Besluitenlijst collegevergadering 20 juni

Besluitenlijst college van 20 juni 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 12 juni 2023

Akkoord

2. Coll inzake subsidieaanvraag 2023 Stichting Sint Maartenhuis

Het college besluit:

 1. De Stichting Sint Maartenhuis voor 2023 een subsidie toe te kennen van € 15.000,-;
 2. Het bedrag van € 15.000,- ten laste te brengen van het hiervoor begrote budget op 6610040-4420000".

3. GFE inzameling bij hoogbouw

Het college besluit (6 juni 2023):

 1. De inzameling van Groente Fruit- en Etensresten (GFE) bij hoogbouw in twee fasen in te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van de voedselfiets en verzamelcocons.
 2. Het met de voedselfiets ingezamelde GFE te verwerken in wormencontainers.
 3. De lasten van de inzameling van GFE (fase 1 € 35.300,- en fase 2 € 20.900,-) mee te nemen in de berekening afvalstoffenheffing voor respectievelijk 2024 en 2025.
 4. Voor de investering van fase 1 een investeringskrediet van € 45.000 beschikbaar te stellen en de investering voor fase 2 ad € 115.000 mee te nemen in de begroting 2024.

4. Ambitiedocument Sportvoorzieningen

Het college besluit (6 juni 2023):
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Het Ambitiedocument Sportvoorzieningen vast te stellen
 2. De beleidskaders sportvoorzieningen als uitgangspunt voor de verdere privatisering te hanteren.
 3. De harmonisatie buitensportverenigingen conform uitgangspunten Ambitiedocument per 1-1-2023 door te voeren
 4. De haalbaarheidsstudie ter kennisname te nemen en opdracht te geven tot een marktverkenning voor het realiseren van een nieuw zwembad en sporthal bij voorkeur op de locatie van de huidige sporthal en de voormalige Pabo.
 5. Een Sport- en leefbaarheidsfonds in te stellen bij het opstellen van de begroting 2024.

en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n)  ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

5. Bestuursovereenkomst asielzoekers en Oekaïnse ontheemden.

College besluit akkoord te gaan met de CV, met de opmerkingen:

 • Oldambt wil graag een gezamenlijke flex pool van BOA's
 • Oldambt wil graag aandacht van JenV voor het feit dat politie-inzet bij Ter Apel een negatief effect heeft op de totale politie-capaciteit van met name het Basis Team (BT) zuid-oost Groningen (Westerwolde, Stadskanaal, Oldambt) maar ook op andere BT's in de regio. Er moet structureel capaciteit voor de politie bijkomen.