Besluitenlijst collegevergadering 21 maart 2023

1.    Besluitenlijst van de vergadering van 14 maart 2023

Akkoord

2.     College- en raadsvoorstel wijzigen gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt:

  1. Op grond van artikel 51 lid 3 en 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in te stemmen met het aanpassen van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen.

En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te
leggen aan de raad.

3. Collegevoorstel vaststellen Uitvoerings- en handhavingsstrategie Omgevingsdienst Groningen


Het college besluit:

  1. De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&HS) vast te stellen voor de taken die de Omgevingsdienst Groningen (ODG) uitvoert.
  2. De raad, middels een memo, de U&HS toe te zenden.

4. Vaststellen Beleidsregels uitvoering en toezicht Wet kinderopvang 2023

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Beleidsregels uitvoering toezicht en handhaving Wet kinderopvang Oldambt 2023.
  2. Het verlenen van mandaat aan de adviseur verantwoordelijk voor de toezicht en handhavingstaken Wet kinderopvang om namens het college alle voorkomende besluiten te nemen, met als uitzondering het besluit over het opleggen van een bestuurlijke boete.