Besluitenlijst collegevergadering 31 oktober 2023

1. Besluitenlijst van de vergadering van 17 oktober 2023

Akkoord

2. Aanpassing van de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Oldambt

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met het beslispunt: 

 1. De raad voor te stellen de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Oldambt aan te passen en de bij het raadsvoorstel behorende bijlage(n) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

3. Jaarverslag informatiehuishouding en archief gemeente Oldambt 2021-2022

Het college besluit:

 1. Het jaarverslag over de zorg en het beheer van de informatiehuishouding en gemeentelijk archief over de jaren 2021/2022 vast te stellen.

4. SBI-aanvraag Tussen de molens

Het college besluit: 
De aanvraag voor de SBI voor het project ‘Tussen de molens’ vast te stellen. 
Bijgevoegde brief te verzenden.

5. Vaststelling Laadvisie 2023-2025 en deelname aan de samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren en exploiteren van elektrische laadobjecten in de openbare ruimte

Het college besluit: 
Bijgaand raadsvoorstel met de beslispunten: 

 1. Het vaststellen van de laadvisie 2023-2025. 

En de bij het raadsvoorstel behorende bijlage ter vaststelling voor te leggen aan de raad

6. Incidentele subsidie verzilverlening

Het college besluit: 

 1. Aan maximaal 15 gebruikers van de verzilverlening een incidentele subsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 1.500 per aanvrager in de periode oktober 2023 - oktober 2024.
 2. De mandaatbesluiten voor de uitvoering (bijlage 2) en het verlenen van de incidentele subsidie (bijlage 3) voor de Verordening Verzilverlening gemeente Oldambt 2023 vast te stellen.

7. Verdeelmodel jaarlijkse onderhoudsbijdrage voetbalverenigingen

Het college besluit (17-10): 

 1. In te stemmen met het verdeelmodel met ingang van 1-1-2024. 
 2. Kennis te nemen van de voorwaarden voor volledige harmonisatie van de voetbal accommodaties. 
 3. De verenigingen met bijgevoegde brief te informeren en uit te nodigen gezamenlijk tot een geharmoniseerd speelveld te komen. 
 4. Een incidentele extra bijdrage van 47.887,71 euro beschikbaar te stellen voor 2024 en 2025 voor een "zachte landing" voor de verenigingen die in het nieuwe verdeelmodel moeten inleveren. 
 5. De extra bijdrage te dekken uit de overgehevelde middelen jaarrekening 2022.

8. Voornemen exploitatieverbod wegen overtredingen Wet kinderopvang

Het college besluit (17-10):

Onder voorbehoud van dat er geen zienswijze door houder wordt ingediend op de concept rapporten, om

Akkoord te gaan met het voornemen tot een exploitatieverbod van maximaal drie maanden voor kinderdagverblijf Hummelstee conform artikel 1.66 van de Wet Kinderopvang. 

 1. Het voornemen geldt voor alle drie locaties van het kinderdagverblijf, te weten dagopvang Hummelstee, BSO Het Vossenhol en BSO Villa Kakelbont.
 2. De houder van kinderdagverblijf Hummelstee de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen op het voornemen en het bijbehorende concept besluit. De termijn die de houder daarvoor krijgt is 1 week na overhandiging van het voornemen.
 3. Het bijbehorende concept besluit definitief te maken wanneer een zienswijze binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft.
 4. Het bijbehorende concept besluit aan te passen, waar nodig, indien houder een zienswijze deelt en daarover een nieuw collegebesluit te nemen.

Wanneer het bijbehorende concept besluit definitief wordt, gaat kinderdagverblijf Hummelstee tijdelijk dicht. De houder krijgt drie maanden de tijd om aan te tonen dat zij actie heeft ondernomen en daardoor wel aan de kwaliteitseisen voldoet. De toezichthouder inspecteert alle drie locatie maximaal één keer. Het exploitatieverbod is gericht op herstel.