Besluitenlijst collegevergadering 19 december 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2023

Akkoord

2. Collegevoorstel camera's De Zwerm te Scheemda

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het plaatsen van tien camera’s aan de buitenkant van het (school)gebouw De Zwerm te Scheemda (Merelstraat 3, 9679 JE Scheemda);
 2. Het bedrag voor de aanschaf en montage van voornoemde tien camera’s ad € 19.950,- (inclusief BTW) te dekken uit de post incidenteel onvoorzien (zoals reeds is verwerkt via de 2e BBR); 
 3. In te stemmen om van het via de 2e BBR 2023 beschikbaar gestelde budget een bedrag van € 19.950 (inclusief BTW) aan te merken als doorgeschoven project (de camera's worden in 2024 gemonteerd).

3. Collegevoorstel uitvoering Wet goed verhuurderschap

Het college besluit: 

 1. Een meldpunt in te richten conform de Wgv; 
 2. Het budget à €39.000 jaarlijks te reserveren voor de uitvoering van de Wgv bij team TVH&Z. 
 3. Na een half jaar te evalueren of de optionele punten van de Wgv relevant zijn om uitvoering aan te geven.

4. Informatiebeveiliging BRP en reisdocumenten

Het college besluit: 

 1. Kennis te nemen van en akkoord te gaan met de ‘Rapportage informatiebeveiliging BRP aan het college’ en het ‘Informatiebeveiligingsplan BRP en PNIK 2023’.

5. Vaststelling Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2024

Het college besluit: 

 1. vast te stellen het Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2023; 
 2. vast te stellen het Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren sociaal domein gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van het voorgaande aanwijzingsbesluit; 
 3. vast te stellen het Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren ruimtelijk domein gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van het voorgaande aanwijzingsbesluit; 
 4. vast te stellen het Aanwijzingsbesluit klachtencoördinatoren en mediators gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van het voorgaande aanwijzingsbesluit; 
 5. vast te stellen het Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van het voorgaande aanwijzingsbesluit; 
 6. vast te stellen het Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van het voorgaande aanwijzingsbesluit; 
 7. vast te stellen het Aanwijzingsbesluit terugvorderingsambtenaar gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van het voorgaande aanwijzingsbesluit;
 8. vast te stellen het Aanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen BRP door het college gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van het voorgaande aanwijzingsbesluit; 
 9. vast te stellen de Regeling budgethouderschap gemeente Oldambt 2024 onder gelijktijdige intrekking van de voorgaande regeling.

6. Continuering verdeelsleutel solidaire en gezamenlijke kosten Jeugdhulp

Het college besluit: 

 1. De huidige verdeelsleutel voor de solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp te continueren voor onbepaalde tijd.

7. Manifest van Kans naar Kracht

Het college besluit: 

 1. Kennis te nemen van het manifest van Kans naar Kracht; 
 2. Dit manifest te onderschrijven door het te ondertekenen; 
 3. Het college verzoeken wethouder gezondheid Erich Wünker te machtigen om het manifest te ondertekenen.

8. Voorstel Oldambt Verwarmt

Het college besluit: 
1.    In te stemmen met het voorgestelde projectplan; 
2.    De raad te informeren via bijgevoegde raadsbrief.
3.    In te stemmen met bijgevoegd persbericht

9. JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst)

Het college besluit: 

 1. De gemeente Oldambt aan te melden als JOGG gemeente bij Stichting JOGG Nederland voor een periode van drie jaar door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst; 2) Wethouder jeugd Jurrie Nieboer de samenwerkingsovereenkomst namens het college te laten tekenen; 
 2. De Regio Deal verzoeken de gereserveerde bijdrage van € 39.375,- beschikbaar te stellen en dit bedrag in de begroting op te plussen op het GALA-budget, onder Aanpak overgewicht en obesitas. (Regio Deal doet een bijdrage van € 45.000,- voor twee jaar voor het aanstellen van een JOGG-regisseur. De regeling geldt tot 1 juli 2025. Wij maken 1¾ jaar aanspraak op deze bijdrage, omdat de JOGG-regisseur v.a. 1 oktober 2023 is aangesteld.)

10. Een actualisering van de beleidsregels bijzondere bijstand 2024

Het college besluit (28-11): 

 1. De beleidsregels bijzondere bijstand 2024 gemeente Oldambt vast te stellen

11. Aanvulling krediet Poort van Winschoten

Het college besluit (12-12): 

 1. Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 
  a. In te stemmen met het Definitief Ontwerp van het gemeentehuis; 
  b. In aanvulling op uw besluit van 8 juli 2019 een extra krediet van € 6.300.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Poort van Winschoten en dit te dekken binnen de bestaande begroting; en de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
 2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, lid 2b. van de Woo geheimhouding op te leggen op de als bijlage 2 bij het raadsvoorstel gevoegde document; 
 3. Het bijgevoegde persbericht uit te laten gaan.