Besluitenlijst collegevergadering 28 november 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 21 november 2023

Akkoord

2. Wegwerken wachtlijst beschut werken Afeer november 2023

Het college besluit: 

  1. 10 extra plekken beschut werk te realiseren. 
  2. De kosten te dekken door een bedrag van € 55.000 incidenteel uit het participatiebudget en de kosten voor 2024 uit het reguliere budget

3. Planschadeverzoek inzake mr. D.U. Stikkerlaan 35 e.o.

Het college besluit (21-11): 

  1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade door de eigenaren van het perceel mr. D.U. Stikkerlaan 35 e.o af te wijzen. 
  2. Het betaalde drempelbedrag van €300,- niet te restitueren. 
  3. De aanvrager schriftelijk in kennis te stellen van dit besluit.