiocentra

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het indienen van bijgaande aanvraag Regiodeal voor het Masterplan Regiocentra door de provincie Groningen mede namens de negen betrokken gemeenten;
 2. In te stemmen met de cofinanciering door de negen betrokken gemeenten en de provincie van 25 miljoen euro, waarvan de provincie 2 miljoen euro voor haar rekening neemt.

7. Collegevoorstel inzake instellen beroep en verzoeken om voorlopige voorziening inzake vaststellingsbesluit gaswinning gasjaar 2023-2024

Het college besluit:

 1. Het college van GS Groningen te mandateren namens de gemeente Oldambt beroep in te stellen, een voorlopige voorziening aan te vragen en om het beroepsproces namens de gemeente bij de Raad van State te voeren.
 2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief