Besluitenlijst collegevergadering 27 juni 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2023

Akkoord

2.  Aanstellen cultuurcoach

Het college besluit: 

  1. Per 1 september 2023 structureel een cultuurcoach in schaal 9 voor 32 uur, aan te stellen bij gemeente Oldambt. 
  2. De kosten van de cultuurcoach à ongeveer € 66.0000 te financieren uit het verhoogde budget SPUK/GALA onderdeel buurtsportcoachregeling.

3. Benoeming extra lid participatieraad

Het college besluit: 

  1. In te stemmen met de benoeming van een lid van de participatieraad

4. Vaststellen subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Bad Nieuweschans

Het college besluit: 

  1. Akkoord te gaan met de voorgestelde subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Bad Nieuweschans. 
  2. Akkoord te gaan met het bijgevoegde aanmeldformulier;

5. Kans voor Schans

Vanuit de Regiodeal Oost-Groningen is in de 6 deelnemende gemeenten een Gebiedsgerichte Aanpak gestart om het wonen en de leefbaarheid in een dorp of wijk te verbeteren. In de gemeente Oldambt is in 2021 de aanpak Kans voor Schans in Bad Nieuweschans gestart. In maart 2022 is in een Koersdocument een visie voor het dorp vastgesteld en zijn de opgaven in dit document uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma met 10 projecten. Dit uitvoeringsprogramma ligt nu aan u voor.
Het college besluit: 

  1. In te stemmen met de besluitvorming van de stuurgroep Kans voor Schans. 
  2. Het Uitvoeringsprogramma Kans voor Schans vast te stellen.
  3. In te stemmen met de overeenkomst over het beheer van de Regiodeal-middelen ten behoeve van Kans voor Schans. 
  4. De raad te informeren met bijgevoegde raadsbrief