Besluitenlijst collegevergadering 19 september 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2023

Akkoord

2. Vaststellen bestemmingsplan Ekamperweg 1 Oostwold

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

  1. Het bestemmingsplan ‘Ekamperweg 1 Oostwold’ vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand: NL.IMRO.1895.18BP0009-0401, met de bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart. 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen. en de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Vaststelling subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Bad Nieuweschans

Het college besluit: 

  1. Akkoord te gaan met het intrekken van de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Bad Nieuweschans; 
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde subsidieregeling Kans voor Schans.

4. Vaststelling algemene voorwaarden

Het college besluit: 

  1. De Algemene Voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van grond van de gemeente Oldambt 2010 in te trekken per datum 1 januari 2024. 
  2. De Algemene Voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van grond van de gemeente Oldambt 2024 en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van snippergroen van de gemeente Oldambt 2024 vast te stellen.
  3. Deze algemene voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van grond en snippergroen van de gemeente Oldambt 2024 te publiceren en per 1 januari 2024 in werking te laten treden.

5. Verlenging contract voorschoolse educatie Peuterwerk 2024

Het college besluit: 

  1. De overeenkomst voor voorschoolse educatie te verlengen met één (1) jaar vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 met Stichting Peuterwerk.

6. Voorstel over opdrachtverstrekking advieswerk ten behoeve van de voorbereidingen op het Omgevingsplan

Het college besluit: 

  1. In te stemmen met het geven van opdracht aan Bügelhajema adviseurs om de gemeente met advies en werkzaamheden te ondersteunen bij de voorbereidingen op het komen tot een nieuw omgevingsplan.