Besluitenlijst collegevergadering 18 april 2023

1. Besluitenlijst van college vergadering van 11 april 2023

Akkoord

2. Voordracht lid Raad van toezicht SOOOG

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met beslispunt:
Mevrouw I.J. Bouman-Ipema met terugwerkende kracht te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen met als zittingstermijn 01-04-2023 tot 01-04-2027.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Resultaten van de zelfevaluatie BRP 2022

Het college besluit;

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP;
 2. In te stemmen met het uittreksel zelfevaluatie BRP van de gemeente Oldambt 2022;
 3. In te stemmen met het uittreksel BRP (ENSIA) van de gemeente
 4. Oldambt 2022.

4. Vaststellen bestemmingsplan Ulsderweg 8-10 Beerta

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. Het bestemmingsplan ‘Ulsderweg 8-10 Beerta’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.01BP0014-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Sluitende aanpak inzake (overlastgevende) jeugdgroepen

Het college besluit:  (11 april 2023):
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten:

 1. In te stemmen met een sluitende aanpak voor jongeren die (dreigen)af (te) glijden en / of zorg nodig hebben, door:
  a) Een extra subsidiebedrag van € 250.000,- aan Sociaal Werk Oldambt beschikbaar te stellen voor de inzet van twee extra
  jongerenwerker (20 uur per week) ‘op straat’ voor de komende twee jaar;
  b) een bedrag van € 450.000 beschikbaar te stellen om VTH, de adviseur openbare orde en veiligheid (deels) en twee casemanagers van het Jeugdteam in te zetten voor de komende twee jaar;
  c) een overig budget beschikbaar te stellen van € 50.000,- voor onvoorziene kosten
 2. een bedrag van € 750.000,- te dekken uit de algemene reserve t.b.v. de sluitende aanpak

ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.